Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 578

Решение № 578

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2014 г., с капацитет – 30 потребители

 

РЕШЕНИЕ № 578

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с изпълнение на целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове към нея, Програма за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година и Общинска стратегия за равните възможности на хората с увреждания 2012 – 2015 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2014 година.

2. За нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново се предоставят безвъзмездно пет помещения, собственост на „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД.

3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, с капацитет – 30 потребители ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2014 г., с капацитет – 30 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ