Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 585

Решение № 585

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, включени в годишния план за 2013 година и находящи с в гр.Килифарево и с.Клъшка река,община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 585

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва: „Застроен поземлен имот с идентификатор 37335.519.5, заедно със сграда( бивше училище) с идентификатор 37335.519.5.1 по КККР за територията на село Клъшка река , община Велико Търново ; „Незастроен УПИ ХVІІ – „за обслужващи дейности”,от кв. 59 по ПУП-ПР на гр.Килифарево” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на гр.Килифарево и на с.Райковци на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на горепосочените имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ