Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 586

Решение № 586

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, включен в годишния план за 2013 година находящ сe в Никюп, община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 586

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : „Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда (бивша баня) ” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Никюп на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на горепосочения имот.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ