Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 588

Решение № 588

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 588

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №20, вх.А, ет.2, представляващ апартамент №4 със ЗП в размер на 112 кв.м., който съгласно КККР на гр. Велико Търново представлява самостоятелен обект с идентификатор №10447.503.297.1.4, актуван с акт за държавна собственост №3716/05.07.2011 г.;

- недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №17, вх.В, ет.1, представляващ апартамент №3 със ЗП в размер на 81,08 кв.м., който съгласно КККР на гр. Велико Търново представлява самостоятелен обект с идентификатор №10447.515.288.3.3, актуван с акт за държавна собственост №3717/08.07.2011 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ