Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 589

Решение № 589

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 589

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- ПИ с идентификатор №10447.512.4 по КККР на гр. Велико Търново – земя с площ 4 796 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №3553/23.06.2010 г.;

- ПИ с идентификатор №10447.512.3 по КККР на гр. Велико Търново – земя с площ 11 882 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №3552/23.06.2010 г.;

- ПИ с идентификатор №10447.512.2 по КККР на гр. Велико Търново – земя с площ 16 533 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №3551/23.06.2010 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ