Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 590

Решение № 590

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС

 

РЕШЕНИЕ № 590

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

- ПИ с идентификатор №10447.33.67 по КККР на гр. Велико Търново, местност „Зеленка” – земя с площ 25 011 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №4187/07.12.2012 г., в управление на Министерство на вътрешните работи.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ