Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 592

Решение № 592

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 592

 

  1. 1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Наталия Младенова Магерова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №5, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №000127, с НТП: път ІV клас, местност „Аша чаир”, землище с. Шемшево, за трасета на кабел за външно елзахранване и водопровод, с дължина на трасето в дадения имот 176 л.м., площ на сервитут – 1 056 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №015003, местност „Аша чаир” в землище с. Шемшево – относно промяна предназначението на имота за производствени и складови дейности, парцеларни планове за линейни обекти – трасета за външен водопровод и ел. кабел, захранващи обекта в ПИ №015003, план-схеми за водопровод и ел. кабел към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №3 по протокол №1 от 16.01.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Наталия Младенова Магерова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №5, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Наталия Младенова Магерова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №5, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ