Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 593

Решение № 593

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 593

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл. 19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №002337, с площ 4,393 дка, осма категория, местност „Голямата урва 6”, землище с. Райковци, актуван с АОС №4880/02.05.2011 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл. 19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №002337, с площ 4,393 дка, осма категория, местност „Голямата урва 6”, землище с. Райковци, актуван с АОС №4880/02.05.2011 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №002337 – в размер на 1 320 /хиляда триста и двадесет/ лева без ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ