Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 594

Решение № 594

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 594

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-18/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следните животновъди:

1.1. ЗП – „ЗООМИЛК“ ЕООД – БУЛСТАТ 201063429, с адрес на управление гр. В. Търново, ул. ”Мармарлийска” № 35Б с Управител Георги Кръстев Тончев, Заявление вх. № 5300-8327/15.11.2012 г., притежаващ съгласно Декларация от 15.11.2012 г. ДРД (кози) – 245 броя – предоставят се за ползване 174,117 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000149 – площ 19,764 дка, м. Калакоча, АОС № 5573/17.01.2013 г., поземлен имот № 000253 – площ 21,807 дка, м. Пеювец, АОС № 5572/17.01.2013 г., поземлен имот № 000828 – площ 10,230 дка, м. Гръстенище, АОС № 5574/17.01.2013 г., поземлен имот № 000832 – площ 11,946 дка, м. Гръстенище, АОС № 5575/17.01.2013 г., поземлен имот № 073007 – площ 14.706 дка, м. Финкови плочи, АОС № 5580/22.01.2013 г., поземлен имот № 096012 – площ 81366 дка, м. Сърня, АОС № 5581/22.01.2013 г. и поземлен имот № 097007 – площ 14,298 дка, м. Беглиш. хармани, АОС № 5576/17.01.2013 г. по КВС на гр. Килифарево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 609,00 лв.

1.2. ЗП – ДАМЯН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ – ЕГН 6903311484, с постоянен адрес гр. В. Търново, ул. ”Освобождение” № 61, Заявление вх. № 94-ДД-2727/24.10.2012 г., притежаващ съгласно Декларации от 18.10.2012 г. ЕРД (биволи) – 7 броя, ДРД (овце и кози) – 119 броя – предоставят се за ползване 432,288 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 057014 – площ 48,360 дка, м. Сърня, АОС № 5577/22.01.2013 г., поземлен имот № 058010 – площ 34,577 дка, м. Момински вир, АОС № 5578/22.01.2013 г. и поземлен имот № 082004 – площ 349,351 дка, м. Дълга поляна, АОС № 5579/22.01.2013 г. по КВС на гр. Килифарево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 1 513,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ