Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 37 от 28.02.2013 г. Решение № 600

Решение № 600

Препис-извлечение от Протокол № 37

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-15/ 10.10.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” № 18.

 

РЕШЕНИЕ № 600

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите – гр. Велико Търново, размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на

947,40 лв. на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ