Начало Заседания Протоколи Протокол № 36 от 28.02.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 36

 

от тридесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.02.2013 г. от 09.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Мариян Кенаров.

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков.

 

Той съобщи, че на мястото на напусналата ВТОС г-жа Юлиана Дончева от партия „Новото време” е избрана г-жа Радка Маринова Крумова.

Председателят на ВТОС покани г-жа Десислава Йонкова – председател на Общинската избирателна комисия, да обяви избора на г-жа Крумова.

Г-жа ДЕСИСЛАВА ЙОНКОВА: От името на ОИК – В. Търново съм упълномощена да ви запозная с Решение № 565 от 05.02.2013 г., което е влязло в сила на 13.02.2013 г. По силата на същото Решение са прекратени пълномощията на общинския съветник Юлиана Дончева Недкова на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с подаване оставка на лицето, като съответно е обявен за общински съветник следващият кандидат, издигнат от листата на партия „Новото време”, който се явява Радка Маринова Крумова, която след малко ще се закълне пред вас.

От името на ОИК й връчвам удостоверението за общински съветник.

Г-жа Радка Крумова положи клетва за общински съветник.

Г-жа РАДКА КРУМОВА: Уважаеми г-н Ашиков, уважаеми г-н Панов, дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, гости и приятели, за мен днес е изключителен ден и днешната клетва е вълнуваща за мен, защото се заклех пред моя град, пред моите съграждани, пред моите близки, колеги и приятели да работя почтено и отговорно в името на В. Търново.

Обръщам се към Вас, дами и господа общински съветници: нека загърбим личните и партийните си пристрастия и да работим за развитието на община В. Търново, за успеха на всеки един жител! Нека тръгнем по пътя на промяната, който е дълъг и труден, и ако всички ние не го извървим заедно, няма да постигнем поставените цели. Пожелавам успех на всички!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Да пожелаем успех на г-жа Крумова и се надяваме, че и тя, като всички нас, ще работи за благото на нашите съграждани.

Както знаете, последната седмица беше доста напрегната. Имаше хора, които стачкуват по улиците. В тази връзка Председателският съвет се събра, тъй като искаме да предотвратим опитите някои хора да политизират процесите, и видяхме, че има постъпила декларация; затова вчера Председателският съвет излезе с една позиция, която ще ви прочета:

„Във връзка с постъпила декларация с входящ № 1487 от 26.02.2013 г. от общинския съветник от БСП Петко Тюфекчиев изразяваме следната позиция:

Ние считаме, че така направената декларация е неуместна и категорично не е в подкрепа на исканията на гражданите. В продължение на десетилетия различни политически партии и субекти се опитваха с демагогия и декларации да решават проблемите на обществото. За съжаление, това не бе постигнато до днес. Подкрепата към гражданите не трябва да е декларация, а с конкретни действия и инициативи към съответните институции за бързо решаване на проблемите.

ВТОС не би трябвало да допуска провокации и противопоставяния между страни, каквито и да са те – политически или граждански, а да търси реализирането на по-добри практики.

Подкрепяме позицията на гражданите да няма намеса на политическите партии, като по този начин се разграничаваме от декларацията, входирана от г-н Петко Тюфекчиев – общински съветник от БСП. Ние не приемаме да се злоупотребява с институцията ВТОС и няма да позволим тя да става заложник на партийни и вътрешнопартийни противоречия.”.

 

Г-н Ашиков обяви, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието и обяви проекта за дневен ред, след което даде думата за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1440/15.02.2013 г. и Вх. № 1456/18.02.2013 г.

2. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново и отмяна на Наредба за регламентираното отглеждане на домашни любимци, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

3. Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1438/15.02.2013 г.

4. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 г. за 2012 година, Вх. № 1386/29.01.2013 г.

5. Отчет за работата на Общинска агенция по приватизация за 2012 г., Вх. № 1473/20.02.2013 г.

6. Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 г., Вх. № 1414/06.02.2013 г.

7. Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение и безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 1450/15.02.2013 г.

8. Приемане на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1405/01.02.2013 г.

9. Изменение и допълнение на структура на общинска администрация на Община Велико Търново, Вх. № 1446/15.02.2013 г.

10. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ – Велико Търново”, Вх. № 1431/13.02.2013 г.

11. Освобождаване на Председателя на ПК по НСПСК, Вх. № 1421/08.02.2013 г.

12. Създаване на Общинско предприятие „Зелени системи”, Вх. № 1447/15.02.2013 г.

13. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 1432/13.02.2013 г.

14. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 1356/22.01.2013 г.

15. Разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Вх. № 1430/12.02.2013 г.

16. Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново, Вх. № 1455/18.02.2013 г.

17. Приемане на информация по програма Синди за 2012 г. и финансов план за дейности, Вх. № 1449/15.02.2013 г.

18. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2013 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г., Вх. № 1452/18.02.2013 г.

19. Обявяване на 22 март 2013 г. /петък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1464/19.02.2013 г.

20. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 1470/20.02.2013 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Килифарево и с. Клъшка река, Вх. № 1471/20.02.2013 г.

22. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Никюп, Вх. № 1472/20.02.2013 г.

23. Удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1462/19.02.2013 г.

24. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1459/19.02.2013 г.

25. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1460/19.02.2013 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 1463/19.02.2013 г.

27. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на гр. Килифарево, Вх. № 1461/19.02.2013 г.

28. Наименуване на площад в гр. Килифарево, Вх. № 1418/06.02.2013 г.

29. Присъждане на Академична награда „3 март”.

30. Определяне на трима общински съветници за членове на комисията за избор на носителя на награда „Велико Търново”, Вх. № 1417/06.02.2013 г.

31. Свикано извънредно Общо събрание на „ПФК Етър-1924” АД, Вх. № 1458/18.02.2013 г.

32. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев, Вх. № 1429/12.02.2013 г.

33. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, Вх. № 1342/22.01.2013 г.

 

Председателят на ВТОС съобщи, че е постъпило заявление от Румен Димитров, с което отлага направеното от него предложение с вх. № 1421 от 08.02.2013 г. По тази причина точка 11 от проекта за дневен ред отпада, а на нейно място се предлага да бъде разгледано предложение от група „Новото време” за промени в състава на постоянните комисии с вх. № 1499 от 27.02.2013 г.

Г-н Ашиков направи предложение в дневния ред да бъдат включени нови предложения: предложение с вх. № 1485 от 26.02.2013 относно „безвъзмездно прехвърляне на собственост” – като точка 26; предложение с вх. № 1488 от 26.02.2013 относно „сключване на договор за наем” – като точка 27; предложение с вх. № 1486 от 26.02.2013 относно „предварително съгласие по чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи” – като точка 28.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Следвайки Правилника на ВТОС, аз отлагам точка 13 от проекта за дневен ред – питане към кмета, тъй като г-н Кметът ми каза, че поради натовареността на неговата програма не е готов да ми отговори. Разбрахме се, че питането ще се включи в дневния ред на следващото заседание на ВТОС.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: На 26 февруари входирах декларация за подкрепа на гражданските протести. Всички общински съветници първо сме граждани, после сме общински съветници. Нашият мандат може да изтече утре или да продължи до края на мандата – това решават гражданите, които са ни избрали. Искам да се обърна към г-н Председателя и всички вас, колеги, и да ви кажа какво каза президентът след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Президентът каза, че исканията на гражданите са справедливи, всички партии и институции трябва да намерят диалог с гражданите. ВТОС не е ли институция, съставена от девет политически формата? Нима община В. Търново не е най-голямото семейство, в което всички сме граждани? Нима община В. Търново не плаща такси за електроенергия? Само за осветление имаме 2 000 000 лв. Докога ще издържи бюджетът на община В. Търново? Мисли ли община В. Търново, че след като хората, гражданите, нямаме пари да си платим кредитите, таксите, към енергоразпределителните дружества, че няма средства за хляб и като почне вдруги ден кампанията за събирането на местните данъци и такси, че събираемостта на общината ще напълни този бюджет?

Именно затова ние сме заинтересовани. Ние сме част от гражданите на община В. Търново и аз искам да ви кажа, че примерно кметът на Кюстендил даже е отворил приемна, която е дал на гражданите. На този протест ние трябва да бъдем заедно с гражданите, защото сме граждани на тази община. Затова именно внесох тази декларация. Имаме право и по закон да внасям такива документи. Настоявам тя да влезе в дневния ред. Всеки един съветник има право да изрази становище. Аз не мисля, че трябва да бягаме от проблема, ние трябва да бъдем в проблема. В противен случай ние се неглижираме и все едно не виждаме какво става навън, все едно не сме част от това общество. Затова ви призовавам тя да влезе в дневния ред като точка първа – „Декларация за подкрепа на гражданските протести”, след това да дебатираме по нея. Ние чухме становището на Председателския съвет и ще я прочета, за да ви запозная със съдържанието й, тъй като тя не ви е раздадена.

„На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 3, т. 23 от ЗМСМА приемаме настоящата декларация.

Проект за Решение.

Днес улиците и площадите на България са сцена на гражданска активност. Велико Търново е една от тях. Предадени от своите избранници, българите масово излязоха на протест, за да вземат нещата в свои ръце. Властта от името на народа две десетилетия работи против своя народ. С пълно основание хората казаха: „Стига! Искаме промяна!”

Ние, великотърновските общински съветници, водени от своята човешка съвест и гражданския си дълг, споделяме справедливия обществен гняв. Болката на нашите сънародници е и наша болка. Ако днес не споделим драмата на мизерстващите ни сънародници, значи нямаме сърце. Ако някой от нас подкрепя грабителския модел, значи е лишен от човечност.

Само преди месец се проведе всенародно допитване. Всички политически сили, чиито представители сме ние, подкрепиха пряката демокрация. Днес арена на същата тази пряка демокрация са масовите граждански протести. Затова ние, великотърновските общински съветници, подкрепяме битката с монополите и непосилните за хората монополни цени, битката с мизерията и безработицата, които ни отреждат място на аутсайдерите в обединена Европа. Искаме възмездие от политиците, които организираха и проведоха във вреда на народа прехода от последните 23 години!”

Искам да ви кажа, че в протестите, въпреки че те не са политизирани, но всеки един от нас е гражданин, бяхме с колегата Димитров на 24 във В. Търново. Видях колеги, които протестираха, и по националната телевизия - г-н Хаджийски, проф. Харалампиев. Мисля, че ние трябва да бъдем едно цяло като институция и всеки един от нас трябва да изрази първо своята гражданска позиция.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз би трябвало да съм най-доволен от тази декларация като представител на гражданството във В. Търново, но аз бях потърпевш на един от протестите, което според мен беше и като абсурдна позиция - протестиращите да се дистанцират от всеки един от нас, който представя гражданството.

Аз няма как да подкрепя това, което прочете Петко Тюфекчиев, защото политическият прочит на тази декларация според мен е абсурден. Не може да се говори за партии, участвали в прехода, които са грабили, и в същия момент да излязат представители на такава партия и да кажат „Извинявайте, че ви мачкахме, че ви грабихме! Извинявайте, извинявайте!”. По-голямо политическо лицемерие няма как да изразя и точно по този повод не споделям възгледите на колегите.

Имам една огромна забележка към същия. Явно той бърка функциите на президента и президентството и колективния орган, каквато е институцията Общински съвет. Президентът трябва да обединява цялата нация. Неговият обществен, политически, морален дълг е да обединява и да не дели гражданите на политически формации – сини, зелени, червени или каквито и да са. Точно затова аз приемам постъпката на президента, но не приемам позицията на колегата и не приемам декларацията, която току-що се изчете пред нас. Едва ли има човек, който да не е съпричастен към всичко това, което се случва извън тази зала, защото всички ние сме членове на домакинства и потърпевши вследствие на някакви решения. Точно затова казвам, че ние трябва да бъдем максимално отговорни с решенията, които вземаме, защото последиците ги търпим всички ние.

Искам да поздравя новата ни колежка и в унисон с това, което току-що казах: ако Вие, колежке, влизайки в тази зала, оставите политическите пристрастия до вратата и тук защитаваме гражданските позиции и потребностите на хората, в мое лице Вие ще имате един партньор до себе си.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Тюфекчиев предлага точката да влезе в дневния ред. Вие на практика открихте дебата по точката. Или открийте дебата, или включете точката в дневния ред! Очевидно сме стартирали дебата по декларацията.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Г-н Витанов вече изчерпа половината от моето изказване в процедурната му част. Явно наистина върви дебат по това дали точката да влезе в дневния ред, или да не влезе. Аз категорично съм „за” тази точка да влезе в дневния ред.

Бих отправил една реплика към г-н Димитров: няма партии, които да са грабили през този преход, защото партиите се състоят от ръководства, членове и симпатизанти. Това представлява една партия в цялата й същност и маса и ако някоя от тези партии се е облагодетелствала, не значи, че останалите, които сме се работили за отечеството, сме се облагодетелствали. Аз също съм част от този преход и се гордея с всичко, което съм направил и за В. Търново, и за България.

Не може една общинска институция, която пред очите на гражданството се явява държавна институция, да няма позиция по това, което се случва в отечеството. Трябва да има! Защото по този начин ще организираме нашето общество по правилния начин, а не по този лош, зле организиран начин, защото няма цивилизована държава, която да не се крепи върху гражданите. След това са общините, общините излъчват своите представители, затова има камари на общините и гражданите и общини правят държавата, а не държавата да прави гражданите и общините и да ги прави някакви слуги на самата държава, и да ги поставя в подчинено положение на самата държава.

Какво представляват общините в България, какво представляват гражданите? Те имат само задължения и нямат никакви права. Трябва ли да се промени това? Трябва ли ВТОС да бъде заедно с гражданите в тази промяна? Трябва! Какъв е проблемът тогава? Естествено е, че ние ще вземем отношение спрямо тези неща.

Знам много добре как преди седем-осем месеца имаше план за дестабилизация на правителството. Знам и кой го реализира, но ако има 300-400 души, зависими, във Варна, има 40 000, които излязоха от зор. Има фурни в България, които затвориха, защото хората почнаха да купуват хляб втора-трета употреба. Преди това го купуваха да хранят животните си. Ако ние сме отговорни към това, предлагам в декларацията на Петко Тюфекчиев да има не само „граждански дълг”, а и „отговорност”.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Какво предлагаме ние с тази декларация на гражданите? Както досега е било, да декларираме, за да не вършим работа, това ли е? Това ли искат те? Защо никой не се заслуша в позицията, която г-н Ашиков прочете? Това е декларация против мизерията, и ние сме против мизерията, против монополите и какво ще помогнем с декларация? Не е ли по-добре да кажем конкретно: „За да се случи така, че да се махнат монополите, трябва да се направи това, това и това при тези институции. За да се преборим с мизерията, трябва да има такава икономика, за да се развият малкият и средният бизнес, такива са мерките.”.

Какво декларираме на хората – че както 20 години нищо не сме свършили, пак няма да го свършим и сега, пак тръгваме с декларации и с лозунги ли? Това не е ли политическа демагогия? Нека да кажем нещо конкретно на хората! Всички ги подкрепяме. И аз платих 200 лв. повече; и аз платих в един апартамент на майка ми, където никой не живее, 50 лв., но това ли е начинът? Освен това гражданите не искат да има партии. Как може общински съветник от БСП да настоява да подкрепим? Те не искат партиите. И са прави да не искат.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз исках думата, тъй като вчера предложих по моя инициатива нещо богоугодно и мисля, че всеобщо признато – да приемем с акт на ВТОС едно обръщение до новия български патриарх и си позволих да стъкна един текст, мисля протоколен и много уважителен към него, но не го виждам в дневния ред и исках процедурно да го предложа да го вкараме. Ако трябва, по-нататък ще го оправим. Това е едно приветствие към патриарха. Мисля, че това е историческо събитие и тепърва ще чувстваме благодатта на новия български духовен водач.

Предлагам това да влезе, да последваме примера на кмета на общината, който го е поздравил. Той е една независима институция на местната власт, ние сме друга. Въз основа на чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА ВТОС има правото да приема обръщения. Аз предлагам общинските съветници с акт да вземем такова решение и правя процедурно предложение този мой документ с вх. № 1496 да влезе в дневния ред и да бъде гласуван. Сега ще ви го прочета.

Обръщение.

Въз основа на чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА с Решение на ВТОС

до Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски.

Ваше Светейшество, ние общинските съветници от ВТОС, изразявайки огромната радост на всички наши съграждани, Ви поздравяваме по повод избирането Ви за патриарх на целокупния православен български народ! Уверени сме, че от висотата на Патриаршеския престол на Българската църква ще водите народа ни към светла духовна и национална бъднина! Надяваме се и с радост очакваме благоволението на Ваше Светейшество да посети В. Търново – историческата столица на България и престолнина на Светата Търновска патриаршия. Препоръчвайки се на първосветителските Ви молитви, оставаме Ваши в Христа Бога духовни чада.”.

Това е моето предложение и аз държа то да бъде гласувано като процедурно предложение.

По другата точка. Аз споделям това, което Радонов каза тук. Аз съм влязъл в тази зала от барикадите на 1997 година. Какво ще направим с тази декларация? С нея ние казваме, че сега, тук, ние сме на страната на хората, които са на улицата и сме против онези, които крадоха, които продаваха и които предателстваха. Това не са партиите. Те са основен елемент на гражданското общество. Гражданите осъществяват своите политически права чрез партиите и тези, които говорят срещу партиите, или искат хунта, или монархия, или фашистки режим. Това е азбучна истина за всеки политически грамотен гражданин. Затова не приемам да се говори против партиите. Но на гражданите по улиците ние трябва да кажем, че сме на тяхна страна, ако не искаме да застанем срещу тях, или обратното – те да застанат срещу нас.

През 1997 г. на „Майка България” бяха знамената на ВМРО. Тук, горе, в кабинета на покойния вече кмет седяха едни политически представители на тогавашните партиите, общински съветници, които гарантираха обществения мир, без да познават хората, които бяха отвън. Сега ние дебатираме дали да вземем позиция, или да не заемем. Да не заемаме позиция, но утре ще ни изметат оттук, защото ще ни причислят към тези, които искаме да скрием, а всъщност не искаме.

Аз категорично подкрепям да влезе в точката, да се обсъди текстът и ако трябва, да се прецизира. Но ние трябва ясно да кажем, че промяната трябва да се осъществи, че гражданите имат право на протест и че за да се случи това, политическите партии и гражданите трябва да вървят заедно в името на демокрацията. Демокрацията няма алтернатива, конституцията няма алтернатива. Аз не искам да се връщам в епохата на чл. 1 или на времето на цар Борис ІІІ. Градът, гражданите, българите искат демокрация.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има поздравителни адреси, изпратени и от г-н Кмета, и от името на ВТОС. Дали няма да се дублираме? Ето текста на поздравителния адрес, който сме изпратили от името на ВТОС: „От името на ВТОС поднасям най-дълбоките си признания…”. Това е изпратено още на 25 февруари и ако сега изпратим още едно?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това е Ваше задължение като председател. Ние, като Общински съвет, имаме право да вземем решение. Чл. 34 от ЗМСМА казва: „с акт на целия Общински съвет” ние го поздравяваме. Мисля, че с решение от името на ВТОС е още по-ясно.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По второто. Имам чувството, че много хора не чуха позицията, която прочетох. Тук излиза, че ние сме против тези хора. Напротив, ние точно това казваме – че ги подкрепяме, но искаме реално да им помогнем. Аз не знам дали на г-н Тюфекчиев ще му държи да излезе навън и да прочете декларацията на хората.

Аз също подкрепям, че наистина не партиите като цяло са виновни, а личностите, които по един или друг начин са опетнили името на партията.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Преди всичко искам да споделя, че аз подкрепям изцяло това, което г-н Тюфекчиев е предложил. Аз съм едно от лицата на прехода и в местен, и в национален план. На някои от рождените си дни, в рамките на черния хумор казвах, че съм въшлясал от грешки. Вероятно както в живота на всеки човек, занимаващ се с политика, човек е направил и добро, направил е и грешки. Разбира се, те носят своята следа и всеки носи своята отговорност.

Какво е най-ценното в тази декларация или обръщение? Може би обръщението е по-добро, защото се обръщаме към гражданите на В. Търново като цяло. Най-ценното е, че ние даваме морална подкрепа и тук не говорим за политически партии, т.е. говори се за персони, както беше споменато; тук говорим за институция. Ако ние, като институция, не подкрепим справедливия протест, който беше определен като такъв от всички, включително и от тези колеги, които отхвърлят и изкривяват значението на това обръщение. Може да не искат да ни гледат, може някои от нас да ни обичат, други да ни мразят, но ние, като институция, все още не сме обругани и заемайки тази позиция, това обръщение, ние на практика казваме: „Да, при нас ние осъждаме това, ние ви подкрепяме морално, при нас това няма да се случва”.

Имаме право като Общински съвет да дадем морална подкрепа на тези хора, защото и ние сме потърпевши, както беше споменато. Не плащат ли и училища, здравни заведения и т.н. по-скъп и вероятно надписан ток? Нека да не се мъчим по някакви причини, лични, политически. Както се казва: „който иска да си посипе главата с пепел”. Аз се извинявам, използвам случая да се извиня за там, където съм сбъркал. Не съм вършил престъпления; една година ме разследваха, установиха че няма престъпления – по всичките обвинения, по които бях малтретиран, бих казал.

Моят призив е: Свалете напрежението и дайте да подкрепим в името на гражданите, за да имат те куража утре пак да са там и да изразят своите искания, докато се прекрати с всички тези пороци, които се появиха по време на прехода. Нямаше само пороци, аз го казах в началото – всеки от нас е правил и добри неща, и лоши, но пороците нека да бъдат осъдени. Ако ние не знаем какво става в държавата, все едно не живеем в този свят. Те се палят хората, убиват се цели семейства. Нека да подкрепим това предложение.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Слушам и се чудя какво точно искаме да направим. Слушам хората, които съм смятала в известен смисъл, че са мои учители в политически план и се питам какво точно искаме да направим. Един старогръцки театър с помпозно надути фрази, с които искаме да се харесаме на гражданите или никой никого не слуша, а слуша само себе си, за да бъде главният артист в този театър. Първо, никой не чу това, което г-н Ашиков прочете – че ние, ВТОС, не сме против декларацията и никой не чу това, което каза г-н Михайлов. Никой от нас не може да бъде против протестите на хората. Те ни дадоха ясен сигнал, че сме сгрешили, но какво правим ние оттук нататък?

Лично моят прочит на всички изказвания е, че или като виновно дете бягаме, оправдаваме се и се скриваме, за да се харесаме на родителите си, или пишем есета на дванадесетокласник, който иска да получи шестица. Аз мисля, че не за да ни харесат хората, а да не ни замерят с камъни, не трябва да казваме: „Да. Да. Да”, а трябва да им покажем, че сме се поучили от грешките, които те ни посочиха, и вместо да кажем: „Да, ние сме с вас, ние сгрешихме, ние се извиняваме”, твърдо и ясно всяка политическа партия да заяви: „Ние ще направим това, за да не се повтаря това, от което вие не сте доволни. Излезте, господа, вождове на политическите партии или автори на пледоариите, с ясни и точни програми какво ще направите. Много е лесно сега да хвърляме оставки, да бъдем недоволни и да говорим.

Г-н Михов съм го гледала и съм го слушала и понякога съжалявах, че някои неща не съм си записала. Изглежда дългият му опит го е научил как да каже, така че последните редове в залата да ръкопляскат. Аз мисля, че трябва да направим така, че всички да ни ръкопляскат не на това, което говорим, а на това, което правим. Дайте да направим, каквото трябва!

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Благодаря за добрите думи, но е хубаво, когато казваме нещо, да се чуваме. Преди 10-ина години ВМРО каза нещо простичко - че затварянето на първи и четвърти реактор в Козлодуй ще доведе до скъпотия и невъзможност хората да си плащат сметките. Това днес хората го говорят по улиците. Днес хората искат повече ток от там, от онази електроцентрала, за която ВМРО събра повече от 800 000 подписа за референдум, който беше сметен в Народното събрание. Аз не се страхувам да бъда на протеста и хората не ме преследват, като ме видят, защото улицата говори с нашите думи.

Преди година и нещо посъветвах един Ваш колега, ръководител на една здравна институция, да си подаде оставката. Пак не ни чуха и не ни разбраха, само че снощи чухме, че прокуратурата ще се занимава с него. Затова, вслушайте се в това, което ви казваме в момента! Това, което предлагаме, е в полза и на ГЕРБ - декларация в подкрепа на законните искания на гражданите. Това е простият ход, който трябва да направим. Обратното си остава за сметка на тези, които са против това.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз съм дълбоко убеден, че ВТОС ще подкрепи декларацията, но в този емоционален изблик на чувства, които ни подсказаха протестиращите, нашият ВТОС трудно би могъл да завърти кранчето в по-лява или в по-дясна позиция на дадена машина, на даден реактор. Нещо трябва да се направи или ние можем да изразим едно нещо, което се нарича „обещание за бъдещето”. И аз съм от протестиращите емоционално, както и да прозвучи на някои.

Аз ще се опитам да ви кажа как стана така, че нашата хубава държава, нашата хубава географска територия стигна до това положение в годините. Те не са само годините на прехода; както каза един мой колега: „партиите са си партии, те имат ръководства, те имат и редови партийни членове”. Един юноша на 13 години, какъвто бях, в Габровския, във Великотърновския, в Севлиевския балкан, бях свидетел на колективизацията. Най-бедните къщички в Балкана някога имаха по две биволици, десетина овце. Някой ги обвини, че това са кулаци. (Моля за извинение, това е пътят, по който сме минали.) Училищата бяха пълни с деца, имаше хора, имаше празници, Балканът беше пълен с каракачани, които бяха с животните си и произвеждаха сирене, кашкавал, мляко и вълна за габровските фабрики. След това какво стана? Дойде един друг период, който трябваше да дойде, за да се нарече „промяна”. Бяха затрити мощни, хубави индустриални производства, които бяха конкурентноспособни. Имаше така наречените „безсовалкови станове”. Вътъкът се движеше с капка под налягане, но някой реши, че тези производства са икономически нецелесъобразни, вследствие на което индустриални градове като Габрово, Казанлък, Червен бряг, Трявна и др. бяха опустошени. Те не бяха опустошени от партийните членове, а от техните ръководители.

Не може върху една територия, димяща като след война, в началото на прехода, ние сега с магическа пръчка да повдигнем пенсии, да дадем много пари за образование, здравеопазване и всичко друго. Трябва да търсим защо са станали тези грешки във времето и защо ние идеологизирахме нещата. Няма идеология, има икономика и онези, които си играят с идеология в икономиката, винаги ще губят.

Сега, след това дълго слово, може би ненужно за някои, отново искам да кажа: Нека да отидем оттам, където са започнали грешките, и да помислим как може в бъдещето да интегрираме нашите национални, интелектуални усилия и да можем действително върху тази димяща територия, на която и вдругиден ще честваме националния празник – Трети март, да изградим по някакъв начин нови фабрики. Онези, които ни учеха на демокрация обаче, трябва също да помагат, а не само да ни дават оценки отнякъде; примерно и аз протестирам, че в една лента видях „Брюксел не призна ракията”. Ние трябва да се осмислим докъде нашето национално може да бъде вградено в голямото европейско семейство. Защото те сега ни гледат сеира отнякъде. Какви сме ние за тях – най бедната държава. Трябва всеки от своята политическа позиция, от своето място да даде своята оценка и да помисли как може с пръстче да завърти бутона, кранчето и другото.

Иначе аз емоционално подкрепям всичко, което ще гласуваме днес, но не мога, за съжаление, въпреки че съм технически професор, сега да реализирам тока да падне наполовина, дизелът да падне наполовина.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз ще подкрепя декларацията. Ще я подкрепя не като партиен член, а като гражданин. И ако имам някои забележки към експозето, нямам забележки към трите точки, които подкрепяме. А именно: битката с монополите, с мизерията и безработицата и искането за възмездие за политиците, които са правили престъпления. Далеч съм от мисълта, че по този начин искам по някакъв начин да се приобщя към хората, които не искат партиите. Това, че те са разочаровани от партиите – те имат своето право. Ние също сме разочаровани до голяма степен, но може би не искаме да си го признаем, или ако го признаваме, го признаваме пред себе си. За съжаление, през последните 23 години почти всички правителства правиха грешки. Къде повече, къде по-малко, къде умишлено, къде неумишлено. Не е срамно човек да си признае грешките, за да продължи напред.

Прочетох и мнението на Председателския съвет, което аз не съм подписал; то също е много добро, но имам една забележка. С тази декларация ние сме далеч от мисълта, че ще решим проблемите на хората. Ние няма да ги решим, но изказваме своята подкрепа и е нормално, като хора с демократично мислене, да признаем правото на суверена да протестира срещу лошите неща, които се случиха през последните 20 години. Приканвам ви да подкрепим тази декларация! Тя не е панацея и с нея няма да решим нещата, но ние всички сме граждани на В. Търново и на България и съм убеден, че едва ли има човек сред нас, който да не симпатизира в голяма част на исканията на протестиращите.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ще подложа на гласуване предложението в дневния ред да влязат новите точки 11, 26, 27 и 28. След това ще подложа на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев декларацията да влезе като точка 1 от дневния ред. След това ще гласуваме включването на предложението на г-н Михов.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за включване на новите точки 11, 26, 27 и 28 в дневния ред. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Тюфекчиев декларацията да влезе като точка 1 в дневния ред на заседанието беше подложено на гласуване и прието с 34 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Включването на предложението на г-н Михов относно поздравително писмо до Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Гласувах „против” умишлено. Аз съм личен познат с патриарх Неофит. Не да не го поканим, а да не се държим като едни езичници, които в определен момент застават на определена позиция. Искам да попитам какво ВТОС направи по пътя на православието? Какви решения взехме да подкрепим вярата на нашия народ, за да може той много добре да осъзнава това, което прави? По какъв начин ВТОС помогнахме на нашата православна църква или сега ние с една покана към Негово светейшество ще оправим всичко?

Преди може би пет месеца има входирано предложение от движение „Царевград за В. Търново” до г-н Кмета и до председателя на ВОТС и по него няма никакво действие, а сега се опитваме да поканим патриарха да дойде тук, да ни посети и да ни благослови. Аз мисля, че преди това ние трябва да извършим определени действия, с които ще застанем зад нашата църква, зад нашия народ, и зад православието. Ние сме тръгнали по пътя на езичеството и по тази причина аз не подкрепям такова предложение.

Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Декларация с Вх. № 1487/26.02.2013 г.

2. Обръщение с Вх. № 1496/27.02.3013 г.

3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1440/15.02.2013 г. и Вх. № 1456/18.02.2013 г.

4. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново и отмяна на Наредба за регламентираното отглеждане на домашни любимци, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

5. Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1438/15.02.2013 г.

6. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 г. за 2012 година, Вх. № 1386/29.01.2013 г.

7. Отчет за работата на Общинска агенция по приватизация за 2012 г., Вх. № 1473/20.02.2013 г.

8. Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 г., Вх. № 1414/06.02.2013 г.

9. Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение и безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 1450/15.02.2013 г.

10. Приемане на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1405/01.02.2013 г.

11. Изменение и допълнение на структура на общинска администрация на Община Велико Търново, Вх. № 1446/15.02.2013 г.

12. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ – Велико Търново”, Вх. № 1431/13.02.2013 г.

13. Промяна в състава на Постоянните комисии, Вх. № 1499/27.02.2013 г.

14. Създаване на Общинско предприятие „Зелени системи”, Вх. № 1447/15.02.2013 г.

15. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 1356/22.01.2013 г.

16. Разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Вх. № 1430/12.02.2013 г.

17. Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново, Вх. № 1455/18.02.2013 г.

18. Приемане на информация по програма Синди за 2012 г. и финансов план за дейности, Вх. № 1449/15.02.2013 г.

19. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2013 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г., Вх. № 1452/18.02.2013 г.

20. Обявяване на 22 март 2013 г. /петък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1464/19.02.2013 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 1470/20.02.2013 г.

22. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Килифарево и с. Клъшка река, Вх. № 1471/20.02.2013 г.

23. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Никюп, Вх. № 1472/20.02.2013 г.

24. Удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1462/19.02.2013 г.

25. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1459/19.02.2013 г.

26. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1460/19.02.2013 г.

27. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1485/26.02.2013 г.

28. Сключване на договор за наем, Вх. № 1488/26.02.2013 г.

29. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1486/26.02.2013 г.

30. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 1463/19.02.2013 г.

31. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на гр. Килифарево, Вх. № 1461/19.02.2013 г.

32. Наименуване на площад в гр. Килифарево, Вх. № 1418/06.02.2013 г.

33. Присъждане на Академична награда „3 март”.

34. Определяне на трима общински съветници за членове на комисията за избор на носителя на награда „Велико Търново”, Вх. № 1417/06.02.2013 г.

35. Свикано извънредно Общо събрание на „ПФК Етър-1924” АД, Вх. № 1458/18.02.2013 г.

36. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев, Вх. № 1429/12.02.2013 г.

37. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, Вх. № 1342/22.01.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Декларация с Вх. № 1487/26.02.2013 г.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз искам да отпаднат първите две изречения от последния абзац преди точките. „Само преди месец се проведе всенародно допитване. Всички политически сили, чиито представители сме и ние, подкрепиха пряката демокрация”. Първо, това „всенародно допитване” не може да се нарече, че е само пряка демокрация, и второ, не всички подкрепихме референдума, който се проведе, така че ще ви помоля това нещо да отпадне.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз слушах внимателно всички, които се изказаха след мен и продължавам да отстоявам позицията си. За съжаление, явно някои, превъзбудени от емоциите, не са ме чули какво точно казах. Аз казах, че моя политически прочит за смисъла на тази декларация е „раз, два,три, четири”, но не приемам казаното от колегите, които по някакъв начин искат да дистанцират политиците от политическите партии.

Тук се изказаха коментари относно конституцията. От висотата на този микрофон аз заявявам, че конституцията, направена в този й вид, дискриминира гражданските сдружения. Не им дава равни права, първо: при участие в избори – местни и национални; след това – във финансирането. Да изброявам ли колко елемента има, които са залегнали в конституцията и дават преимущества на партиите? Аз ли да изброявам на хората с многото мандати за какво става дума?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това не е по точката. Г-н Председател, моля да прекъснете изказването!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Когато говорим за политиците, има институции, които трябва да реагират, а когато говорим за политическите партии, именно суверенът реагира на тях и виждаме какъв е резултатът от всички парламентарни избори. Това е нещото, върху което трябва да се насочим и да продължаваме да подкрепяме. Да, наистина, гражданите искат промяна в политическата система, където да има равни права между политическите партии и гражданските формирования, както на местно, така и на национално ниво. Това искат протестиращите, това искаме всички ние.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Ясно е, че всички казваме „да”, но „да” на протеста. Дайте да се обединим около основното, което трябва да съдържа; това, с което искаме да излезем пред нашите избранници и аз ви предлагам, да обсъдим основните точки, които трябва да съдържа. Първо, всички казваме „да” на протеста, „да” на справедливите искания, но „не” на политическото хамелеонство и искаме ясна стратегия за бъдещето. Аз ви предлагам да обсъдим какво да съдържа и да оторизираме представители на политическите партии, които да се съберат, и да направим нещо, с което ще се представим достойно, а не да се изговарят на крак фрази, които после всеки може да отрече, че не са негови. Нека да се направи съвместно!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като явно всички политически сили имат някакви предложения относно декларацията, предлагам да направим почивка от 10 минути, да обсъдим текста на декларацията и да се консолидираме по него.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Много се коментира тук по отношение на политиците и на възмездието срещу тях. Аз ви предлагам точка 3 от обръщението, а именно текстът: „Искането за възмездието над политиците, които организираха и проведоха във вреда на народа прехода през последните 23 години”, да отпадне.

МИЛЕН МИХОВ: Да се запише „виновниците”, а не „политиците”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Съгласен съм с Вас – да запишем „Искането за възмездие над виновниците…”

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Както сме тръгнали, накрая ще остане само „декларация”. Като говорим за подкрепа на референдума от всички, нали парламентът взе решение за референдум на база на подписката и тогава всички го подкрепиха. Това имаме предвид, а не дали е трябвало, дали не е трябвало, какъв е резултатът и т.н.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз си направих предложението и ако това не бъде прието, няма да подкрепя декларацията.

 

В 10.22 часа г-н Ашиков обяви петминутна почивка.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: „Декларация за подкрепа на гражданските протести.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23.

Днес улиците и площадите на България са сцена на гражданска активност. Велико Търново е една от тях. Българските граждани масово излязоха на протест, за да вземат нещата в свои ръце. Властта от името на народа две десетилетия работи против своя народ. С пълно основание хората казаха: „Стига! Искаме промяна!”

Ние, великотърновските общински съветници, водени от своята човешка съвест и граждански дълг, споделяме справедливия обществен гняв. Болката на нашите сънародници е и наша болка. Ако днес не споделим драмата на мизерстващите ни сънародници, значи нямаме сърце. Ако някой от нас подкрепя грабителския политически модел на прехода, значи е лишен от човечност.

Затова ние, великотърновските общински съветници, като част от гражданското общество и с граждански дълг и отговорност, подкрепяме:

1. Битката с монополите и непосилните за хората монополни цени;

2. Битката с мизерията и безработицата, които ни отреждат място на аутсайдери в обединена Европа;

3. Искане за възмездие над виновните, които организираха и проведоха във вреда на народа прехода през последните 23 години и компетентните институции да се самосезират.

 

Текстът на декларацията беше подложен на гласуване и приет с 30 „за”, 2 „против”,1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 562

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет прие Декларация със следния текст:

 

Днес улиците и площадите на България са сцена на гражданска активност. Велико Търново е една от тях. Българските граждани масово излязоха на протест, за да вземат нещата в свои ръце. Властта от името на народа от две десетилетия работи против своя народ. С пълно основание хората казаха: „Стига! Искаме промяна!”

Ние, великотърновските общински съветници, водени от своята човешка съвест и гражданския си дълг, споделяме справедливия обществен гняв. Болката на нашите сънародници е и наша болка. Ако днес не споделим драмата на мизерстващите ни сънародници, значи нямаме сърце. Ако някой от нас подкрепя грабителския политически монопол на прехода, значи е лишен от човечност.

Затова ние, великотърновските общински съветници, като част от гражданското общество и с граждански дълг и отговорност, подкрепяме:

1. Битката с монополите и непосилните за хората монополни цени;

2. Битката с мизерията и безработицата, които ни отреждат място на аутсайдери в обединена Европа;

3. Искане за възмездие над виновните, които организираха и проведоха във вреда на народа прехода през последните 23 години и компетентните институции да се самосезират.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз от самото начало споделих, че няма как със своя глас да легализирам нещо, което не споделям. Ако бях дал положително становище тук, това значи да официализирам всичко това, което се е случвало в рамките на тези години, които са подчертани в тази декларация. Аз не приемам нещата, които са се случили, продукт на което е всички хора да излязат на улицата и вкупом да кажат: „Не сме съгласни! Искаме промяна!”; да давам глас на едно колективно решение, с което да избягам от отговорност. Аз давам своето съгласие, когато излизам с физиономията си и със сърцето си на улицата, редом с тях. Не излизам с декларации, не излизам с красноречие. Защото мисля, че не е тук моментът да проследявам всички стъпки, които са били извървяни от 1989 г. до ден-днешен, и начина, по който са били конструирани, за да се случи точно тази ситуация, която в момента ние наблюдаваме. Защото след разпадането на една политическа система ние виждаме как бавно, методично се сглобява друга политическа система, с всички тези олигарси, монополи, картели, които се създават. Всички те се упълномощават чисто финансово после да си правят политически формати, да си правят каквото искат, когато искат, да участват където искат съобразно определени законодателства и по този начин наистина да ни стягат шапките, както искат те.

Затова аз ще дам моята подкрепа отново, както съм го правил - с разумни решения, с прагматични резултати и с физиономията си, там, където е моето място, а не във всички декларативни документи, което лично аз не приемам за авторитетно и за тежест. Тежестта е, когато някой иска нещо да признае, да излезе и да каже: „Да, аз бях част от еди-какво си, направихме такива и такива грешки, признавам ги”. Никой не е безгрешен, вероятно и аз не съм, но не по този начин - да обличам решението в едно общо, колективно и да се опитам да замитам целия преход. Това според мен е неправилно. Всеки трябва да си носи отговорност. Да, съгласен съм, че всички тези, които са сбъркали, които са нарушили, които са ощетили, трябва да бъдат наказани, но инстиутциите са тези, които преценяват сбъркали ли са, или не са, а народът е този, който преценява дали конкретен политически формат е работил в негова полза, или не е и какви опции е създал за неговото благосъстояние в годините на прехода, които ние сме маркирали в декларацията.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Уважаеми граждани, както колегата, така и аз гласувах „против”. Не защото сме против справедливите ви искания, а защото искаме да помогнем.

Какво ще стане с тази декларация? Утре ще намалее цената на тока? Някой ще отиде в затвора или нещо друго? Аз ви предложих конкретни действия, а не декларация. Тази декларация след един месец ще се забрави. Конкретните действия, например разпределение загубите на електроенергията, която е за наша сметка, зелена енергия, пренос мрежи – това са конкретни числа, които ние трябваше да инициираме и да искаме. Какво правим? Декларираме, че е справедливо. Естествено, справедливо е. А какво ще го променим, как ще го променим? С декларации? Никога. Рано или късно, ще стигнете до това, което ви казвам – трябват конкретни действия, за да променим нещата.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Обръщение с Вх. № 1496/27.02.3013 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков прочете предложението на г-н Михов относно „Поздравително писмо до Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и Митрополит Софийски” и го подложи на гласуване.

Предложението беше прието с 18 „за”, 1 „против”, 14 „въздържали се”.

Г-н Мирослав Трифонов поиска прегласуване на предложението.

След прегласуването резултатът беше следният: 18 „за”, 2 „против”, 13 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 563

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема следното

 

ОБРЪЩЕНИЕ

 

 

НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

 

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

 

Ние общинските съветници от Великотърновски общински съвет, изразявайки огромната радост на всички наши съграждани, Ви поздравяваме по повод избирането Ви за Патриарх на целокупния прославен български народ.

Уверени сме, че от висотата на патриаршеския престол на Българската църква, ще водите народа ни, към светла духовна и национална бъднина.

Надяваме се и с радост очакваме благоволението на Ваше Светейшество да посети Велико Търново, историческа столица на България и престолнина на Светата Търновска Патриаршия.

 

Препоръчвайки се на първо светителските Ви молитви, оставаме Ваши в Христа бога духовни чеда.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото съм против самата инициатива, а защото според мен адресиране на две официални писма от една институция няма да е добър имидж за институцията, която инициира подобни предложения. Как мога да го подкрепя, като същото това нещо е направено от председателя на ВТОС от името на целия Общински съвет, но понеже го предлага определен човек, с определена подкрепа, ние трябва да злоупотребяваме с нашето присъствие в Общинския съвет и да пресъздаваме няколко административни акта?

Колегата беше прав – на какво основание, с какви претенции, какво сте направили, с какво сте заслужили, каква е вашата последователност във времето назад?

Затова казвам, че не приемам позицията, която в момента ВТОС реализира с повторния си акт към една институция.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам ли право на лично обяснение?

Г-н Ашиков обясни, че такова лично обяснение може да бъде направено в края на сесията.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Предлагам в Правилника да се запише поне един положителен вот да има право на изказване.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имам процедурно предложение. Като слушам колегата Румен Димитров, излиза, че ние всички спокойно можем да си тръгнем и Председателският съвет да остане и да гласува точките от сегашния дневен ред. Това иска Румен Димитров. Затова нека да си тръгнем, видяхме колко адекватно подготвя сесията Председателският съвет, след малко ще видите и другите точки. Нека Румен Димитров да гласува от името на всички – от името на гражданите, от името на партиите и не знам още от кого. Аз не знам той като какъв се изказва – като гражданин, като общински съветник или като какво?

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1440/15.02.2013 г. и Вх. № 1456/18.02.2013 г.

Г-н Николай Ашиков съобщи, че по точката е представено допълнение с вх. № 1456 от 18.02.2013 г. към основното предложение с вх. № 1440 от 15.02.2013 г. и двата текста ще бъдат гласувани заедно.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Идват три наредби, които трябва да отменим в момента, да променим и да приемем. По първата наредба имаме протест от Прокуратурата от 5 декември. По втората наредба имаме връщане от областния управител, по третата също има протест на Прокуратурата.

Какво ми прави впечатление? Прокуратурата явно е чела протокола от заседанието на ВТОС от 28 декември 2012 г., когато набързо претупахме наредбата на две четения, защото в залата трябваше да има друго мероприятие. Тогава ви предложих да приемем промените, защото идва 31 декември и да оставим наредбата да си я направим, както трябва. Отхвърли се и тази наредба беше приета почти с болшинство. И е прав Милен Михов, като си подава оставката, защото той тогава не е гласувал тази наредба. Аз също не съм я гласувал и Стоян Витанов не е гласувал. Затова, уважаема Общинска администрация, недейте да поставяте общинските съветници в такова състояние, защото освен мен тук има още четирима колеги, които са юристи! Но който не си е чел материалите, си е за негова сметка.

Още тогава съм предложил тези точки, които в момента пуска Прокуратурата, да бъдат махнати, но като гледам, и това, което е предложила Прокуратурата в протеста си, остават отново две алинеи – най-съществените. Вчера прочетох, че сме събрали към 100 000 лв. Ще ги върнем ли тези пари? Чл. 22, ал. 4 отпада, ал. 5 и 6 отново остават, т.е. работата е отново наполовина.

По втората част от Наредбата искам да ви върна на 28 декември, когато от нашата група ние поискахме калкулация за услугите и таксите и кметът обеща и го направи и ни даде на следващото заседание за всяко едно. В момента пристъпваме към създаване на нов чл. 64, „а”, в който отново се слагат някакви такси и отново в Наредбата ни, която е действаща в момента, по чл. 3 ние нямаме такава калкулация. Цените, които се предлагат, ми се видяха ужасно високи: 10 лв., 5 лв. за участие и т.н. Помислих си, че трябва да ги редуцираме, но влязох навътре в материята – нямаме я тази калкулация. Погледнах и една друга услуга - 5 лв. за любителско заснемане, без статив и светкавица. А ако има статив и светкавица, колко ще е? Звучи малко смешно. Затова си направих труда да отворя т.нар. „Схема за предоставяне на възмездна финансова помощ. Проект за развитието на туристическите атракции”. Това са указания за проекти, генериращи приходи. Приложение „Й”. Само ще прочета едно изречение: „Във всички случаи, когато от един проект се очаква генериране на приходи, тогава кандидатът трябва незабавно да информира управляващия орган за това. Проверките екс, пост, които установяват наличие на генерирани приходи, могат да доведат до връщане на средствата от страна на бенефициента, на общината, дори и след приключване на дейността на проекта”.

Референтният период по този проект е 15 години – до 2026 година вкл. Общината е отделила 1 000 000 лв. за самоучастие, останалите 5 260 000 лв. са европейски средства. Нали си представяте, че като генерираме тези цени, които се заложат в момента, и ние надвишим този момент, следващият или по-следващият общински съвет ще трябва да извадят тези пари, които сме получили и да ги върнат. Най-вече всичко, което е казано в момента, кореспондира и с „всички проекти, имащи потенциал за генериране на приходи, трябва задължително да съдържат финансов анализ”. Това го има, но защо то не беше предоставено на колегите от всички комисии, за да го видят, да се прогнозират нещата. Това не значи, че няма да променим цените.

Затова аз в момента не мога да ви предложа, защото не знам как са предложени тези цени. Иначе преди това си мислех да намалим цените наполовина, все пак не търсим само събираемост, а в същото време да популяризираме туризма и да привлечем колкото се може повече граждани. Затова основната ми теза е, че тази точка наистина трябва да се отложи и да си свършим работата както трябва, защото в противен случай може пак да ни я върнат. Същото важи и за останалите наредби като цяло.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа съветници, скъпи гости, уважаеми студенти. Искам да поздравя студентите второкурсници, които са на стаж в община В. Търново и присъстват на 36-тото заседание на ВТОС!

Специално за приложението, което сме дали - финансовия анализ и разбивката за всяка една услуга. Тя е входирана в общински съвет с писмо 800 301-10 от 12.02.2013 г. Не знам защо не ви е сложено в материалите. За всяка една услуга и такса има разбивка.

Що се касае за заснимането – това е за професионалното заснимане. Такава е Наредбата на Министерството на културата и за всички музеи, за всички обекти на РИМ тази наредба е приложима.

Генерирането на приходи. Във финансовия анализ на проекта е посочено, че това е разчетено до 2025 година. За всички приходи, които са заложени в проекта, са дадени едни параметри и ние сме се съобразили, когато сме правили таксите за билетите на Мултимедийния център „Царевград Търнов” и до 2025 г. генерираната печалба по принцип се връща. Така е по самия проект, така че няма как да го променим.

Виждате, че има различни видове такси. За всички учащи във В. Търново те са безплатни; както е и в Наредбата на РИМ за музейните билети. За възрастни над 60 г. – 5 лв.; семейни билети – за родители с до три деца над 7 години - 20 лв. Това е заложено и във финансовия анализ, и когато са правени тези такси са съобразени с тях. Калкулацията е на базата на одобрения финансов анализ към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново”. За възрастни - цена на билета 10 лв. Заплати и осигуровки са дадени в проценти - 36,48, или стойност 3,65 лв. Външни услуги, които включват ел. енергия, вода, телефон, охрана – 4,96 лв.; поддръжка на активите - 1,23; други – 0,16 лв.; или общо това е анализът, върху който е направена разбивката за цена на билета за възрастни – 10 лв.; за учащи – 5 лв., заплати и осигуровки – 1,82 лв., външни услуги – 2,48 лв., вода, ел. енергия, охрана, поддръжка на активите – 0,61; други – 0,8 или общата стойност е 5 лв. Същата е разбивката за възрастни над 60 години и разбивката за семейния билет за родители с деца до 3 г. и над 7 години – 20 лв. Заплати и осигуровки са 7,30; външни услуги, ел. енергия, вода, телефон, охрана са 9, 92 лв., поддръжка на активите – 2,46, други – 0,33; или общо - 20 лв.

Тази разбивка, целият финансов анализ е входиран във ВТОС на 12.02.2013 г., така че не виждам някаква драма за това, тъй като ние не можем да предлагаме услугите и таксите в Мултимедийния център безплатно. И в самия проект е записано. Те имат стойности, които Дирекция „Финанси” са направили, и те са заложени и във финансовия анализ, като имат горна граница в проекта.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Кмете, Вие сега свършихте работа, която трябваше да направи някой друг.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: На комисиите бяха предоставени тези разбивки.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Прокуратурата е направила протест, който е общ. Той е всички общини. Възможно е да е прав Петко Тюфекчиев, че не сме огледали някои неща, но това, което те предлагат да се отмени, значително намалява бюджета - в рамките на около 200 000 лв., може би и повече. Не знам юристите на Общината защо са решили така, но моето мнение е, че това може да бъде обжалвано и Съдът да реши кой е крив и кой е прав. Това е законоустановения начин в държавата. Юристите са решили, че би следвало да послушат прокуратурата още от самото начало. Аз мисля, че това трябва да го реши съдът, защото местната власт има право да взема решения по отношение на приходите за общинския бюджет. Тук става дума да не се извършват услуги на гражданите, които не са си платили данъците. Вярно е, че по законоустановения ред, ако не си платят данъците, текат лихви, но все пак те ползват услуги на общината и тук някъде е разковничето.

По отношение на таксата – чух един неправилен термин от Петко Тюфекчиев. Той казва „генерирани приходи”. Тук не става дума за генериране на приходи, а за покриване на разходи; има разлика. Таксата покрива разходи. Ние не печелим и нямаме приходи от това. Това според мен е разликата.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: „Които генерират нетни приходи чрез такси, заплащани директно от потребителя” - това е приложение „Й” - Указание за генериране на приходи, „Проект за развитие на туристическите атракции”. Аз не знам къде другаде трябва да го пише и т.н., но ние в момента трябва да определим размера на тези такси. Ние това правим в момента и без да имаме тази обосновка, ние не знаем накрая какъв материал ще ни дойде.

Колеги, вижте къде го има в материалите ви! Защо приказвате глупости, без да сте погледнали материалите си?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Не може да нападате персонално никого от тази трибуна. Г-н Тюфекчиев, трябва да се извините!

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: В чл. 26, ал. 6 пише гражданите да си платят за удостоверение за това, че нямат задължения. Не може един гражданин да дава пари, за да доказва пред общината, че той си е платил данъците и таксите.

Извинявам се!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Както казах, материалът с вх. № 1456 е допълнение към основното предложение с вх. № 1440, така че ще ги гласуваме заедно.

Съгласно Правилника за дейността на ВТОС наредбите се приемат на две четения. Необходимо е да се изслуша доклад на водещата комисия – ПК по НПУОР. Давам думата на председателя й – г-жа Петя Илиева.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Доклад на ПК по НПУОР относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново.

С посочената Наредба, както всички знаем, се урежда редът за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново. С оглед необходимостта от прецизиране на нормите на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново е постъпило предложение за промяна на същата наредба. Наредбата следва да кореспондира изцяло със Закона за местните данъци и такси. Предоставянето на услуги по реда на Наредбата и обвързването им с липсата на просрочени задължения към общината обаче, не е предвидено в приложимия материален закон. В този смисъл не е нормативно обусловено отказването на услуги на посочените в нея основания. Във връзка със създаването на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” са предвидени такси на услугите, които ще бъдат предоставени в посочения посетителски център, както и такси, които ще бъдат събирани от РИМ във В. Търново, свързани с посещенията в църквата „Св. Св. Петър и Павел” и църквата „Св. Иван Рилски”.

Предвидена е и промяна в Наредбата, касаеща промяна на размера на таксите в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на община В. Търново, което е обусловено от приемането от предходното заседание на ВТОС на новата Наредба за рекламна дейност.

Предвид изложените съображения, становището на ПК по НПУОР, взето на заседание от 20.02.2013 г., е: „Да влезе в зала направеното предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново с оглед прецизиране текстовете на същата”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам г-жа Илиева да прочете докладите на ПК по НПУОР и по следващите две точки.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА: Относно точка 4 от дневния ред – „Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново”, мотивите, които обуславят приемането на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново, са промените в Закона за защита на животните, а именно: „Общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им”, която бе приета на предходното заседание на ВТОС. Основната цел на Програмата за овладяване на популацията на бездомните кучета на община В. Търново е развиване на чувството на отговорност на хората при отглеждане на домашни кучета, а основна задача е контролът върху отглеждането им, във връзка с което е необходимо да бъде уреден статутът на домашните кучета, тъй като голяма част от популацията на бездомните се попълва от домашни кучета и техния приплод.

В изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на бездомните кучета в община В. Търново и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, следва да бъде приета предложената наредба. С приемането на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново ще се осъществява превантивен, текущ и последващ контрол. Приходите, събрани от санкции и такса „Домашен любимец” се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета.

Предвид изложените съображения становището на ПК по НПУОР от 20.02.2013 г. е: „Да бъде подкрепено направеното предложение за приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново с оглед прецизиране текстовете на същата”.

Третият доклад на ПК по НПУОР е относно промяна на Наредбата за търговската дейност на територията на община В. Търново. С Наредбата за търговската дейност на територията на община В. Търново се урежда извършването на търговската дейност, редът и условията за функционирането на търговски и туристически обекти на територията на общината. В постъпилото предложение от кмета на общината е посочено, че положението, установено в Наредбата за търговската дейност, е в противоречие с принципите на Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В цитирания закон се уреждат общите правила за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. При административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местно самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане целите на закона. Въвеждането на ограничения и условия, каквито не са предвидени в Закона, неминуемо обуславя незаконосъобразност поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен – чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. В тази връзка подзаконовият нормативен акт не може да противоречи на закона, а само да доразвива и конкретизира обществените отношения от местно значение.

Предвид изложените съображения становището на ПК по НПУОР е: „Да бъде подкрепено направеното предложение за промяна Наредбата за търговската дейност на територията на община В. Търново с оглед прецизиране текстовете на същата”.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Искам да апелирам към вас за гласуването по точката за Наредбата за местните данъци и такси, тъй като този финансов анализ на проекта, който е направен, има обосновка и тя е гледана от различни комисии преди да спечели проектът. Всички разходи, които се правят от откриването на Мултимедийния център на 16.02.2013 г. се покриват от приходната част, която той трябва да реализира. Не само заплатите, тока, водата. Там работят осем човека в момента. Те работят до 10-ти, докато влезе тази Наредба и започнат да се генерират приходи, за да могат да им се плащат заплати. Те не са на щат към РИМ, те са отделен щат по този проект, тъй като там се осигуряват осем работни места.

Следващото нещо е, че има и туристическо влакче. Там също има 1 или 2 работни места и разходи за гориво. Всички тези разходи се покриват от приходната част на Мултимедийния център. Не виждам нищо неясно. В този финансов анализ има горна граница на самите приходи, които трябва да се реализират, било от билети, или друг вид търговска дейност. С тези приходи трябва да покрием разходната част. В момента е обявено, че е безплатно, тъй като нямаме приета наредба за таксите, които трябва да се събират там. След приемането й, тази Наредбата ще влезе и ще бъдат подготвени билетите, които са по проекта и имат специален вид, одобрен от управляващия орган.

Знаете, че по този проект се ремонтират Владишкият мост, църквата „Св. Иван Рилски”, площадното пространство пред църквата „Св. Св. Петър и Павел”, тоалетната до нея, табелите, Мултимейдийният център, площадът „Цар Иван Асен Втори”. Всички тези работни места, трябва да се издържат отнякъде. Издръжката им е от тази такса. След като сме представили калкулацията на всеки един билет, на всеки един приход, който трябва да влезе в Мултимедийния център, не виждам някаква драма, така че да драматизираме нещата в момента.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Съгласен съм с това, което каза г-н Кметът. Не оспорвам това, че ние трябва да събираме някакви такси. Аз няма как да подкрепя Наредбата поради друг аргумент. Затова предложих да отложим точката и другата седмица да има извънредна сесия, на която да разгледаме Наредбата. Защо? Защото самите ние не спазваме Закона за нормативните актове. „Преди внасянето на проект за нормативния акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува в интернет страницата заедно с мотивите в 14-дневен срок.” Погледнете само входящите номера в дневния ред: входящ № от 15.02.2013 г., входящ № от 15.02.2013 г. – за следващата наредба, входящ № от 15.02.2013 г. – за третата наредба. Излиза, че ние трябва да гледаме всички тези неща на 31 февруари, като изтече срокът.

Затова предлагам да отложим, да се направят комисии и на следващата седмица да гласуваме. По този начин нарушаваме Закона за нормативните актове.

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Искам да направя едно уточнение. Входящият номер на предложението е нещо различно от качването на сайта. Качването на сайта е в рамките на тези 14 дена. Това изискване на Закона за нормативните актове е спазено. Входящият номер е малко по-късен, но вие знаете, че в сайта може да чете всеки един, така че това нещо е спазено.

Входящият номер е малко по-късен, при приемането и подписването на нещата, но материалът е качен още в момента, в който е трябвало да стане това. Тези две седмици са изтекли и няма проблем.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание чл. 75, ал. 2 от Правилника.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 23 „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване текста на наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

На първо четене Наредбата беше приета с 21 „за”, 1 „против” и 10 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 564

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

1. Да се промени текста на чл. 22, ал. 4, както следва:

           

Било: (4) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е неверни данни или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа определена от Общинския съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

 

Да стане:

(4) Когато лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

 

2.Да се промени текста на чл. 30, като отпаднат ал. 1, ал. 2 и ал.3.

           

Било:

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(1) Не се предоставя услуга по реда на раздел III на тези ползватели, които имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 54, ал. 4 на настоящата наредба.

(3) Срокът за издължаване на просрочените задължения е до 14 дни от установяване на просрочието.

 

Да стане:

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

3. Да се промени текста на чл. 35, като отпаднат ал. 3 и ал.4.

 

Било:

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(3) Не се извършват технически услуги на физическите и юридическите лица, които към датата на заявяване на услугата имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(4) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 54, ал. 4 на настоящата наредба.

 

Да стане:

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

4. Да отпадне текста на чл. 38 и чл. 57.

 

5. Да се създаде нов чл. 64 „а” със следното съдържание:

 

Такси за паркиране пред Църквата „Св.Св. Петър и Павел”

(1) Такса за паркиране на автомобили:

- за 30 минути – 0.50 лв.

- за 1 час – 1.00 лв.

(2) Такса за паркиране на автобуси

-за 1 час – 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие

-за 1 месец – 300.00 лв.

(3) Ползване наWC на паркинга – 0,50 лв.

(4) Таксите по алинеи 1, 2, и 3 се събират от Регионален исторически музей, град Велико Търново

Всички цени са без ДДС

 

6. Да се създаде нов чл. 67 ”а” със следното съдържание:

Определя следните цени и такси на услугите в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

(1) Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

 

Входна такса за

1.Възрастни 10, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 5,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 5,00 лв.

4.Родители ( двама възрастни с до три деца над седем години) – 20,00 лв.

 

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

 

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4.Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

 

Услуги и такси

1.Любителско заснимане ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

2.Авторско заснимане на запис – 100.00 лв

3.Ползване на костюм – 5.00 лв.

4. Сертификат – 5.00 лв.

Всички цени са без ДДС

(2) Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

Входна такса

1.Възрастни 6, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 2,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 3,00 лв.

4.Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 6,00 лв.

 

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

 

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

 

Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

 

(3) Комбиниран билет за Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

Входна такса за

1.Възрастни 12, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 6,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 6,00 лв.

4. Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 24,00 лв.

 

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 15,00 лв.

2.С превод - 30, 00 лв.

3.На чужд език – 50,00 лв.

 

7. Да се създаде нов § 16 към допълнителните разпоредби със следното съдържание:

т.1 Административни услуги по раздел V /Такси за административни услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗМДТ и АПК.

т.2 Административни услуги по раздел IV /Такси за технически услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

 

 1.  Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 1, както следва:

 

Било :

28.Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е както следва:

1. за съгласуване на проекти от Художествено-експертния съвет на:

- специални рекламни пана: осветени отвътре касети, тривижъни, светлинни стени, бягащи светлинни пътеки, видеостени и др. технически сложни съоръжения 100.00 лв.

- рекламни пана над 3 кв. м. билбордове 70.00 лв.

- рекламни пана до 3 кв. м. транспаранти 30.00 лв.

- фирмени пана, рекламни информационни табели 20.00 лв.

 

Да стане :

28. Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е, както следва:

1.Такси за разглеждане на заявления за разполагане на РИН кв.м. рекламна площ от Художествено-експертен съвет (ХЕС):

 - РИН/РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м. – 20лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ от 2 кв.м. до 3 кв.м. – 50лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ над 3 кв.м. или сложни конструкции – 100лв.

 

 1. Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 2 и 3, както следва:

 

Било :

2. за поставяне на фирмени пана и табели:

- до 2 кв. м.– по 3.00 лв. на кв. м. месечно

- над 2 кв. м.– по 4.00 лв. на кв. м. месечно

3. за поставяне на рекламни пана до 10 кв.м – по 5.00 лв.на кв. м месечно

- за поставяне на рекламни пана от 11 кв.м до 100 кв.м - по 5.00 лв. на кв. м. месечно за първите 10 кв. м. и допълнително по 1.00 лв. на кв. м. месечно за площта от 11 кв. м до 100 кв. м.

- за поставяне на рекламни пана от 101 кв. м. до 1000 кв. м. – по 5.00 лв. на кв. м. месечно за първите 10 кв. м. и допълнително по 0,70 лв. на кв. м. месечно за площта от 11 кв. м. до 1000 кв. м.

 

Да стане :

2.Такси за издаване на разрешение за разполагане нa РИН/РИЕ

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост   - 20 лв.

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост   - 20 лв.

 

10 .Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 4 и 5, както следва:

 

Било :

4.за разрешение за поставяне на афиши – до 30 бр. 6.00 лв., от 31 до 100 бр. 15.00 лв.

5.за разлепване на афиши – по 0,25 лв на брой.

 

Да стане :

3.Такси за разпространение на печатна реклама, временна реклама и реклама на подвижен носител

- Печатна реклама – до 1 месец – 15 лв.;

- Флаери и дипляни – за един ден на раздаващ – 15лв.;

- Подвижна звукова и подвижна светлинна реклама – за един ден на единица приносител – 15лв.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам измененията на Наредбата да се гласуват анблок.

Предложението на г-н Ашиков беше прието с 23 „за”, „против” няма и 7 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване текста на наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева – въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров -за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

На второ четене Наредбата беше приета с 22 „за”, 1 „против” и 8 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 565

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

1. Да се промени текста на чл. 22, ал. 4, както следва:

           

Било: (4) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е неверни данни или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа определена от Общинския съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

 

Да стане:

(4) Когато лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

 

2.Да се промени текста на чл. 30, като отпаднат ал. 1, ал. 2 и ал.3.

           

Било:

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(1) Не се предоставя услуга по реда на раздел III на тези ползватели, които имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 54, ал. 4 на настоящата наредба.

(3) Срокът за издължаване на просрочените задължения е до 14 дни от установяване на просрочието.

 

Да стане:

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

3. Да се промени текста на чл. 35, като отпаднат ал. 3 и ал.4.

 

Било:

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(3) Не се извършват технически услуги на физическите и юридическите лица, които към датата на заявяване на услугата имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(4) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 54, ал. 4 на настоящата наредба.

 

Да стане:

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

4. Да отпадне текста на чл. 38 и чл. 57.

 

5. Да се създаде нов чл. 64 „а” със следното съдържание:

 

Такси за паркиране пред Църквата „Св.Св. Петър и Павел”

(1) Такса за паркиране на автомобили:

- за 30 минути – 0.50 лв.

- за 1 час – 1.00 лв.

(2) Такса за паркиране на автобуси

-за 1 час – 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие

-за 1 месец – 300.00 лв.

(3) Ползване наWC на паркинга – 0,50 лв.

(4) Таксите по алинеи 1, 2, и 3 се събират от Регионален исторически музей, град Велико Търново

Всички цени са без ДДС

 

6. Да се създаде нов чл. 67 ”а” със следното съдържание:

Определя следните цени и такси на услугите в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

(1) Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

 

Входна такса за

1.Възрастни 10, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 5,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 5,00 лв.

4.Родители ( двама възрастни с до три деца над седем години) – 20,00 лв.

 

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

 

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4.Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

 

Услуги и такси

1.Любителско заснимане ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

2.Авторско заснимане на запис – 100.00 лв

3.Ползване на костюм – 5.00 лв.

4. Сертификат – 5.00 лв.

Всички цени са без ДДС

(2) Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

Входна такса

1.Възрастни 6, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 2,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 3,00 лв.

4.Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 6,00 лв.

 

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

 

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

 

Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

 

(3) Комбиниран билет за Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

Входна такса за

1.Възрастни 12, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 6,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 6,00 лв.

4. Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 24,00 лв.

 

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 15,00 лв.

2.С превод - 30, 00 лв.

3.На чужд език – 50,00 лв.

 

7. Да се създаде нов § 16 към допълнителните разпоредби със следното съдържание:

 т.1 Административни услуги по раздел V /Такси за административни услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗМДТ и АПК.

т.2 Административни услуги по раздел IV /Такси за технически услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

 

 1.  Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 1, както следва:

 

Било :

28.Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е както следва:

1. за съгласуване на проекти от Художествено-експертния съвет на:

- специални рекламни пана: осветени отвътре касети, тривижъни, светлинни стени, бягащи светлинни пътеки, видеостени и др. технически сложни съоръжения 100.00 лв.

- рекламни пана над 3 кв. м. билбордове 70.00 лв.

- рекламни пана до 3 кв. м. транспаранти 30.00 лв.

- фирмени пана, рекламни информационни табели 20.00 лв.

 

Да стане :

28. Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е, както следва:

1.Такси за разглеждане на заявления за разполагане на РИН кв.м. рекламна площ от Художествено-експертен съвет (ХЕС):

 - РИН/РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м. – 20лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ от 2 кв.м. до 3 кв.м. – 50лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ над 3 кв.м. или сложни конструкции – 100лв.

 

 1. Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 2 и 3, както следва:

 

Било :

2. за поставяне на фирмени пана и табели:

- до 2 кв. м.– по 3.00 лв. на кв. м. месечно

- над 2 кв. м.– по 4.00 лв. на кв. м. месечно

3. за поставяне на рекламни пана до 10 кв.м – по 5.00 лв.на кв. м месечно

- за поставяне на рекламни пана от 11 кв.м до 100 кв.м - по 5.00 лв. на кв. м. месечно за първите 10 кв. м. и допълнително по 1.00 лв. на кв. м. месечно за площта от 11 кв. м до 100 кв. м.

- за поставяне на рекламни пана от 101 кв. м. до 1000 кв. м. – по 5.00 лв. на кв. м. месечно за първите 10 кв. м. и допълнително по 0,70 лв. на кв. м. месечно за площта от 11 кв. м. до 1000 кв. м.

 

Да стане :

2.Такси за издаване на разрешение за разполагане нa РИН/РИЕ

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост   - 20 лв.

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост   - 20 лв.

 

10 .Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 4 и 5, както следва:

 

Било :

4.за разрешение за поставяне на афиши – до 30 бр. 6.00 лв., от 31 до 100 бр. 15.00 лв.

5.за разлепване на афиши – по 0,25 лв на брой.

 

Да стане :

3.Такси за разпространение на печатна реклама, временна реклама и реклама на подвижен носител

- Печатна реклама – до 1 месец – 15 лв.;

- Флаери и дипляни – за един ден на раздаващ – 15лв.;

- Подвижна звукова и подвижна светлинна реклама – за един ден на единица приносител – 15лв.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново и отмяна на Наредба за регламентираното отглеждане на домашни любимци, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

 

Г-н Ашиков напомни, че докладът на ПК по НПУОР във връзка с тази точка от дневния ред вече е прочетен и даде думата за изказвания.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Ние всички имаме изпратено по пощата писмо от НПО, от граждани, до кмета на общината до общинските съветници чрез председателя на ВТОС. Това не ни е раздадено, аз си отворих пощата и го разпечатах. Ще ви кажа за какво става въпрос. Това, което казах аз, го твърдят и гражданите.

Относно „Предложение на Общинската администрация - В. Търново към ВТОС за приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново”.

Уважаеми г-н Панов, уважаеми г-да общински съветници, уважаеми г-н Ашиков. Във връзка с необходимостта от гарантиране на правов ред в обществените отношения Сдружението изразява своето мнение за недопустимост на направеното предложение от страна на кмета към ВТОС, изготвено от Зорница Кънчева. То цели отмяна на приетата на 31.01.2013 г. Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци и приемането на такива, но с променено име.

Така направеното предложение въвежда в заблуждение общинските съветници, че е в тяхната компетентност да се произнасят и приемат такъв вид нормативен документ. Подменено име на Наредбата не променя по същество нейното правилно значение. Компетентните специалисти вече са се произнесли и регламентирали този вид отношения в нормативните актове от по-висока степен: Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за местните данъци и такси, Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони. ВАС с Решение от 14.11.2012 г. се произнесе за определяне на нищожност на такъв вид наредба на Столичен общински съвет поради липса на материална компетентност на органа. В Решението на ВАС явно е посочено, че нормативно-правните правомощия на ОС произтичат от Конституцията и Закона и се ограничават до обществените отношения с местно значение, които не са регулирани от нормативни актове от по-висока степен.

Още на 18 декември Сдружението е информирало по електронната поща председателя на ВТОС за мотивите, поради които не трябва да се приема тази Наредба, която засега се предлага за отмяна. Изразихме желание за сформиране на работна група и участие в нея. Въпреки дадените ни съгл. чл. 58 от Закона за защита на животните правомощия за вземане на решения заедно с местната власт, бяхме грубо игнорирани. Молбата към Вас, г-н Ашиков, беше да информирате общинските съветници за техните правомощия, за да не стигнат до правни последици. (Не чухме от Вас изобщо, че е постъпило такова писмо до ВТОС.)

Съгласно ратифицираната от България конвенция гражданите имат права и те следва да се зачитат. Въпреки усилията на Сдружението наредбата за домашни любимци беше приета от ВТОС на 31.01.2013 г. В седемдневен срок обжалвахме пред областния управител.

Напомняме, че процедурата по спазване на 14-дневен срок от чл. 26 от Закона за нормативните актове за предоставяне на становища на заинтересованата страна е нарушена, защото предложението на кмета за отмяна на тази наредба и приемане на новата е от 15.02.2013 г., а сесията за приемане е на 28.02.2013 г., т.е. дори да има становище, като в случая, не е дадена възможност то да бъде изслушано и обсъдено. В момента на криза тежко гражданско недоволство именно заради….(и т.н.)… Искаме да вярваме, че вие сте коректив и няма да позволите това”.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА: Такива предложения от граждани, официално постъпили в община В. Търново, няма. Такива права да участват в комисиите по съставяне на нормативни актове съгласно Закона за защита на животните също няма. Има такива за създаване на програмата. Съгласно предната програма, която беше със срок на действие 2011 г. имаше правила, които определят точно как гражданите трябва да се легитимират и да участват в такива работни комисии. Имаше медиатори, одобрени от кмета на общината, представители на юридически лица с нестопанска цел в областта на защита на животните, които лица имаха пълномощни от такава организация.

В момента няма регистрирано такова лице в общината, което да има и да иска да участва заедно с общината при решаването на тези проблеми. Същите тези медиатори, които бяха одобрени тогава, в момента техните организации с нестопанска цел са закрити и не могат да участват.

Г-жа Коновска, която е подписала този сигнал, пратен отново по имейл в последния момент, не дава никакви предложения за промяна, само казва, че не е правилно, за което също тя не е права.

Наредбата на Софийска община беше отменена доста отдавна и ние, подготвяйки тази наредба, имахме техния опит и избегнахме техните грешки. ОС има право, съгласно член от Закона за защита на животните, който е цитиран, да приеме такива наредби и ние сме се обосновали защо.

Четиринадесетдневният срок е спазен и това може да се докаже от администратора на страницата. В този 14-дневен срок всички граждани, както и вие, имат право да правят предложения, ако смятат, че този проект за наредба не е правилен или има нещо некоректно в него. Също така тази наредба ще бъде гласувана на две четения на две отделни заседания. Ако има нещо конкретно, което противоречи на закона и което ни е убегнало, винаги може да бъде променено.

В този последен вариант, който предлагаме, не е променено само името. Променени са доста членове. Промяната се наложи точно защото основанията, на които внасяме тази наредба съгласно Закона за защита на животните, касае само кучета, а ние си бяхме позволили да третираме отношения за други домашни животни. Точно там ни беше и грешката и това е отстранено. В този проект за наредба сме внесли и предложения от граждани, които бяха пристигнали и официално входирани и съответно имаха своето основание. Те са намерили отражение в този проект на наредбата, както и предложение на омбудсмана на РБ. Не смятам, че този текст от г-жа Коновска има някакво основание и тя не предлага нищо конкретно, а това, което твърди, не отговаря на истината в момента. Ако наистина има нещо некоректно, да посочи точно кой е членът, точно кое е некоректно.

Г-н Ашиков подложи на гласуване Наредбата на първо четене.

Текстът на Наредбата на първо четене беше приет с 20 „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 566

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, във вр. с Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, приета с Решение № 483/20.12.2012 г. и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

 1. Отменя Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 509/31.01.2013 г. на Великотърновски общински съвет.
 2. Приема на първо четене Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1438/15.02.2013 г.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказванията по точка. Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков предложи гласуванията по Наредбата да се проведат в едно заседание. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков подложи на гласуване измененията и допълненията на Наредбата на първо четене.

Измененията и допълненията на Наредбата на първо четене бяха приети с 25 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 567

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново :

 1. 1.Отменя следните разпоредби:

чл.5, ал.2, т.3 Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново – (№ /дата);

чл.5, ал.3, т.1 Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най близката жилищна сграда от органите на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22,00 /23,00/ часа;

чл.5, ал.3, т.2 Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Велико Търново.

чл.15, ал.3, т.4 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

чл.27, ал.3, т.3 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

чл.39, ал.2, т. 3 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

2. В приложение № 1 към Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, представляващо Заявление за извършвани дейности и работно време, от необходимите документи да отпадне т. 3 /Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново – № ________________________ / дата__________________;/, като т.4, стане т.3, а т. 5, стане т.4;

3. В приложение № 4 към Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, представляващо Заявление, от необходимите документи да отпадне т. 3 /Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново/, като т.4, стане т.3, т. 5, стане т.4; като т.6, стане т.5, а т. 7, стане т.6;

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В „едно арабско” пише: „Да отмени следните разпоредби”, т.е. ВТОС да отмени. Това означава ли, че ги отменяме, или има пожелателен, препоръчителен характер да отмени. Затова изобщо не гласувах. Отменя ли ги, препоръчва ли да се отменят, ще се мисли да се отменят или някаква друга глаголна форма ще използвате?

Г-н Ашиков предложи измененията на Наредбата да се гласуват анблок. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”.

Председателят на ВТОС подложи на гласуване текста на Наредбата на второ четене. На второ четене Наредбата беше приета с 24 „за”, „против” няма и 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 568

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново :

 1. 2.Отменя следните разпоредби:

чл.5, ал.2, т.3 Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново – (№ /дата);

чл.5, ал.3, т.1 Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най близката жилищна сграда от органите на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22,00 /23,00/ часа;

чл.5, ал.3, т.2 Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Велико Търново.

чл.15, ал.3, т.4 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

чл.27, ал.3, т.3 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

чл.39, ал.2, т. 3 Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

2. В приложение № 1 към Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, представляващо Заявление за извършвани дейности и работно време, от необходимите документи да отпадне т. 3 /Документ за съответния обект, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново – № ________________________ / дата__________________;/, като т.4, стане т.3, а т. 5, стане т.4;

3. В приложение № 4 към Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, представляващо Заявление, от необходимите документи да отпадне т. 3 /Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново/, като т.4, стане т.3, т. 5, стане т.4; като т.6, стане т.5, а т. 7, стане т.6;

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 г. за 2012 година, Вх. № 1386/29.01.2013 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Преди една година кметът внесе Програма за управление на община В. Търново. Тогава от група БСП предложихме да бъде допълнено с един текст: „Приема за изпълнение и контрол”. Колеги от ГЕРБ отказаха и не подкрепиха това предложение. (Може да е имало колеги и от други групи.) Както виждаме, кметът прие такова предложение, с или без решение и той внася за гласуване и контрол.

Аз чета много книги и обикновено във всяко печатно издание отварям първо на стр. 23, защото 23 е любимият ми номер. И като отварям тук, в отчета, вижте какво съзирам. Пише следното: „Танцов състав. През учебната 2011-2012 г. участниците в танцовия състав бяха разделени в шест групи – две начални, две средни и две представителни, като репетициите бяха разделени на мъжка, женска и смесена. (Става въпрос за деца, но има „мъжка, женска и смесена” група.)

Втори пасаж: „Заедно с основни движения и комбинации най-малките участници в групата се запознаха и със сложни елементи от различни танци. Представителните групи имаха най-голямо участие в концертните изяви”.

Г-н Кмете, това не може да бъде част от Ваш сериозен отчет. Казвам го много дружески. Ето, аз държа Програмата за управление и тези над 40 страници отчет. Ето таблиците, мерки за постигане на приоритетите, дейности за реализиране на мерките, задачи, очакване резултати и ефект, източник на финансиране, сроковете. Има една камара неща по сроковете, но като прочетох това на стр. 23, спрях да чета нататък, защото всички тук сме сериозни хора.

Предлагам Ви: вземете и дайте един отчет по Вашата Програма: „Тук не успях” - нормално е, човешко е. „Тук успях, защото примерно надхвърлих графика – трябвало да бъде направено 2013 г., аз го изпълних в 2012 г.” и ние по този начин наистина да следим изпълнението на Вашата Програма за управление на общината.

Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, „против” няма и 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 569

 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 година за 2012 година.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция по приватизация за 2012 г., Вх. № 1473/20.02.2013 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Има въпроси защо съм отложил моето предложение. Да, това, за което говорих и исках, вече е факт. Това е един от отговорите. Няма да обсъждам съдържанието, вероятно вече е общоизвестно. Но аз ще се въздържа за приемането на отчета.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Съжалявам, че го няма в момента изпълнителният директор на Общинската агенция за приватизация, който е изготвил и входирал този отчет за работата на ОАП. Мога да говоря в качеството си на председател на Надзорния съвет по приватизация, който е колективен орган на ВТОС и който също е страна в контрола по изпълнението на ангажиментите, които ние възлагаме на ОАП.

Няма да се спирам пространно на самия отчет, но бих искал да споделя няколко основни момента. Първо, продължава социално-икономическата криза и това се отразява на реализацията на тези имоти, които са предмет на откриване на процедури и на продажби. През 2012 г. са обявени всички обекти, които са били заложени в нашия план, който сме гласували. От предвидените търгове, които са 33 и съответстват на броя на имотите, за които сме открили процедури, са проведени 156 търга, т.е., средно за всеки имот са обявени по четири отделни търга. От предвидените 25 обекта за реализация през 2012 г. има реализация на два от обектите, като през годината Общинската агенция за приватизация, съвместно с НС, е предприела конкретни действия по разпращане на писма-покани до всички големи потенциални инвеститори, търговски вериги, потенциални чуждестранни инвеститори, за да може евентуално при проявен интерес да се влезе във връзка с тях и да бъдат продадени част от имотите, които са предмет на реализация. Тези имоти, които са останали към настоящия момент, са силно неатрактивни. Част от тях са УПИ, които са със затруднен достъп и с недобра локация. Имотите в населените места са в по-голямата си част бивши училища, фурни или бани. Те са силно амортизирани и затова към тях няма интерес. Това е по отчета.

Няколко думи по отложената точка. Не мога да разбера към кого е насочена – към Общинска администрация, към изпълнителния директор на Агенцията по приватизация или към колективния орган, който се излъчва и се представлява от ВТОС. Това е първият момент. Следващият момент. Като такъв орган ние изпълняваме контролни функции относно дейността на ОАП. И в Правилника, и в Закона за приватизация ясно са записани задълженията и правомощията на всяка от страните по този процес на приватизация. Моля да не се спекулира с уставните норми и с нормативната уредба, защото ако влезем в тази дискусия, няма да можем да излезем, а вече много сме напреднали във времето, и моля за спокойствие и за конструктивизъм в нашата работа. В противен случай всички оставаме с едно впечатление, което се надявам да е погрешно, за лично отношение и за неприязън, което аз не мога да допусна да съществува в работата на органа. Това е недопустимо.

Очевидно е, че предизборната кампания за някои хора вече е започнала, това личи от днешната сесия, но принципите в политиката не са се сменили, те остават същите. Те са написани и те са свързани с общочовешкия морал, който всеки от нас носи.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също подкрепям призива на г-н Ламбев.

Предложението по т. 7 беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 570

 

 На основание на чл.10, т.3 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет:

 

1.Приема отчета за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2012 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2 и 3.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 г., Вх. № 1414/06.02.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Имам един въпрос. Има една разлика от 60 000 лв. на последния ред в отчета за етапно усвояване на средства от ЕС. Това е на стр. 1. Каква е тази разлика? Загуба на общината ли е?

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Тази разлика, за която става дума - това са малки суми, които са неверифицирани в периода на оценката. Тъй като част от тези проекти са в период на окончателно плащане, те ще бъдат верифицирани или ще бъде отказано верифицирането през тази година и ще ги видите в отчета за тази година. В момента никой не може да каже дали ще бъдат окончателно отхвърлени, или ще бъдат верифицирани от управляващия орган. Ако бъдат отхвърлени, се поемат от бюджета на общината. Възможно е да бъдат възстановени от управляващия орган.

Предложението по т. 8 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 571

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 година.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение и безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 1450/15.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 572

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски oбщински съвет приема следните изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново:

 

1. БИЛО:

„Чл. 3. (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане при наличие на следните индикации:”

СТАВА:

„Чл. 3. (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново, се финансират лица с доказан стерилитет (мъжки и/или женски фактор), лечим преди всичко с ме­­то­­ди­­те на АРТ, при наличие на следните индикации :”

 

2. В Чл. 3. ал. (2) и ал. (3). да бъдат заменени със следния текст: „чл. 3. (2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново се финансират:

 1. 1.АРТ процедури, със собствен и/или донорски генетичен материал, както и всички предшестващи, съпътстващи и последващи процедурите лекарствени препарати (включително и имуномодулатори), описани в медицинската документация;
 2. 2.Медицински процедури, манипулации и операции при жената; изследвания (включително: имуноло­гич­ни и генетични) и биопсии (вклю­чи­тел­но и имуноло­гич­ни) при жената и/или при мъжа - предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце­ду­рите;
 3. 3.Лекарствени продукти (предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце­ду­рите), назначени от лекуващия лекар на рецептурна бланка.”

 

3. В Чл. 3. ал. (4) става ал. (3). със следния текст: „Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свъ­р­за­ни с лечение на безплодието на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, ж­и­ву­щи на територията на Община Велико Търново, със средства, предвидени в Правилника е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кан­дидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при по­­ло­жение, че не се финансира една и съща процедура).”

 

4. В Чл. 3. ал. (5) става ал. (4) със следния текст: „Средствата, отпуснати на семействата и лицата, живеещи на семейни начала, за фи­нан­сово подпомагане, са в размер до 2000 лв. (две хиляди лева) на заявител, като кандидатства само един от партньорите.”

 

5. В Чл. 3. ал. (6) става ал. (5) със следния текст: „Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.”

 

6. Към чл. 3 да се създаде нова ал. (6) със следния текст: „(6) Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.”

7. БИЛО:

„Чл. 4, т. 6. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор.

Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи,

медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване   факта   на   лечението   на   пациента   при   тях   и   извършените манипулации.   При   нужда   комисията   може да   изисква   и   допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.”

СТАВА:

„Чл. 4, т. 6. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор). Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи/епикризи, медицински картони, служебни бележки, удостоверения от клиники с отразяване   процеса   на   лечение на   пациента   и   извършените манипулации.   При   нужда   комисията   може   да   изисква   и   допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.”

8. БИЛО:

„Чл. 4, ал 9. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, етапна епикриза/епикриза, Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”

СТАВА:

„Чл. 4, ал.9. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, медицинска документация – етапни епикризи/епикризи, удостоверения и др., Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”

 

9. В чл. 5 текстът „процедури на лица, двойки и семейства” да бъде заменен с „на семейства и лица, живеещи на семейни начала”.

 

10. В чл. 6 се правят следните промени: думите „Началник отдел „Здравеопазване” се заменят с „представител на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване””.

 

11. В чл. 12 ал. (3), точка 5 след думите „етапни епикризи” да бъде добавен текстът „/епикризи, служебни бележ­ки, удосто­ве­ре­ния от лечебните заведения и др.”;

 

12. Към чл. 12, ал. (3) да се създаде т. 6 със следния текст: „6. Декларация от заявителя, относно предоставяне на писмена информация за резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция, след настъпване на раждане. (Приложение № 5).”

 

13. Към чл. 20, ал. (1) се добавя следния текст: „по реда на Закона за лечебните заведения или Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.”.

 

14. В чл. 20, ал. (2) текстът „заверено от него копие” се заменя с: „оригинал”.

 

15. В чл. 20, ал. (2) думите „отдел ”Здравеопазване”” отпадат.

 

16. В чл. 20, ал. (3) след думите „по посочена банкова сметка на заявителя” се добавя текста: „или на лечебното заведение, издало фактурата.”.

 

17. Създава се чл. 21 „Със средства, отпуснати по реда на този Правилник не се финансират започнали процедури, както и не се възстановяват финансови средства за извършени такива.”

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1405/01.02.2013 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Пристъпваме към нов етап на разпределяне на средствата за спортните клубове и тъй като съм от 2003 г., искам накратко да ви запозная каква беше системата за разпределение на средствата в спортните клубове през 2003 г. Дотогава нямаше ясни правила за разпределяне на средствата. Основната част от парите се разпределяха на богоизбраните клубове и останалите клубове получаваха по 100-200-300 лв., които бяха крайно недостатъчни и тогава клубовете дори не идваха да си вземат тези средства в знак на протест.

Какво направихме в тогавашната комисия от мандат 2003-2007 година? Имайки предвид недоволството на основните клубовете, се заехме и заимствайки опита на тогавашната Агенция за младежта и спорта и впоследствие Министерство на младежта и спорта, имайки предвид и добрите практики, вече утвърдени от някои общини, създадохме тази методика за разпределение на средствата и категорично заявявам, че през тези 8-9 години намерихме златното сечение от една страна да защитим спортните клубове, които са формирани в близко време, от друга страна, с останалите 70 % направихме така, че на базата на постигнатите резултати и клубовете, които имат успехи и явно, че работят, да получават повече средства.

Няма да крия, че в началото бях против за промяната на тази методика и за включването на тази инструкция, но в процеса на разговорите със спортните специалисти, както и в самата ПК, след наши препоръки, които бяха взети предвид, мисля, че сме стигнали пак до златното сечение. Притесненията ми, които сега искам да изразя на глас, са, че даваме приоритет в най-голяма степен на високото спортно майсторство. Мисля, че изземваме функциите на Министерството на младежта и спорта и ние трябва да държим вниманието си върху широката масовост, върху това да имаме клубове, които развиват спорт и физкултурна дейност на територията на общината. И общото ми заключение е, че с приемането на тази инструкция ще направим така, че добрите да станат още по-добри и да получават още повече средства, средните ще получат по-малко средства, а малките клубове ще останат с тези 30 % от общото разпределение, които за отделните клубове варират между 700-800 лв.

Благодаря на спортните експерти, че се съгласиха някои от нещата, които предложихме да залегнат. Говоря най-вече за подборния коефициент, който беше заложен с коефициент 8, а знаете, че отборите се състоят от 12 човека. Следващото нещо, за което се съгласиха по наша инициатива, беше да намалим този коефициент, който беше три към едно съотношение между олимпийски и неолимпийски спортове. Това означава, че един олимпийски спорт щеше да взема 300, а неолимпийския спорт - 100 лв. Това означаваше една голяма ножица, която щеше да се отвори и диференциацията на клубовете на олимпийски и неолимпийски спортове щеше да бъде твърде голяма, а в комисията се обединихме около идеята, че две към едно е достатъчно добро, защото все пак олимпийските спортове са лицето на всяка една спортна нация в държавата. Завършвам с това, че приемам тази наредба със смесени очаквания и притеснения и през следващите години ще следим за това дали тя ще доведе до повишаване на качеството на физическото възпитание и спорта, на спортните успехи на нашите клубове, които развиват дейност на територията на общината и дано това, което приемаме днес, да бъде за по-добро и за развитието на спорта в общината.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Слушах внимателно председателя на комисията и бях впечатлен накрая, че той изпитва съмнения към онова, което може да се случи чрез така представената ни инструкция. Аз няма да отивам в детайли, но като спортен човек искам да призова спортните клубове във В. Търново да намерят по някакъв начин форма за бъдещо обединение, а не да съществуват в дадено направление по няколко клуба. Така изтичат средства. Те ползват по принцип имуществото на общината. Всички проекти под една или друга форма, които ще идват, биха могли много по-добре да се реализират, ако клубовете намерят форма за обединение.

Г-н ГЕОРГИ ДАВИДОВ: Искам да направя едно уточнение. Тази инструкция не разграничава така представената информация като олимпийски и неолимпийски спортове. Това е едно от условията в тази инструкция, т.е. спортните клубове, които развиват олимпийски спортове няма да вземат три или два пъти повече средства от другите, а напротив. В сравнение със старата методика има много повече показатели, по които клубовете и резултатите им биват оценявани. Следователно, това не е мотив за притеснение.

Настоящата инструкция бе приета от мнозинството спортни клубове и те изказаха своята подкрепа и те няма да бъдат ощетени по никакъв начин.

Настоящата инструкция не лансира високото спортно майсторство, а лансира развитието на резултатите на детско-юношеския спорт. Всички могат да се убедят в това от таблиците. Това също мотивира спортните клубове за подкрепа.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Към проф. Харалампиев. Прав сте, обаче законът го позволява. Има видове спорт, в които на територията на общината има регистрирани до 4-6 клуба по вид спорт. Тази шапка, която имаше навремето, до 90-те г. като общи дружества за физическо възпитание и спорт вече е разрушена и се дава възможност на клубовете сами да се учредяват. Такъв е законът. През 2003-2004 г. бяха 23 клуба, миналата година бяха 48. Може тази година да станат 56-60.

Другото като допълнение, което се прие от комисията, е да допуснем още един критерий, по който може да се набират точки, респективно средства. Беше заложено само „резултати от републикански първенства”. Ами като не отидат на републиканско първенство? Има клубове, видове спорт, в които трябва да минеш през общинско, областно, зонално първенство, т.е. ние включихме допълнителен критерий като квалификации за достигане до финала на републиканското първенство. Отпадна възможността да се трупат точки от участниците в „Купа България” по видове спорт. Когато нашите клубове отидат и участват в „Купа България” по вид спорт, те няма да получават точки. За разлика от предишната наредба няма да получават точки и когато участват в лицензиран турнир от федерацията, където може отново да представят постижения, т.е. да трупат точки.

Повтарям отново, че подкрепям наредбата със смесени чувства и ще следим дано тя да доведе до по-добри резултати в областта на спорта.

Предложението то т. 10, заедно с предложеното от ПК по СТДМ допълнение, бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма и 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 573

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

 1. Отменя „Методика за оценка на спортно-техническите резултати и за разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в Община Велико Търново”, приета с Решение № 460 по Протокол № 29 от 10.03.2005 г. на Великотърновски общински съвет.

 

 1. Приема „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“.

 

Приложение: „Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структура на общинска администрация на Община Велико Търново, Вх. № 1446/15.02.2013 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това е поредният случай, в който държавата ни делегира дейност и отговорност и ни казва: „Момчета, оправяйте се, както можете!” Вие помните, че в рамките на общинския бюджет ние даваме общински пари, които финансират делегирани държавни дейности. Сега ще ни дадат шест бройки от РДНСК, които ще контролират незаконното строителство и всички останали дейности по Закона за ТСУ и трябва да освободим по половин или по една бройка в населените места. Не мога да се съглася, че ние трябва да приемем държавата да ни го натресе като ангажимент, а ние да се оправяме.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Г-н Витанов, прав сте дотам, докъдето държавата делегира дейности и не ги финансира. Но това се случва през последните 14 години поне за пети път. Случвало се е при всички правителства. Кметът на общината предлага най-оптимален вариант, в който част от незаетите повече от една година бройки, които вие сте гласували като обща численост, и част от други бройки, от които половината са пенсионери и не е фатално, ако тези хора сега бъдат съкратени, тези шест бройки да бъдат пренасочени за изпълнение на Закона, който вменява това на кмета на общината.

Искам да кажа много отговорно, както го казах и по време на комисиите, и тъй като тогава бях извадила само населението, което във всички тези населени места е под 100 жители по постоянен адрес, ще ми позволите днес да кажа няколко цифри. Аз ви обясних, че това са хора, специалисти, които извършват основно актове по гражданско състояние. Чета ви основните: акт за раждане - 0 във всичките населени места, акт за граждански брак – 0, акт за смърт: Буковец- 2 акта, Велчево – 2 акта, Ветринци – 3, Емен – 3, Момин сбор - 7 , Пушево – 5, Ялово – 1, Войнежа – 1, Габровци – 2, Големаните – 2, Райковци – 2.

Как смятате вие? За издаване на един или два акта, тези бройки да бъдат заети, а кметът да ви предложи да финансирате нови бройки? Аз лично, и като гражданин, и като администратор, не съм съгласна и затова ви моля да гласувате предложението на кмета на общината, което изцяло е съгласувано с всички кметове на населени места, които ги касае това и с тяхното Сдружение. Тяхното становище е взето предвид и е изразено тук. Моля, гласувайте в подкрепа на предложението на кмета, защото е по-добре, отколкото да разкривате нови бройки!

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - против, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против” и 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 574

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Одобрява численост на служителите 193 щатни бройки на Общинска администрация на Община Велико Търново, като числеността на Отдел „Устройство на територията“ се изменя от 15 бройки на 21 бройки.

2. Одобрява численост на служителите в населените места на Община Велико Търново 37 щатни бройки, като в населените места с. Въглевци, с. Габровци, с. Големаните, с. Райковци, с. Ялово, с. Войнежа, с. Буковец, с. Велчево, с. Ветринци, с. Емен, с. Момин сбор и с. Пушево, бройките се закриват.

3. В останалата си част Решение № 99/16.02.2012 г. на Великотърновски общински съвет остава непроменено.

4. Решението влиза в сила от 01.04.2013 г.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ – Велико Търново”, Вх. № 1431/13.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 575

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, явяващ се 2 275 000,00 лв. /два милиона двеста седемдесет и пет хиляди лева и 0 стот../ със срок на валидност до 07 май 2014 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии, Вх. № 1499/27.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 576

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Избира за член на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции,европейско сътрудничество и международни връзки / ПК по ИВСПИЕСМВ/ - Радка Маринова Крумова.

2. Избира за член на Постоянна комисия Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол /ПК НСПСК/ - Радка Маринова Крумова.

3. Освобождава Иван Александров Ангелов като член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности /ПК по ЗСД/ и избира за член Радка Маринова Крумова.

4. Избира за член на Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Иван Александров Ангелов.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Създаване на Общинско предприятие „Зелени системи”, Вх. № 1447/15.02.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Първо бих искал да погледна към философията на проблема и след това да отидем към конкретика. Първо, в отчета на кмета за изпълнение на Програмата има един раздел - „Ефективно управление на общински предприятия”. То включва преглед състоянието на общинските предприятия и разработване на дългосрочни бизнес програми, анализ и оценка за възможностите за ефективно икономическо функциониране и т.н. Срокът е от 2012 до 2015 година.

Да си спомняте ние да сме се занимавали с общински предприятия? Не. Въпреки че по закон законодателят е дал насока, възможност чрез чл. 53, ал. 2 ОС да определи дейностите, но не когато на някого му хрумне или когато се създаде ситуация, да определи дейностите, които ще се извършват от ОП. Ние не сме направили това, въпреки че е заложено в програмата за управление на кмета.

Оттам нататък – конкретиката. На нас ни беше предоставено едно предложение, за което казах, че е едно от най-недобре написаните предложения по много причини. Финансовият план или бюджета на предприятието не фигурираше в предварителното предложение. Какво трябва да съдържа нашето решение? В чл. 14 пише: „С решение на ОС се определят предмет на дейност, седалище и адрес, структура и брой на служителите в предприятието, размер на предоставените средства”. Вие да видяхте размера на предоставените средства в първото предложение? Защо не беше предоставен? Знае се, че ОС гласува някъде по средата, когато сме уморени и разсеяни и ще мине.

Благодарение на това, което ние, общинските съветници, поискахме, и лично аз, бяха предоставени два варианта. Единият е с 210 000 лв.; със110 000 лв. - другият вариант. Това в името на икономиите. Оттук нататък се появи третото предложение за 350 000 лв. Това не е рулетка. Да, колегата Велчев каза: „Това, както го залагате, ако имате представа за какво става дума, няма да пишете тези цифри”. Оказва се, че едно от нещата не е вярно. Как да гласуваме? Вероятно някой не е съобразил, а може и да е съобразил (сигурно ще получа отговор) план-сметката, която сме гласували с приемането на бюджета. При това тук се казва, че бюджетът на предприятието се гласува с приемането на бюджета. Приемаме, че е станало нещо форсмажорно. Колко е форсмажорно, това е отделна тема.

Миналата година сме изразходвали 1 400 000 лв., тази година са заложени 1 000 000 лв. Може би е предвидено, че тъй като 550 000 лв. по данни от администрацията са изразходвани за този вид дейност миналата година, махаме 550 0000 лв. и остават 850 000 лв. За да се вместим в тези 1 000 000 лв., трябва да отпуснем 150 000 лв. или трябва да променим план-сметката. Ако сметнем, че трябва да се направи промяна, трябва да се каже откъде ще се вземат парите. Досега Администрацията трябваше да направи това и да се каже, примерно: „Става 1 100 000 лв.”. Иначе ние не можем да гласуваме да стане 350 000 лв. Отделен въпрос е доколко това е обосновано и резонно, защото ОА обосновава 210 000 лв. и 110 000 лв.

Не знам дали и как трябва това да бъде подложено на гласуване. Може би и трите цифри, или ОА да даде допълнителна яснота, но каквото и да направим, ако ние се качим над 150 000 лв., трябва да променим план-сметката и да кажем за чия сметка ще стане това увеличаване евентуално на 1 100 0000 лв.

Разочарован съм от всичко това, което се случва около общинското предприятие и всички тези псевдодискусии, които са част от театъра, който играем.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: По въпросите, които отправи г-н Витанов. Това, което той има предвид като намаляване на план-сметката на чистотата, аз извадих колко пари сме дали миналата година за осветление и колко планираме тази година за осветление. При отчет за осветление за миналата година 2 034 000 лв., тази година сме предвидили 1 644 000 лв. Това не означава, че там ще правим ОП. Аз правя аналогия с друга дейност, която също е чисто общинска и на която парите са намалени с близо 450 000 лв., защото ние предвиждаме много консервативно приходите си тази година. Ние с Вас сме имали разговори по този въпрос още при приемането на бюджета и Вие знаете как планирахме бюджета.

Относно приемането на бюджета на ОП. Във финансовия анализ са дадени два варианта. В единия вариант е дадена сума, при която се използват определен брой работници. В другия вариант е дадена сума, която е намалена с разходите за част от персонала, тъй като ще се ползва финансиране по Оперативна програма на заети безработни.

В хода на комисията г-н Велчев предложи да се стъпи на прогнозния разход, който е обявен в обществената поръчка за тази позиция. Вие, като общински съветници, имате право да решите кой от трите варианта да бъде. Аз бих се спрял на 350 000 лв., защото като администратор ще ми е по-лесно с 350 000 лв. С това ние не искаме да увеличаваме план-сметката, защото това ОП не е 100 % финансирано от план-сметка „Чистота”. Там има финансиране и от дейност „Озеленяване”, която не е отразена в тази план-сметка.

ОС приема бюджета на ОП, но това може да се направи на следващата сесия. Нека да сме сигурни, че това, което ОА предлага - за създаване на ОП, ще бъде създадено и в кой вариант ще бъде одобрено.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В предизборните кампании всички кандидати за кметове, включително и аз, заявихме желание, че част от дружествата, едноличен собственик на които е общината, ще преминат към друга форма на управление, а именно – общински предприятия. Основната разлика между ОП и ЕООД е, че в ЕООД се начислява ДДС, там се формира някакъв вид печалба; т.е. услугата се оскъпява от порядъка на 30 %.

Другото, което искам да кажа, е, че както сме тръгнали със създаване на ОП „Зелени системи”, надявам се г-н Кметът в следващите етапи да си помисли и за преобразуването на ОП „Паркинги и гаражи”, както и на „Обредни дейности”. От 5-6 години има препоръка на Сметната палата и Прокуратурата относно дейността на „Обредни дейности”. От друга страна, разликата между ОП и ЕООД е, че когато имаме ОП със 100 % собственост на общината, то се явява на равни начала с всички останали фирми юридически субекти на територията на България. По тази причина преди години се закриха „БКС” и „Комунално стопанство”. Явявайки се на свободния пазар, участвайки в обществени поръчки, се получи така, че те нямаха възможност да спечелят тези поръчки и впоследствие загубиха предмета си на дейност. В крайна сметка бяха закрити и преобразувани.

Радващо е, че кметът отново въвежда тази практика и създава ОП, но мисля, че следващата стъпка трябва да бъде преобразуването на тези две ЕООД в ОП – такива, каквито са препоръките на Прокуратурата и на Сметната палата.

Следващото нещо, което ме озадачава, и ще помоля г-н Председателя ясно да каже кое от тези числа да гласуваме. Имаме два варианта, а на вчерашната комисия наш колега каза, че трябва да се извърши за 350 000 лв. А ако някой друг каже, че няма да стигнат и трябва за ги направим 380 000 лв.? Трябва да е ясно кое точно число поставяме в този бюджет, защото сега поставяме началото на формирането на това ОП и така както заложим числата, така трябва да се изпълняват през годината. Вторият вариант предвижда включването на безработни. Нека да сложим 213 000 лв., за да може, ако утре прекъснат тази програма и не можем да се ползваме от нея, да не се налага да прегласуваме бюджета и да стъкмяваме числата в графите. Лично аз ще гласувам за 213 000 лв.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Разбрах каква драма е имало миналата седмица, докато бях в командировка. Длъжен съм да обясня, тъй като вече съм говорил с няколко общински съветници от различни групи. Няма драма. Мога само да ви кажа, че преди два месеца ние не можахме да кандидатстваме за един проект за обновяване на тролейбусните линии, тъй като нямаме създадено ОП и този проект го дадоха на Стара Загора, а ние имахме и анализ, и проектна част за тролейбусните линии.

Презумпцията за създаване на това предприятие е, че следващата година по Програмата за селските райони 36-те населени места ще имат възможност да кандидатстват. Има отворена програма и за общини, които имат създадени ОП за озеленяване, да могат да кандидатстват по тази европейска мярка и най-важното е, че ще се кандидатства за нова техника – камиони, прахосмукачки за листата, което не може да се върши само с работна ръка. След като ЕС отпуска тези средства, ние трябва да имаме условията, за да можем да кандидатстваме. Това е едно от нещата, свързани със създаването на това предприятие и смятам, че Общината ще има само полза.

Знаете, че има Закон за публично-частното партньорство, който също дава решение, когато една община не може да извършва дадена дейност или може да извършва 50 % от тази дейност, за другата дейност да бъде сключен договор с частна фирма. Но мисля, че това е отворена врата да се кандидатства по тези проекти и програми, след като имаме такова ОП. През септември ще стартира и проектът за залесяване, който е на стойност 800 000 лв. и по този проект ние ще имаме 15 работни места, финансирани по този проект. Така че част от това предприятие ще бъде финансирана по този проект, най-вече работниците, които ще работят там. Мисля, че няма драма и това предложение, което сме направили, е разумно. Давам пример с Лясковец. Миналата година те също кандидатстваха по европейска програма. Бяха създали ОП и финансирането на това предприятие за озеленяване е изцяло по европейската програма.

Ваше е решението. Ние сме предложили два варианта – единият е минимален, другият е оптимален. След като има и предложение от общински съветник за сумата от 350 000 лв., вие ще решете кой вариант ще изберете да гласувате. Във финансовия анализ е записано какво включват тези предложения за 110 000 лв., за 209 000 лв. и за 350 000 лв., както е предложил г-н Велчев, който е запознат с този вид дейност.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Отговорът на първия въпрос се съдържа във въпроса на г-н Витанов. Той попита за бюджета. Бюджетът на предприятието ще бъде внесен, ако ние решим да има такова предприятие и там числата ще бъдат по-точни. Във финансовия анализ са дадени приблизителни числа. С тях ОА иска да ни покаже доколко могат да намалеят разходите, но точната цифра ще я определи бюджетът на предприятието. Освен това – много правилно е предложението на г-н Велчев за 350 000 лв., защото тези пари не се дават на предприятието. Всеки месец предприятието си дава заявка за разходите, които извършва и ако ние сега гласуваме 200 000 лв., и ако в края на годината излезе с 5000 лв. отгоре, ние трябва да прегласуваме да му увеличаваме бюджета. Парите няма къде да отидат. Ако отидат 200 000 лв., 150 000 лв. ще останат икономия. Не е казано, че тези пари отиват директно в общинското предприятие.

Затова ви предлагам да гласуваме неговото предложение. Друг е въпросът, че от страна на финансистите е по-лесно, защото няма да се притесняват за бюджетен кредит и за други средства, които трябва да бъдат осигурявани. На комисиите имах възможност да обясня, че ние не можем да не приемем ОП, защото обявявайки нова процедура, това ще отнеме една година. Праговете най-вероятно са изчерпани и тази дейност по някакъв начин трябва да се изпълнява, защото става дума за централната градска част, където това за момента е единственото правилно решение.

Предлагам като гласуваме тази точка, да направим почивка.

Г-н ЛЮБЕН ВЕЛЧЕВ: Аз вчера на комисиите зададох въпрос на колегите някой запознат ли е кой е район „Център”, за който ще гласуваме тази дейност за ОП; какво се включва в този район и какви са мероприятията, които се извършват там. Никой не е запознат. 31 обекта са, които трябва да се поддържат в интензивен режим. Това значи, че там всекидневно трябва да има хора, които да поддържат тези обекти, дори и по два пъти на ден, където е с по-голяма посещаемост. При нормалния режим също се почиства всекидневно. Там са още 20 обекта и периодичен режим може да бъде един път в седмицата, два пъти в месеца; то е с възлагане. И тези пари, които се предвиждат – 200 000 лв. може и да стигнат, но по всяка вероятност няма да стигнат, защото тук са заложени примерно непредвидени разходи 5 %. За миналата година аз съм платил 7000-8000 лв. само за автостъкла, които са счупени от изхвръкнали камъчета. Това е елементарен пример.

Предвидено е закупуване на техника, която е недостатъчна. Има периоди, когато дейностите трябва да се извършват по-масирано, да се наема допълнително и друга техника. Затова прогнозната стойност, която беше дадена, беше 350 000 лв. Затова молбата ми е да се гласува моето предложение за 350 000 лв., а както каза г-н Михайлов, ако можем, да похарчим 150 000 лв. Другите си остават, те не се дават на предприятието.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Имаме критики по начина и по формата, в която беше направено предложението. Първо, когато се създава ОП с такъв предмет на дейност, вносителят на предложението трябва да го защити в комисиите. Второ, трябва да има пълен разчет, какво ще струва това като дейност на общината. Преди 20 дена гласувахме бюджета на общината за 2013 г. и там няма такова перо. Трето, икономическата обосновка не може да измери ефективността на тази дейност, която тепърва ще се създава. Четвърто, създаването на такова ОП е тема на един много по-голям дебат за ролята и функциите на ОП в осигуряването на такъв тип комунални дейности, които по закон са вменени на общината. И ако коментираме в момента за една трета от града, и то само за озеленяване, не трябва ли да има стратегия, по която да има сериозна дискусия относно другите райони и относно другите дейности, които в момента са на външно изпълнение. И ако отчитаме такава голяма ефективност само за една малка част от това, което общината възлага като дейности, то не следва ли да дискутираме такъв тип предприятие и за останалите дейности, които общината сега възлага и които, гледайки на хартия, биха довели до сериозни икономии за общината в условията на криза и на постоянно намаляване на приходите.

В тази връзка, да измерваме оттук насетне колко ще струва това на общината, мисля, че не е сериозно, защото трябва да мине известен период от време и тогава да се направи равносметка и оценка; и дано към края на годината не се окаже, че с по-малко пари, които са заложени, всъщност сме свършили много по-малко дейности и се е дофинансирало по тази дейност от гледна точка на ефективността. Аз не съм специалист по тази материя и не мога да кажа дали тази численост, която е заложена, ще бъде достатъчна, но като че ли се очертава една необходимост от преосмисляне на тази прогнозна бройка, която е заложена, защото хората не се интересуват кой осъществява тази дейност и колко струва на общината. Те искат да е окосено, искат да е изметено, искат да е чисто и осветено.

Трябва да обърнем внимание на ефективността и на крайния резултат от дейността на това бъдещо ОП. И понеже преди години закрихме „БКС”, сляхме „Комунално стопанство” с „Инвестстрой”, сега се връщаме към нещо, което в предишни години беше отхвърлено като неефективно. Да не изпаднем в ситуация, в която ще се окаже, че създаваме предприятие, което отново ще бъде неефективно и да провалим една цялостна стратегия. Аз съм „за” ОП, защото това е начин за по-ефективно разходване на ресурса, който е ограничен, а дейностите, които общината трябва да извършва, всекидневно се увеличават като обем пари, които трябва да бъдат харчени. Така че това е по-скоро за размисъл и за по-сериозен дебат, при който трябва да се влезе в дълбочина. Иначе - създаваме го, след един месец ще му правим бюджета само че тревата няма да ни чака да му направим бюджета и да закупим техниката и да не се окаже на празника на В. Търново, че градът е потънал в треви, а ние тепърва да гледаме бюджета на това предприятиие.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ИВСПИЕСМВ: „Да се увеличи с 1 бр.ландшафтен архитект към предприятието; да се увеличи бюджетът на 350 000 лв.”:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

 

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против” и 10 „въздържали се”.

Цялото предложение по т. 14, заедно с приетото предложение на ПК по ИВСПИЕСМВ беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 577

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде създадено Общинско предприятие „Зелени системи” с предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново.

2. Седалището и адресът на управление на ОП „Зелени системи” е гр. Велико Търново, пл.Майка България № 2.

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – Приложение № 1 към настоящото решение.

4. На основание чл.52, ал.4 от ЗОС Великотърновски общински съвет утвърждава числен състав на ОП „Зелени системи” – 21 /двадесет и една/ щатни бройки , в това число ландшафтен архитект и структура, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

5. Бюджета на ОП „Зелени системи” е 350 000 лв. и да се разпредели съгласно пълната бюджетна класификация за 2013 г.

6. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по създаване на Общинско предприятие „Зелени системи” при спазване на действащата нормативна уредба и разпоредбите на настоящото решение.

 

Приложения:

 

1. Приложение № 1 - Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „ Зелени системи”

2. Приложение № 2 - щатни бройки и структура на Общинско предприятие „ Зелени системи”

 

В 13.25 часа г-н Ашиков направи предложение за удължаване на сесията с два часа. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков обяви 30-минутна почивка.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 1356/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 578

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с изпълнение на целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове към нея, Програма за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година и Общинска стратегия за равните възможности на хората с увреждания 2012 – 2015 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2014 година.

2. За нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново се предоставят безвъзмездно пет помещения, собственост на „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД.

3. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, с капацитет – 30 потребители ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2014 г., с капацитет – 30 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Вх. № 1430/12.02.2013 г.

Кметът на с. Вонеща вода заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 579

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2, т. 4 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Община Велико Търново в помещение находящо се на първи етаж в сградата на Кметство с. Вонеща вода – общинска собственост, актувана с АОС № 355/02.02.1998 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Община Велико Търново – 0,5 /половин/ щатна бройка.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново, Вх. № 1455/18.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 580

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски общински съвет приема за сведение Годишен доклад за дейността звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2012 година.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация по програма Синди за 2012 г. и финансов план за дейности, Вх. № 1449/15.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 581

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства”през 2012 година.

2. Приема Финансов план за дейностите по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2013 година.

 

ПО ДВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта – 2013 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г., Вх. № 1452/18.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 19.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 582

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка чл.16, ал. 1 от Закона за младежта , Великотърновски общински съвет приема Общински годишен план за младежта – 2013г., към Програма за младежки дейности в Община Велико Търново 2012- 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Общински годишен план за младежта- 2013г.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обявяване на 22 март 2013 г. /петък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1464/19.02.2013 г.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Това не може да бъде за всички. За мен и моя екип денят не може да бъде неприсъствен.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Това засяга само тези, които са на издръжка на общината.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Неправилно е записано това. Би било нормално, ако са изброени звената, за които да важи. Обяснете ми, това важи ли за хората, които са заети в частния бизнес, както съм аз, за хората, които са заети в частни и държавни предприятия? Ако аз обясня в централата, че този ден е почивен за нас, никой няма да признае в централата ни.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Там пише „обявява”. Никъде в текста ВТОС не задължава юридически или физически субекти да празнуват този празник. Някои от юридическите лица – фирми, държавни институции могат да се съобразят с него, някои могат да не се съобразят. Денят е неприсъствен за звената, на които община В. Търново може да въздейства административно. Няма закон, нито подзаконов акт, така че общината да въздейства на тези, които не са й подчинени административно. Текстът е коректен.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: В Закона пише следното: „Обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината”.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Става дума, че е неприсъствен ден за училищата и детските градини на територията на кметство В. Търново, защото това е празник на град В. Търново а не на територията на община В. Търново. Винаги е приемано в тази форма.

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма и   2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 583

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23, предложение второ от ЗМСМА, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на област Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

Обявява 22 март 2013 година /петък/ - Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен на територията на община Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 1470/20.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 584

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва: „Незастроен УПИ VІІІ „за обществено и делово обслужване” от кв. 1 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново,ЖК „Чолаковци” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ V - „за резервен терен”, от кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.273 по КККР на гр.В.Търново,за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр. В.Търново” ; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.275 по КККР на гр.В.Търново,за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр.В. Търново” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Килифарево и с. Клъшка река, Вх. № 1471/20.02.2013 г.

 

Г-н ДИМИТЪР СЪБЕВ – кмет на гр. Килифарево: Подкрепям становището си.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: По тази и по следващата точка, за да спестим време.

Тъй като във точка ІІ имаме „до 30 %” от постъпленията, нека да го изравним с „общинската собственост” и по приватизацията да бъде твърдо 30 %!

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението на г-н Тюфекчиев:

Николай Ашиков - против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова – против, Деян Хаджийски - против, Красимир Калчев - против, Божидар Ангелов - против, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - против, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 7 „против” и   6 „въздържали се”.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имам въпрос към кмета на Килифарево: въведохме двоен стандарт за кметовете на населените места. И сега гледам към кмета на гр. Килифарево. Г-н Кмете, Вие като кмет на този град, какво искате? По Закона за ОС ли да бъде продадено и да получите 30„%, или по Закона за приватизация, където може да получите 1 %? Чии интереси защитавате? Това Ви питам. Какво е Вашето становище? По кой закон да се продаде? Това касае пряко Вашите избиратели.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-н Тюфекчиев, правя Ви забележка за този тон! Още един път Ви моля! Това е кмет на населено място, може ли да се държите по този начин? Имайте уважение към всички останали хора! Всички тук сме равни. Аз, като председател, имам респект към всички вас - и към Общинска администрация, и към колегите и не съм си позволявал такъв тон. Хората са избрали всички вас и всеки си има някаква тежест. Говоря за това да се изказваме като културни хора към културни хора. Г-н Тюфекчиев, трябва да бъдете добронамерен!

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Мисля, че цялата комисия по приватизация трябва да седнете и да напишете, така че да ги изравним, за да няма тълкувателни решения и възможност от 1 до 30 % да се заделят за населените места. Като уточним това, оттук нататък може да се прецизира. Да бъде точно заковано – да пише точно, 20 % или 30 %.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-н Тюфекчиев е член на тази комисия. Защо не го предложихте на тази комисия? Аз не съм против всеки да има мнение, но когато излагаме мнението си, това да става добронамерено. Критиката не е само да викаш и да подскачаш, можеш да критикуваш като се запази достойнството на другия човек.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Кой ще определи колко процента? 28 % или 20 %?

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Не е важно кой колега или коя политическа група предлага нещо, а какво точно предлага. За мен, така направен записът, до 30 % даже и не стои и отговорността кой определя процентите, които да се инвестират там. За мен стои въпросът, че могат да бъдат пренебрежимо малки, клонящи към нула, инвестициите, които се отделят. Т.е. може и да не се отпуснат средства от тази продажба за съответното населено място и затова не само като основание за двойните стандарти, в смисъл, че по ЗОС е 30 %, твърдо заковано и че може да се получи така по-голяма част от продажбите да минат през „Общинска собственост” и на практика ние да не можем да си изпълняваме Програмата за приватизация. Отношението ни към населените места, където се извършват тези продажби, също. Правилно е да се знае от всички – кметове, съветници, администрация, че извършва ли се такава продажба, такъв процент отива за такива нужди за съответното населено място.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Нека видим какво е решението! Очевидно е, че като реализира сделката, ОА трябва да ни предложи да одобрим в Инвестиционната програмата разходи за нещо си, в случая говорим за Килифарево, до 30 %. Ако това е 28,5 %, ще влезем ли в разрез с решеинето? Това го обсъждахме в НС по приватизация. Г-н Тюфекчиев си има мнение, прав е да си има мнение, да го изложи тук, да иска го гласуваме и да вземем решение, но г-жа Данева ясно го каза, че стига да реализираме сделка, ще бъдат 30 %.

Друг казус – ако реализираме една сделка, примерно в с. Арбанаси, на много голяма цена и ни трябват пари в друго населено място сега, ще трябва ли да наливаме тези пари там? Защото арбанасчани са направили там тази града ли? Защо завъртаме толкова дълъг дебат, при условие че е ясна общата ни воля – да отделим една сума в размер на 30 %.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Нещо против Арбанаси и против развитието му ли имате?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Нямам нищо против и не съм казал, че имам нещо против. Дадох един условен пример.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 585

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1.Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва: „Застроен поземлен имот с идентификатор 37335.519.5, заедно със сграда( бивше училище) с идентификатор 37335.519.5.1 по КККР за територията на село Клъшка река , община Велико Търново ; „Незастроен УПИ ХVІІ – „за обслужващи дейности”,от кв. 59 по ПУП-ПР на гр.Килифарево” - собственост на Община В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на гр.Килифарево и на с.Райковци на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на горепосочените имоти.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Никюп, Вх. № 1472/20.02.2013 г.

Кметът на с. Никюп подкрепи предложението си.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 586

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ : „Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда (бивша баня) ” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Никюп на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на горепосочения имот.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1462/19.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма, след като г-н Алексиев обяви, че променя вота си.

 

РЕШЕНИЕ № 587

 

І. На основание чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години върху част от имот публична общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18, представляващ зала по художествена гимнастика, намираща се на територията на Спортен комплекс „Ивайло”- юг, в поземлен имот с идентификатор №10447.503.234 по КККР на гр. Велико Търново, в полза на Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕТЪР ЕЛИТ”.

 

ІІ. Възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за учредяване право на безвъзмездно ползване при спазване на действащата нормативна уредба и на настоящото решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1459/19.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 588

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №20, вх.А, ет.2, представляващ апартамент №4 със ЗП в размер на 112 кв.м., който съгласно КККР на гр. Велико Търново представлява самостоятелен обект с идентификатор №10447.503.297.1.4, актуван с акт за държавна собственост №3716/05.07.2011 г.;

- недвижим имот с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев” №17, вх.В, ет.1, представляващ апартамент №3 със ЗП в размер на 81,08 кв.м., който съгласно КККР на гр. Велико Търново представлява самостоятелен обект с идентификатор №10447.515.288.3.3, актуван с акт за държавна собственост №3717/08.07.2011 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1460/19.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 589

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следните недвижими имоти:

- ПИ с идентификатор №10447.512.4 по КККР на гр. Велико Търново – земя с площ 4 796 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №3553/23.06.2010 г.;

- ПИ с идентификатор №10447.512.3 по КККР на гр. Велико Търново – земя с площ 11 882 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №3552/23.06.2010 г.;

- ПИ с идентификатор №10447.512.2 по КККР на гр. Велико Търново – земя с площ 16 533 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №3551/23.06.2010 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1485/26.02.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма и   „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 590

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

- ПИ с идентификатор №10447.33.67 по КККР на гр. Велико Търново, местност „Зеленка” – земя с площ 25 011 кв.м., актуван с акт за държавна собственост №4187/07.12.2012 г., в управление на Министерство на вътрешните работи.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за наем, Вх. № 1488/26.02.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма и   1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 591

 

1. На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема направеното от Централ Мол Велико Търново предложение за предоставяне под наем на част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №18, на първо ниво в сградата на ЦЕНТРАЛ МОЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, а именно: само помещение №1.15 с площ в размер на 34,18 кв.м. /тридесет и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, с предназначение: „Център за услуги и информация на граждани към Община Велико Търново” срещу наемна цена в размер на 300 лева месечно за срок от осемнадесет месеца, като наемът се дължи след изтичане на шест месеца от началото на срока.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем за обекта по т.1 при спазване разпоредбите на действащото законодателство и настоящото решение.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Поради изчерпване на времето, с което беше удължена сесията, предлагам да закрием тази сесия и да открием нова.

Предложението на г-н Ашиков прието с 25 „за”, „против” няма и   „въздържал се” няма.

 

Заседанието на ВТОС беше закрито в 15.00 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ