Начало Заседания Протоколи Протокол № 37 от 28.02.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 37

 

от тридесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.02.2013 г. от 15.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстват 31 общински съветника. Отсъстват г-н Атанас Атанасов, г-н Драгош Методиев, г-жа Анета Маноилова, г-н Стефан Михайлов, г-н Николай Николов и г-н Мариян Кенаров.

 Г-н Ашиков обяви проекта за дневния ред на заседанието, включващ неразгледаните точки от тридесет и шестото заседание.

 

1. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1486/26.02.2013 г.

2. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 1463/19.02.2013 г.

3. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на гр. Килифарево, Вх. № 1461/19.02.2013 г.

4. Наименуване на площад в гр. Килифарево, Вх. № 1418/06.02.2013 г.

5. Присъждане на Академична награда „3 март”.

6. Определяне на трима общински съветници за членове на комисията за избор на носителя на награда „Велико Търново”, Вх. № 1417/06.02.2013 г.

7. Свикано извънредно Общо събрание на „ПФК Етър-1924” АД, Вх. № 1458/18.02.2013 г.

8.   Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев, Вх. № 1429/12.02.2013 г.

9. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, Вх. № 1342/22.01.2013 г.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1486/26.02.2013 г.

2. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 1463/19.02.2013 г.

3. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на гр. Килифарево, Вх. № 1461/19.02.2013 г.

4. Наименуване на площад в гр. Килифарево, Вх. № 1418/06.02.2013 г.

5. Присъждане на Академична награда „3 март”.

6. Определяне на трима общински съветници за членове на комисията за избор на носителя на награда „Велико Търново”, Вх. № 1417/06.02.2013 г.

7. Свикано извънредно Общо събрание на „ПФК Етър-1924” АД, Вх. № 1458/18.02.2013 г.

8. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев, Вх. № 1429/12.02.2013 г.

9. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, Вх. № 1342/22.01.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1486/26.02.2013 г.

    Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков обяви, че кметът на с. Шемшево подкрепя предложението, и подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 592

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Наталия Младенова Магерова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №5, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №000127, с НТП: път ІV клас, местност „Аша чаир”, землище с. Шемшево, за трасета на кабел за външно елзахранване и водопровод, с дължина на трасето в дадения имот 176 л.м., площ на сервитут – 1 056 кв.м.;

 

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №015003, местност „Аша чаир” в землище с. Шемшево – относно промяна предназначението на имота за производствени и складови дейности, парцеларни планове за линейни обекти – трасета за външен водопровод и ел. кабел, захранващи обекта в ПИ №015003, план-схеми за водопровод и ел. кабел към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №3 по протокол №1 от 16.01.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Наталия Младенова Магерова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №5, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Наталия Младенова Магерова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №5, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 1463/19.02.2013 г.

КМЕТЪТ НА с. Райковци: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 593

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл. 19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №002337, с площ 4,393 дка, осма категория, местност „Голямата урва 6”, землище с. Райковци, актуван с АОС №4880/02.05.2011 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл. 19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №002337, с площ 4,393 дка, осма категория, местност „Голямата урва 6”, землище с. Райковци, актуван с АОС №4880/02.05.2011 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №002337 – в размер на 1 320 /хиляда триста и двадесет/ лева без ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на гр. Килифарево, Вх. № 1461/19.02.2013 г.

КМЕТЪТ НА гр. Килифарево: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - въздържал се, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 594

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-18/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следните животновъди:

 

1.1. ЗП – „ЗООМИЛК“ ЕООД – БУЛСТАТ 201063429, с адрес на управление гр. В. Търново, ул. ”Мармарлийска” № 35Б с Управител Георги Кръстев Тончев, Заявление вх. № 5300-8327/15.11.2012 г., притежаващ съгласно Декларация от 15.11.2012 г. ДРД (кози) – 245 броя – предоставят се за ползване 174,117 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000149 – площ 19,764 дка, м. Калакоча, АОС № 5573/17.01.2013 г., поземлен имот № 000253 – площ 21,807 дка, м. Пеювец, АОС № 5572/17.01.2013 г., поземлен имот № 000828 – площ 10,230 дка, м. Гръстенище, АОС № 5574/17.01.2013 г., поземлен имот № 000832 – площ 11,946 дка, м. Гръстенище, АОС № 5575/17.01.2013 г., поземлен имот № 073007 – площ 14.706 дка, м. Финкови плочи, АОС № 5580/22.01.2013 г., поземлен имот № 096012 – площ 81366 дка, м. Сърня, АОС № 5581/22.01.2013 г. и поземлен имот № 097007 – площ 14,298 дка, м. Беглиш. хармани, АОС № 5576/17.01.2013 г. по КВС на гр. Килифарево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 609,00 лв.

1.2. ЗП – ДАМЯН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ – ЕГН 6903311484, с постоянен адрес гр. В. Търново, ул. ”Освобождение” № 61, Заявление вх. № 94-ДД-2727/24.10.2012 г., притежаващ съгласно Декларации от 18.10.2012 г. ЕРД (биволи) – 7 броя, ДРД (овце и кози) – 119 броя – предоставят се за ползване 432,288 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 057014 – площ 48,360 дка, м. Сърня, АОС № 5577/22.01.2013 г., поземлен имот № 058010 – площ 34,577 дка, м. Момински вир, АОС № 5578/22.01.2013 г. и поземлен имот № 082004 – площ 349,351 дка, м. Дълга поляна, АОС № 5579/22.01.2013 г. по КВС на гр. Килифарево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 1 513,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Наименуване на площад в гр. Килифарево, Вх. № 1418/06.02.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 595

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие площадното пространство между кварталите с №№ 40, 41, 49, 50, 67, 70 по плана на гр. Килифарево, одобрен със Заповед № 175/1982 година да се именува: Площад «Академик Стефан Додунеков».

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академична награда „3 март”.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз взех думата, за да ви призова не само да гласувате тази награда, а и защото във вашите документи има една покана от бригаден генерал Цветан Харизанов. Той ще ни очаква утре в малката църквичка в НВУ, а след това ще има ритуал по връчване на тази награда. И тъй като НВУ е една от твърдините на българщината, остатъкът от величавата българска войска, аз ви приканвам, които сте свободни, за да уважим труда на тези хора, които също работят в недоимъци, както в цялото наше общество. Особено каня да присъства и заместник-министъра Радонов!

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 596

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март“ на Община Велико Търново и Решение по Протокол №77/26.02.2013 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски“, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА:

 

Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

старшина – курсант Ивелина Огнянова Жекова

 

Факултет „Общовойскови“ специалност „Войски за ядрена, химическа и биологическа защита и екология“ и гражданска специалност „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на трима общински съветници за членове на комисията за избор на носителя на награда „Велико Търново”, Вх. № 1417/06.02.2013 г.

Г-н Ашиков прочете предложението и даде думата за изказвания.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 597

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6 от Статута за Награда „Велико Търново“, Великотърновски общински съвет избира за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“:

 

Проф. Михаил Стефанов Харалампиев

г-н Иван Александров Ангелов

г-н Стефан Тодоров Стефанов

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо събрание на „ПФК Етър-1924” АД, Вх. № 1458/18.02.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - против, Стефан Тодоров Стефанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 598

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.4, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Йордан Тодоров Грозданов с ЕГН 6303051404, представител на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува на извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 16.03.2013г. съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „против”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

 

2. Възлага на Йордан Тодоров Грозданов с ЕГН 6303051404, представител на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад-информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново проведено на 16.03.2013г. на следващия ден след провеждането.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев, Вх. № 1429/12.02.2013 г.

    Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Ще ви припомня, че това предложение беше представено на предната сесия, която не потвърди становището на Общинска администрация да не се опрощава и аз, разговаряйки с общински съветници, останах с впечатлението, че ние можем да дадем становище (за което настоявам) на президента на Република България да опрости тези 1000 лв., От документите се вижда, че този младеж няма вина за този 1 кг тютюн, намерен в неговия автомобил, понеже тютюнът не е бил негов. Ние не опрощаваме, ние даваме становище и републиканският бюджет няма да забогатее с 1000 лв., но ние ще създадем предпоставка един човек, който няма вина, да бъде наказан с 1000 лв.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Радонов с думите „да се опрости”. Предложението беше прието със 17 „за”, 6 „против”, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 599

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид предоставената информация от Началника на Митница Свищов и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да се опрости задължението в размер на 1000 лв. на лицето Ивайло Пламенов Гунев.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, Вх. № 1342/22.01.2013 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да направим редакция, така че да отпадне частицата „не” от проекта за решение и да остане „да се опрости”, защото аз мисля, че тази жена няма вина за случилото се, затова тя не дължи пари. Не я познавам, обаче съм сигурен, че няма никаква вина.

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Аз изказвам противоположно становище на казаното от г-н Алексиев, защото тук става въпрос за невнасяне на здравни осигуровки и ние като институция, а и като граждани, не можем да толерираме невнасянето на здравните осигуровки и затова предлагам да остане така, както е формулирано в предложението на г-н Кмета и да гласуваме „за” него.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Оттеглям предложението си.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 9. Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 600

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите – гр. Велико Търново, размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 947,40 лв. на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

В 15.40 часа заседанието беше закрито.            

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ