Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 39-то заседание - 28.03.2013 г. (проект)

Дневен ред на 39-то заседание - 28.03.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и девето заседание, което да се проведе на 28.03.2013 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

2. Актуализация на Приложение № 2 към наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. В. Търново, Вх. № 1539/15.03.2013 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

4. Бюджетна прогноза за периода 2014 -2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 1534/13.03.2013 г.

5. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Вх. № 1527/12.03.2013 г.

6. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Административен капацитет”, Вх. № 1528/12.03.2013 г.

7. Прекратяване на дейността на ОП „Пазари”, Вх. № 1535/13.03.2013 г.

8. Утвърждаване на Статут за наградата на Кмета на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий”, Вх. № 1536/13.03.2013 г.

9. Присъединяване на гр. Велико Търново, като град утвърдена туристическа дестинация в България, към Федерация на световните туристически градове със седалище Пекин, Вх. № 1542/18.03.2013 г.

10. Приемане на План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г., Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2012 г. и Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013 – 2016 г., Вх. № 1525/11.03.2013 г.

11. Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г., Вх. № 1546/18.03.2013 г.

12. Прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка, Вх. № 1562/19.03.2013 г.

13. Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 1538/15.03.2013 г.

14. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2013 г., Вх. № 1537/15.03.2013 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Велико Търново, кв. „Картала”, Вх. № 1564/20.03.2013 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Килифарево и в с. Клъшка река, Вх. № 1565/20.03.2013 г.

17. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Пчелище, Вх. № 1566/20.03.2013 г.

18. Откриване процедура за приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1567/20.03.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Ялово, Вх. № 1547/19.03.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Вонеща вода, Вх. № 1551/19.03.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Момин сбор, Вх. № 1557/19.03.2013 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Вонеща вода, Вх. № 1550/19.03.2013 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Въглевци, Вх. № 1549/19.03.2013 г.

24. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1556/19.03.2013 г.

25. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1552/19.03.2013 г.

26. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1553/19.03.2013 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1554/19.03.2013 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1555/19.03.2013 г.

29. Одобряване проект за ПУП, местност „Аша чаир”, с. Шемшево, Вх. № 1541/18.03.2013 г.

30. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Край село”, с. Шереметя, Вх. № 1558/19.03.2013 г.

31. Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър – 1924” АД, Вх. № 1543/18.03.2013 г.

32. Опрощаване на дължими държавни вземания на Таня Димитрова Великова, Вх. № 1509/04.03.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ