Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 607

Решение № 607

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по мярка 226 – «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2001 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 607

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1.  Дава съгласие община Велико Търново да кандидатства с проектопредложение за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект по мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР).

2.   Потвърждава, че целите и дейностите заложени в горецитирания проект отговарят на Общинския план за развитие на Община Велико Търново 2007-2013 – Приоритет 2: Опазване и възстановяване на жизнената среда, изграждане и модернизация на инфраструктурите; Специфична цел 2.1. Опазване и възстановяване на природната и градската среда: Мярка 2.1.3.: Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите, горските и водни ресурси, земеделски земи, „озеленяване“.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички действия във връзка с кандидатстване с проект “Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Велико Търново чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ