Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 608

Решение № 608

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Административен капацитет”, Приоритет 1 „Добро управление” , подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

 

РЕШЕНИЕ № 608

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект „Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново“ по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I „Добро управление” , подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия за кандидатстване с проект „Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново“ по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I „Добро управление, ” подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ