Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 614

Решение № 614

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение

 

РЕШЕНИЕ № 614

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновския общински съвет:

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

   жилищни нужди   - общо                              390 броя;

в гр.В.Търново                                                384 броя;

в гр. Килифарево                                               6 броя;

 

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици,чиито имоти са отчуждени за общински     нужди                                                                0 броя;

- резервни жилища                                           16 броя;

- ведомствени жилища                                      20 броя.

 ОБЩО ЖИЛИЩА                                             426 БРОЯ

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ