Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 616

Решение № 616

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти,находящи се в гр.В.Търново,кв.”Картала”.

 

РЕШЕНИЕ № 616

           

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 ,чл.31,ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 584 / 28.02.2013 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

 

1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва :

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506. 273 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 970 кв.м., за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр. В.Търново” – 62 000 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б)за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506. 275 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 571 кв.м. , за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр.В. Търново” - 34 260 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .         

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 6 200 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 3 400 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Община В.Търново, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 18 600лева; за имота по т.1,буква „б” – 10 300 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ