Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 618

Решение № 618

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, включен в годишния план за 2013 година,представляващ : „ Застроен УПИ ХІ - „за фурна”, от кв. 26 по плана на с. Пчелище, общ. В.Търново, заедно със сграда (бивша фурна)”

 

РЕШЕНИЕ № 618

 

І.  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1.Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот , представляващ: „Застроен УПИ ХІ - „за фурна”, от кв. 26 по плана на с. Пчелище, община В.Търново, заедно със сграда (бивша фурна)” - собственост на Община В. Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3.Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Пчелище на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на имота .

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ