Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 619

Решение № 619

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на : ”Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 метра, представляваща част от обща подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. Велико Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето” – собственост на Община В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 619

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА , чл. 3, ал.3,т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на: ”Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят с бяло-сребриста лента , представляваща част от обща подземна тръбна електронно съобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж № №: 338/29.05.2007г., 330/23.05.2008г., 482/ 21.07.2008г., 206/29.04.2009 г., 488/29.09.2009 г. и 184/16.06.2010 г. на гл. архитект на Община В. Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето” – собственост на община В. Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с посочения дълготраен актив , сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ