Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 620

Решение № 620

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 620

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. полска култура, представляваща имот №015004 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,825 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5309/21.08.2012 г.;

1.2. полска култура, представляваща имот №015009 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,157 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5308/21.08.2012 г.;

1.3. изоставени трайни насаждения /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляващи имот №015010 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 3,263 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5343/23.10.2012 г.;

1.4. полска култура, представляваща имот №015015 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 0,879 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5307/21.08.2012 г.;

1.5. изоставена нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №016012 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 4,359 дка, ІV и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5345/24.10.2012 г.;

1.6. изоставена нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №016018 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 3,265 дка, V и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5346/24.10.2012 г.;

1.7. изоставена нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №016024 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,219 дка, V и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5347/24.10.2012 г.;

1.8. изоставена нива, представляваща имот №016070 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 13,741 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №3183/11.04.2006 г.;

1.9. полска култура, представляваща имот №016093 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,200 дка, V категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5306/21.08.2012 г.;

1.10. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027001 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 6,772 дка, ІV категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5348/24.10.2012 г.;

1.11. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027002 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,082 дка, ІV категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5349/24.10.2012 г.;

1.12. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027005 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,326 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5350/24.10.2012 г.;

1.13. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027009 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,954 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5351/24.10.2012 г.;

1.14. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027013 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,177 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5352/24.10.2012 г.;

1.15. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027020 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,333 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5353/24.10.2012 г.;

1.16. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027025 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,131 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5355/25.10.2012 г.;

1.17. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027026 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,206 дка, VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5356/25.10.2012 г.;

1.18. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027035 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 4,339 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5357/25.10.2012 г.;

1.19. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027042 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 3,536 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5361/25.10.2012 г.;

1.20. изоставени трайни насаждения /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляващи имот №034021 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 11,398 дка, V и ІХ категория, местност „Хаджийското”, актуван с АОС №5362/25.10.2012 г.;

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №015004 – в размер на 1 330 /хиляда триста и тридесет/ лева;

- за имот №015009 – в размер на 845 /осемстотин четиридесет и пет/ лева;

- за имот №015010 – в размер на 2 855 /две хиляди осемстотин петдесет и пет/ лева;

- за имот №015015 – в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева;

- за имот №016012 – в размер на 3 115 /три хиляди сто и петнадесет/ лева;

- за имот №016018 – в размер на 2 025 /две хиляди двадесет и пет/ лева;

- за имот №016024 – в размер на 940 /деветстотин и четиридесет/ лева;

- за имот №016070 – в размер на 11 020 /единадесет хиляди и двадесет/ лева;

- за имот №016093 – в размер на 1 275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ лева;

- за имот №027001 – в размер на 5 450 /пет хиляди четиристотин и петдесет/ лева;

- за имот №027002 – в размер на 870 /осемстотин и седемдесет/ лева;

- за имот №027005 – в размер на 835 /осемстотин тридесет и пет/ лева;

- за имот №027009 – в размер на 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лева;

- за имот №027013 – в размер на 1 270 /хиляда двеста и седемдесет/ лева;

- за имот №027020 – в размер на 1 230 /хиляда двеста и тридесет/ лева;

- за имот №027025 – в размер на 625 /шестстотин двадесет и пет/ лева;

- за имот №027026 – в размер на 690 /шестстотин и деветдесет/ лева;

- за имот №027035 – в размер на 2 815 /две хиляди осемстотин и петнадесет/ лева;

- за имот №027042 – в размер на 2 750 /две хиляди седемстотин и петдесет/ лева;

- за имот №034021 – в размер на 11 835 /единадесет хиляди осемстотин тридесет и пет/ лева;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ