Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 622

Решение № 622

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 622

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща имот №503.2, с площ 0,750 дка, ІІ категория, местност „Мешелика”, по план на новообразуваните имоти землище с. Момин сбор, актуван с АОС №5532/10.12.2012 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща имот №503.2, с площ 0,750 дка, ІІ категория, местност „Мешелика”, по план на новообразуваните имоти землище с. Момин сбор, актуван с АОС №5532/10.12.2012 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №503.2 – в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ