Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 623

Решение № 623

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 623

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 99 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5464/27.11.2012 г., представляващо 99/549 идеални части от поземлен имот №520.11 по план на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, местност „Рашевски дол”, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Минка Вълева Бонева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №6В.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №520.11 по план на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 99 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 130 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Минка Вълева Бонева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №6В.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ