Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 624

Решение № 624

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 624

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Мартина Петрова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” №36, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №000819, с НТП: прокар, местност „Солищата”, землище с. Въглевци, за трасета на кабел за външно елзахранване и водопровод, с дължина на трасето за външно ел. захранване в дадения имот 61,55 л.м., площ на сервитут – 264 кв.м. и дължина на трасето за водопровод в дадения имот 67,30, площ на сервитут – 404 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №187001, местност „Солищата” в землище с. Въглевци – относно промяна предназначението на имота „за рекреация – жилищни сгради за вилен отдих”, парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване и външен водопровод, план-схеми за електрозахранване и водопровод към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №12 по протокол №3 от 27.02.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Мартина Петрова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” №36, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Мартина Петрова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” №36, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ