Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 625

Решение № 625

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 625

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Дичин, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-16/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

1.1. ЗППК „ЗОРА – ДИЧИН” – БУЛСТАТ 814219193, с постоянен адрес с. Дичин, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 39-12/25.02.2013 г., притежаваща съгласно Справка от 05.12.2012 г. ЕРД над 24 месеца – 92 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца – 14 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 23 броя – предоставят се за ползване 1 069,339 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000188 с площ 24,548 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000189 с площ 117,812 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000201 с площ 117,257 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000222 – част с площ 200,000 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000224 с площ 82,507 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000225 с площ 152,715 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000228 с площ 130,939 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000229 – част с площ 80,000 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000249 с площ 86,924 дка, м. Долна лъка и поземлен имот № 000271 с площ 76,367 дка, м. Ливадето по КВС на с. Дичин за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 3 743,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ