Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 629

Решение № 629

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 629

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” № 18, СК „Ивайло” /служебен вход в ляво/, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Управителят на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор със спечелилия участник.

 

 

ВЯРНО:                                                                 НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ