Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 630

Решение № 630

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 015003, местност «Аша чаир», землище на с.Шемшево – относно промяна предназначението на имота за «производствени и складови дейности», парцеларни планове за линейни обекти – трасета за външен водопровод и ел кабел захранващи обекта в ПИ № 015003, план- схеми за водопровод и ел кабел към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 630

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-02 от 29.01.2013г.,т.12, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 015003, местност „Аша чаир”, землище на с.Шемшево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди –за «производствени и складови дейности» – изграждане на «Производствено-складова база за складиране и опаковане на строителни материали» – предвижда се свободно застрояване на сгради, при следните устройствени показатели: височина 10м, плътност на застрояване –40% - 80%, коефициент на застрояване - Кинт –max. 2,5, минимално озеленена площ -20%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод за ПИ № 015003 –трасето започва от съществуваща шахта на водопровод в урбанизираната територия, попадаща в северната част на сервитута на ПИ № 371- път ІV клас , продължава по същия път, излиза от регулацията и продължава на изток в сервитута на ПИ № 127 – път ІV клас, пресича го и навлиза в ПИ № 015003; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на външно ел захранване на ПИ № 015003 – трасето започва от съществуващ стълб в урбанизираната територия, попадащ в южната част на сервитута на ПИ № 371 – път ІV клас, продължава на изток в сервитута на същия път, излиза от регулацията , продължава по ПИ № 127 – път ІV клас и навлиза в ПИ № 015003; план - схеми за водопровод и ел кабел към ПУП.

          

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ