Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 631

Решение № 631

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за ПИ № 005173 в землището на с.Шереметя, местност „Край село”, извън границата на урбанизираната територия

 

РЕШЕНИЕ № 631

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ГГ-78 от 24.01.2013г. от Гюлсун Хасанова Асанова, с.Шереметя, ул.”Седма” № 13 , като пълномощник на Златин Огнянов Христов, с постоянен адрес с.Шереметя, ул.”Седма” № 13 / съгласно пълномощно от 26.11.2012г. с нотариална заверка на подписите с рег.№ 6130/26.11.2012г./, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

   - Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 005173 , с начин на трайно ползване – нива, в местност „Край село” по КВС на землище с.Шереметя и определяне ново конкретно предназначение на имота за „ нискоетажно жилищно застрояване”;

   - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на обект в ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя;

   - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод захранващ обект в ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя;

   - План - схема за водоснабдяване и канализация на ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя;

   - План – схема за електроснабдяване на ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя.

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за промяна устройствения режим на ПИ № 005173, местност „Край село” в землището на с.Шереметя – за „нискоетажно жилищно застрояване”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ