Начало Наредби Действащи наредби ПРАВИЛНИК за символите, печата и отличията на Община Велико Търново

П Р А В И Л Н И К

 

за символите, печата и отличията на

Община Велико Търново

 

 

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Герб на Велико Търново

/1/ Гербът на Велико Търново изобразява три лъва, един над друг върху полето на варяжки щит, увенчан със зидова корона.

Чл.2 Печат на Община Велико Търново

/1/ Печатът на Община Велико Търново има кръгла форма. В средата е изобразен герба на града. Около герба в долната половина на кръга е изписано “Община Велико Търново”.

Чл.3 Знаме на Велико Търново

/1/ Знамето на Велико Търново е символът на града и има правоъгълна форма с размери, посочени в Приложение № 2 към чл.15 ал.4 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Цветът на знамето на Велико Търново е “пурпур виолет”. На знамето на Велико Търново е изобразен гербът на Велико Търново, в златен цвят.

Чл.4 Символ на изпълнителната власт в Общината е Ключът на град Велико Търново, който се връчва на Кмета на Общината при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред Общинския съвет

Чл.5 Символ на местната власт е Огърлицата с герба на Общината. Тя се носи от Кмета на Общината при особено тържествени церемонии.

Чл.6 Химн на град Велико Търново е Шишмановата песен.

 

ГЛАВА ВТОРА: ПОЧЕТНО ГРАЖДАНСТВО

Чл.7 Със званието “Почетен гражданин на Велико Търново” се удостояват български и чуждестранни граждани с особени заслуги към града и Общината във всички области на обществено-икономическия живот.

Чл.8 Званието се присъжда по повод Празника на града 22 март и в изключителни случаи.

Чл.9 Предложение за награждаване със званието “Почетен гражданин” могат да правят:

/1/ Кмета на града

/2/ Общински съветници

/3/ Граждани на Общината

/4/ Юридически лица с нестопанска цел, творчески съюзи и авторски колективи

Чл.10 Предложенията се адресират до Общинския съвет в срок до края на м.февруари по повод Празника на града, а при извънредни обстоятелства – при възникването им.

Чл.11 Кметът на Общината по своя преценка внася в Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването на предложенията становище на Общинска администрация по тях. Предложенията се разглеждат от комисия в състав:

/1/ Председател – Председателя на Общински съвет

/2/ Членове – Председателите на постоянните комисии на Общинския съвет

/3/ Кметът на Общината участва в заседанията на Комисията

Чл.12 Комисията следва да се произнесе в 7-дневен срок по направените предложения

/1/ Носителите на званието се определят с решение на Общинския съвет, взето на Тържествена сесия

/2/ Церемонията по обявяването и награждаването се извършва на същата Тържествена сесия

/3/ На удостоените със званието “Почетен гражданин” се връчва “Почетен знак на Велико Търново” и диплом

Чл.13 Лишаване от звание

/1/ От званието “Почетен гражданин” се лишават с решение на Общинския съвет почетни граждани, осъдени за престъпление по Наказателния кодекс или по предложение на 1/3 от общинските съветници

/2/ Лишените от званието лица са длъжни да върнат Почетния знак и диплом в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание

 

ГЛАВА ТРЕТА: ОТЛИЧИЯ И ДИПЛОМИ

Чл.14 Почетен знак “Почетен гражданин на Велико Търново”

/1/ Знакът “Почетен гражданин на Велико Търново” има елипсовидна форма. В средата на син емайл са изобразени два златни лъва и надпис “Търново” на старобългарски език и е оконтурен със сребърни и златни лъчи. Знакът е надбедрен.

Чл.15 Почетен знак “Медал Велико Търново”, І-ва степен

/1/ Почетният знак “Медал Велико Търново”, І-ва степен има кръгла форма. В средата на златен фон са изобразени два лъва и надпис “Търново” на старобългарски език и е оконтурен със сребърни и златни лъчи. Знакът е на лента.

/2/ Връчва се на висши държавници от Кмета на Общината.

Чл.16 Почетен знак “Медал Велико Търново”, ІІ-ра степен

/1/ Почетният знак “Медал Велико Търново”, ІІ-ра степен има кръгла форма. В средата на сребърен фон са изобразени два лъва и надпис “Търново” на старобългарски език и е оконтурен със сребърни и златни лъчи. Знакът е на лента.

/2/ Връчва се на лица с особен принос и заслуги от Кмета на Общината.

Чл.17 Дипломи

/1/ Дипломите съпровождат почетните знаци на Велико Търново.

/2/ Еднотипни удостоверения /сертификат на английски език/ се връчват при посещение на официални чуждестранни гости.

Чл.18 Почетна книга на Велико Търново

/1/ На Почетната книга е изобразен герба на Велико Търново. В нея видни гости на града вписват своите послания и се съхранява при Кмета на Общината.

Чл.19 Книга на почетните членове.

/1/ В Книгата на почетните членове се вписват имената на почетните граждани.

/2/ Книгата се съхранява при Кмета на Общината.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл.20 Награда “Велико Търново”

/1/ Награда “Велико Търново” се връчва съгласно приет Статут от Общински съвет с решения № 78 от 17.02.2000 г. и № 360 от 01.02.2001 г.

Чл.21 Общински съвет Велико Търново утвърждава Статут за връчване и на други награди.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Статутите, приети на основание Глава ІV от Правилника за символите, герба и отличията на Община Велико Търново, са неразделна част от този Правилник.

§ 2 Сроковете по Глава ІІ чл.11 и 12 и Глава ІV не се отнасят за 2001 година.

§ 3 Този Правилник влиза в сила от деня на приемане на решение № 386 от 8.03.2001 г. на Общински съвет Велико Търново.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                        /Д.Йорданов/