Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 633

Решение № 633

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-18/ 27.12.2012 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Таня Димитрова Великова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. “Проф. Илия Янулов” № 5, ет.8, ап. 29.

 

РЕШЕНИЕ № 633

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 2 513,60 лв. на лицето Таня Димитрова Великова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ