Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 39 от 28.03.2013 г. Решение № 634

Решение № 634

Препис-извлечение от Протокол № 39

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Закриване на ОП «Пазари»

 

РЕШЕНИЕ № 634

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет възлага приемането на собствеността на ОП „Пазари” на Отдел „Управление на собствеността” при Община Велико Търново, като приемането на собствеността да бъде извършено в срок до 01.05.2013 г. Оперативното управление на имоти, съоръжения и инвентар – общинска собственост, представляващи обекти, които са били предоставени за осъществяване предмета на дейност на ОП „Пазари”, както и организирането и провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на тези обекти, да се извършва от Дирекция „Общинско развитие” и Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” при Община Велико Търново.

 

II. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме следните действия :

1. Да възложи на Отдел „Управление на собствеността” при Община Велико Търново да приеме с двустранен протокол обектите по т.I от настоящото решение, а Отдел „Бюджет” при Община Велико Търново – да отрази счетоводно записванията.

2. Да възложи на Управителя на ОП „Пазари” да извърши следните правни и фактически действия:

2.1. Да предаде активите, влизащи в предмета на дейност на ОП „Пазари”, на Община Велико Търново;

2.2. Да прекрати трудовите правоотношения с работниците и служителите поради закриване на предприятието, по реда на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 01.05.2013 г.;

2.3. Да предаде съхраняваните от предприятието административни преписки по сключените договори за наем, архивите, счетоводни и други документи към съответните служебни лица в Община Велико Търново.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да прекрати трудовия договор, сключен с Управителя на ОП „Пазари”, поради закриване на предприятието по реда на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, след изпълнение на фактическите и правни действия по т.II.2 от настоящото решение.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнителни споразумения към действащите договори за наем при условията, заложени в тях, считано от 02.05.2013 г. до изтичане на предвидените в тях срокове.

 

III. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет отменя Решение № 470 по Протокол № 31 от 31.05.2005 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ