Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 40 от 28.03.2013 г. Решение № 635

Решение № 635

Препис-извлечение от Протокол № 40

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.03.2013 година

 

ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 635

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

260

260

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

260

260

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

260

260

Общински такси

2700

13

13

За ползване на общежития и други по образованието

2708

13

13

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

13

13

Други неданъчни приходи

3600

60

60

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

0

- Други неданъчни приходи

3619

60

60

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

60

60

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-893

-893

- Внесен ДДС

3701

-356

-356

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-356

-356

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-537

-537

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-537

-537

Помощи за дарения и др.суми

4500

560

560

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

560

560

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

560

560

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

185

185

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

10

10

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2404

10

10

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

9

9

-Дирекция "Култура и туризъм"

9

9

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

166

166

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

166

166

Други неданъчни приходи

3600

277

277

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

277

277

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

277

277

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-19

-19

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-19

-19

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-10

-10

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-9

-9

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

443

443

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

443

443

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

443

443

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

443

443

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Кметство Ресен

2. Функция 3 Образование

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

12 534 лв

Дирекция "Образование и наука"

-12 534 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Център за социални услуги

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

0 лв

Група 3 Култура

0 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

1 000 лв

- в т.ч.:

Кметство Дебелец

1 000 лв

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

15 000 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

15 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

15 000 лв

1. Функция 3 Образование

2 120 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 112 лв

Дирекция "Образование и наука"

8 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

768 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

768 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

768 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 000 лв

Група 3 Култура

18 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

36 888 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-1 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Кметство Дебелец

-1 000 лв

2. Функция 3 Образование

-4 989 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

576 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-5 565 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

0 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Група кметства Килифарево

Кметство Ресен

Група 2 Опазване на околната среда

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-350 000 лв

ОП "Зелени системи"

350 000 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-36 456 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-3 568 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 568 лв

Дирекция "Образование и наука"

Кметство Ресен

Група 3 Култура

-32 888 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-32 888 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

6 000 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Група 6 Други дейности по икономиката

6 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

6 000 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в други функции

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-36 445 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

443 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

443 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за

2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

 

3. Променя Приложение 16 от Решение №561/07.02.2013 година, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

 

4. Допълва Приложение 15 от Решение №561/07.02.2013 година, както следва:

 

ІІ. Второстепенни разпоредители:

39. ОП "Зелени системи"

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Prilojenia635.zip)Prilojenia635.zip[Приложения]58 Kb