Начало Заседания Протоколи Протокол № 39 от 28.03.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 39

 

от тридесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.03.2013 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Йорданка Стефанова, г-н Иван Александров и г-н Мариян Кенаров.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Като встъпление ще кажа, че научихме от някои медии, че ВТОС едва ли не си измислял сесии, за да работи усърдно, което мен много ме учуди, затова ще припомня и на журналистите, че до това заседание са взети 603 решения. Мисля, че едва ли някой нормален човек би ни обвинил в това, че е имало сесия, в която ние сме свършили примерно за 1-2 часа и си измисляме някаква друга сесия, за да имаме работа при тези 106 лв., които вземат нашите съветници. Мисля, че по-голяма наглост от това не може да има. Аз лично съм много обиден от изказването на този човек. Няма да му казвам името, за да не му правя реклама.

Дава се за пример Варненския общински съвет. Ако направите справка и видите колко проекта работят във Варна и колко във В. Търново, веднага ще разберете за какво иде реч. От всичко това, ако човек иска да схване същността на нещата, ще разбере, че администрацията работи на пълни обороти и затова сме взели тези 600 решения, а не защото нямаме друга работа и общинските съветници си търсят някаква си допълнителна работа за 100 лв.

Навлизаме в предизборна кампания и моля всички да бъдем по-обективни, по-толерантни, защото всички живеем в този град. Ще мине кампанията и утре пак ще се гледаме в очите.

Давам думата за изказвания по дневния ред.

 

1.Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

2. Актуализация на Приложение № 2 към наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. В. Търново, Вх. № 1539/15.03.2013 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

4. Бюджетна прогноза за периода 2014 -2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 1534/13.03.2013 г.

5. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Вх. № 1527/12.03.2013 г.

6. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Административен капацитет”, Вх. № 1528/12.03.2013 г.

7. Прекратяване на дейността на ОП „Пазари”, Вх. № 1535/13.03.2013 г.

8.Утвърждаване на Статут за наградата на Кмета на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий”, Вх. № 1536/13.03.2013 г.

9. Присъединяване на гр. Велико Търново, като град утвърдена туристическа дестинация в България, към Федерация на световните туристически градове със седалище Пекин, Вх. № 1542/18.03.2013 г.

10. Приемане на План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г., Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2012 г. и Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013 – 2016 г., Вх. № 1525/11.03.2013 г.

11. Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г., Вх. № 1546/18.03.2013 г.

12. Прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка, Вх. № 1562/19.03.2013 г.

13. Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 1538/15.03.2013 г.

14. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2013 г., Вх. № 1537/15.03.2013 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Велико Търново, кв. „Картала”, Вх. № 1564/20.03.2013 г.

16. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Килифарево и в с. Клъшка река, Вх. № 1565/20.03.2013 г.

17. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Пчелище, Вх. № 1566/20.03.2013 г.

18. Откриване процедура за приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1567/20.03.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Ялово, Вх. № 1547/19.03.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Вонеща вода, Вх. № 1551/19.03.2013 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Момин сбор, Вх. № 1557/19.03.2013 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Вонеща вода, Вх. № 1550/19.03.2013 г.

23. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Въглевци, Вх. № 1549/19.03.2013 г.

24. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1556/19.03.2013 г.

25. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1552/19.03.2013 г.

26. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1553/19.03.2013 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1554/19.03.2013 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1555/19.03.2013 г.

29. Одобряване проект за ПУП, местност „Аша чаир”, с. Шемшево, Вх. № 1541/18.03.2013 г.

30. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Край село”, с. Шереметя, Вх. № 1558/19.03.2013 г.

31. Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър – 1924” АД, Вх. № 1543/18.03.2013 г.

32. Опрощаване на дължими държавни вземания на Таня Димитрова Великова, Вх. № 1509/04.03.2013 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложение към проекта за дневен ред. Точка 1 да отпадне от дневния ред и да се отложи за следващото заседание на ВТОС, защото приемането на второ четене на Наредбата, касаеща отглеждането на кучета на територията на общината според мен е един изключително значим обществен акт за ВТОС. Затова аз категорично отричам коментара, който се прави за домашните любимци - да се прави сравнение с псета. Всеки, който има домашен любимец, знае с какво чувство се отнася към него. Точно в тази посока аз ще помоля всяка една организация, която е ориентирана към защита на четириногите, да дойде в постоянните комисии, в които се обсъжда въпросът за приемане на наредбата на второ четене. Не приемам комуникацията чрез телефонни обаждания, както е към днешна дата Всеки, който иска да изложи мотивите си и да защити позициите си, нека да дойде в комисиите и всички ние ще обсъдим въпросите от такъв значим характер.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Мисля, че коректното трябва да бъде „отлагане на точката” и затова отпадане от дневния ред, а не просто да отпадне от дневния ред, все едно, че бягаме от отговорност да гледаме този документ. Нека да бъде отлагане и следователно – отпадане от дневния ред. Разлика между отпадане и отлагане има. Затова отлагаме, защото ние поемаме ангажимента на следващата сесия да се занимаем с нея.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще бъда на обратното мнение. Не чух аргументи за отлагането на точката. За тази наредба преди една-две сесии аз си подадох оставката като председател. Въпреки това тя си мина на първо четене, подкрепена е категорично за второ четене, да я гледаме. Какви са мотивите да отлагаме, защото някой нещо казал, нещо направил? Или ако има сериозни мотиви, да се изкажат, защо трябва да я отложим.

Аз не разбрах защо трябва да я отложим, може би не съм информиран, може би не чета цялата преса, може би на всичко е ясно, но на мен не ми е ясно и затова с неясни аргументи не мога да приема да отлагаме процедура, която е минала напълно стандартно.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз подкрепям заместник-председателя на ВТОС във връзка с казаното за тази наредба и се присъединявам към него в казаното към всички организации, които са заинтересовани от въпроса, да дойдат на тази постоянна комисия и аргументирано да поставят техните искания.

Освен това, като гражданин и като притежател на 40-килограмов късокосмест ретрийвър, аз лично правя нарушение в парка и на основата на християнския израз: „Признат грях не е грях”, си признавам, че правя нарушение. Същевременно в парка „Никола Габровски” има един участък, който може да бъде предназначен за домашните любимци на хората, които живеят наоколо. Те не са повече от 10 и с оглед да не създавам условия за хумористични подмятания, аз знам поименно тези домашни любимци и ги защитавам. Никой от тях не е агресивен. В парка „Габровски” има едно емблематично кученце, което се нарича Роска. Даже майките с бебета го хранят.

Сега искам да се обоснова още повече защо трябва да гледаме наредбата по-дълбоко. Който е ходил в Германия, Холандия, в държавите, които ни учат на демокрация, знае, че ако кучето направи нещо в парка или в градинката, собственикът си го събира и го изхвърля на определено място.

И съм на мнение, че трябва да разгледаме наредбата на друго заседание.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Аз подкрепям предложението за отлагане на точката във връзка с това, че са постъпили писмени предложения от неправителствена организация за допълване на членове към Наредбата. Те са постъпили след провеждането на комисиите, когато е разглеждана Наредбата, и ние смятаме, че комисиите трябва да ги разгледат, защото те са смислени и има смисъл да се включат в Наредбата. Затова подкрепяме това предложение.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Безспорно В. Търново е град с претенции за европейска визия, град с претенции да изглежда добре. И тук съм съгласен с проф. Харалампиев. Град В. Търново не е нито в Холандия, нито в Белгия или в Германия. Приемането на една такава наредба има две страни. Първата страна е редът, който ние ще регламентираме за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново, втората страна обаче е контролът. Това ни различава от развитите западни държави - нашият манталитет. Аз не виждам кмета на Общината, към когото бих отправил питане дали община В. Търново е в състояние да гарантира контрола по спазването на тази наредба, защото така или иначе домашните любимци ще се разхождат по парковете, където основно играят малки деца, където има и възрастни хора. В този смисъл аз подкрепям, и група БСП ще подкрепи, отлагането на точката, тъй като държим лично кметът да присъства и да чуем неговото становище за гаранциите по изпълнението на разпоредбите на тази наредба.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на точка 1 за следващото заседание на ВТОС. Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Актуализация на Приложение № 2 към наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. В. Търново, Вх. № 1539/15.03.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

3. Бюджетна прогноза за периода 2014 -2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 1534/13.03.2013 г.

4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Вх. № 1527/12.03.2013 г.

5. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Административен капацитет”, Вх. № 1528/12.03.2013 г.

6. Прекратяване на дейността на ОП „Пазари”, Вх. № 1535/13.03.2013 г.

7. Утвърждаване на Статут за наградата на Кмета на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий”, Вх. № 1536/13.03.2013 г.

8. Присъединяване на гр. Велико Търново, като град утвърдена туристическа дестинация в България, към Федерация на световните туристически градове със седалище Пекин, Вх. № 1542/18.03.2013 г.

9. Приемане на План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г., Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2012 г. и Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013 – 2016 г., Вх. № 1525/11.03.2013 г.

10. Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г., Вх. № 1546/18.03.2013 г.

11. Прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка, Вх. № 1562/19.03.2013 г.

12. Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 1538/15.03.2013 г.

13. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2013 г., Вх. № 1537/15.03.2013 г.

14. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Велико Търново, кв. „Картала”, Вх. № 1564/20.03.2013 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Килифарево и в с. Клъшка река, Вх. № 1565/20.03.2013 г.

16. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Пчелище, Вх. № 1566/20.03.2013 г.

17. Откриване процедура за приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1567/20.03.2013 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Ялово, Вх. № 1547/19.03.2013 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Вонеща вода, Вх. № 1551/19.03.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Момин сбор, Вх. № 1557/19.03.2013 г.

21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Вонеща вода, Вх. № 1550/19.03.2013 г.

22. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Въглевци, Вх. № 1549/19.03.2013 г.

23. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1556/19.03.2013 г.

24. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1552/19.03.2013 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1553/19.03.2013 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1554/19.03.2013 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1555/19.03.2013 г.

28. Одобряване проект за ПУП, местност „Аша чаир”, с. Шемшево, Вх. № 1541/18.03.2013 г.

29. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Край село”, с. Шереметя, Вх. № 1558/19.03.2013 г.

30. Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър – 1924” АД, Вх. № 1543/18.03.2013 г.

31. Опрощаване на дължими държавни вземания на Таня Димитрова Великова, Вх. № 1509/04.03.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Приложение № 2 към наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. В. Търново, Вх. № 1539/15.03.2013 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Хубаво е колегите, които излизат да се изказват, да слушат внимателно какво се говори от този микрофон и след това да интерпретират и да го дефинират така, като не е направено изказването от трибуната. Това се случва за пореден път, явно на някои колеги им става практика да деформират изказванията в ОС.

Към конкретната точка и в унисон с това, което каза председателят на ВТОС в началото на заседанието, аз също не приемам позицията, която бе изразена публично и за пореден път лично аз не мога да си дам логично обяснение защо някои хора, които не разбират, не съхранят авторитета си и по-добре да замълчат. Питам публично всички вас пред лицето на великотърновската общественост: Кой в този Общински съвет е гласувал синя зона? Защото в медиите навсякъде се говори за синя зона в град В. Търново и след изборите ще се инициира референдум за премахване на синята зона. Къде ние сме гласували синя зона? Това е поредната демонстрация на неразбиране на материята; за съжаление, участие, в която е имал именно изказващият се. Така че въвеждането на режим, който регулира както автомобилния, така и пешеходния трафик в гр. В. Търново, мисля, че е една европейска практика, която трябва да бъде наложена и от страна на ВТОС.

Заради това аз ще подкрепя това предложение, но с една лека забележка: тук не виждам, и мисля, че именно днес й беше мястото, на зоната, изключително именно поради предложението на този колега, който казва: „Аз не искам да има синя зона във В. Търново”. Неслучайно ви попитах кой тук е гласувал синя зона. Знам че никой не е, защото тук е дефинирано какво точно сме гласували ние и знаем за какво става дума.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да има две гласувания, които да се проведат в едно заседание, съгласно чл. 75, ал. 2 от нашия Правилник и ще подложа на гласуване на първо четене приемането на Приложение № 2 към Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на град В. Търново на първо четене.

Първо подлагам на гласуване предложението в едно заседание наредбата да се гласува на първо и на второ четене.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Приемането на Приложение № 2 към Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на град В. Търново беше подложено на гласуване на първо четене и прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 604

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изменения:

 

  1. Отпада т. 11 – зона за платено паркиране на ул. „Крайбрежна“ № 47 в Приложение № 2 на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, като зоната за платено паркиране на ул. „Крайбрежна“ № 47 да стане публичен, платен паркинг с ограничено работно време – за автобуси и леки автомобили.

 

  1. Приема актуализация на зоните за платено паркиране – т. 4 пл. „Марно поле“, т. 5 /ул. „Марно поле“ – запад/ и т. 6 /ул. „Цар Тодор Светослав“/ - с 161 бр. паркоместа от Приложение № 2 на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, като общия брой на паркоместата на тези 3 зони за платено паркиране се намаляват с 13 бр. и стават 148 бр. паркоместа.

 

Приложение: Инвестиционни проекти /схеми, част „Организация на движението”, придружен с пълно текстово описание на конкретната зона/ посредством административни наименования на улици, площади и др. характеристики/.

 

Предложението на второ четене да се гласува анблок беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

На второ четене Приложение № 2 беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 605

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения:

 

  1. Отпада т. 11 – зона за платено паркиране на ул. „Крайбрежна“ № 47 в Приложение № 2 на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, като зоната за платено паркиране на ул. „Крайбрежна“ № 47 да стане публичен, платен паркинг с ограничено работно време – за автобуси и леки автомобили.

 

  1. Приема актуализация на зоните за платено паркиране – т. 4 пл. „Марно поле“, т. 5 /ул. „Марно поле“ – запад/ и т. 6 /ул. „Цар Тодор Светослав“/ - с 161 бр. паркоместа от Приложение № 2 на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново, като общия брой на паркоместата на тези 3 зони за платено паркиране се намаляват с 13 бр. и стават 148 бр. паркоместа.

 

Приложение: Инвестиционни проекти /схеми, част „Организация на движението”, придружен с пълно текстово описание на конкретната зона/ посредством административни наименования на улици, площади и др. характеристики/.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: На 7 февруари приехме бюджета и сега, само 40 дена след това, ние променяме. Разбирам рутинните промени, но ние променяме Инвестиционната програма.

Второ, и ще помоля г-н Маринов да ми отговори: в Обяснителната записка по промените пише: „Функция 3. Образование. Увеличението в размер на 68 172 лв. е във връзка с осигуряването на средства по Инвестиционната програма за преходни обекти и реализирани собствени приходи за дофинансиране на дейностите по образование”. Какво сте искали да кажете, формулировката не е точна. Но не точно това е важното. Тук е записано 68 172 лв. във връзка с Инвестиционната програма. В Инвестиционната програма виждаме, че промяната в собствените бюджетни средства е 62 669 лв. Има разминаване в цифрите.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: Има компенсиране.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз не знам какво компенсиране има, гледам цифрите. За мен те трябва да съвпадат и всякакви думи за компенсации не ми звучат логично.

Приложение към точка 4. Бюджет на ОП „Зелени системи”. Виждаме, че колегите са го надялкали на три равни части по 116 600 лв. и накрая са 116 800 лв. Това е предприятие, което има сезонен характер, в което има повече дейности извън зимния сезон, а през зимата се чисти снегът, но през ноември, декември, март, какво се прави? Тази разбивка е формално направена, да не кажа неточна. Изключвам факта, че бяха дадени два варианта от администрацията - за 100 000 лв. и за 209 000 лв., и накрая ние приехме за 350 000 лв. Безпрецедентно в историята на ОС администрацията да не бъде уважена в посока намаляване на разходите.

Това, което споделих с вас, ми дава основание да не подкрепя това предложение.

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ: Аз бих Ви помолил да дойдете в отдел „Бюджет и финанси” и да гледаме число по число. Ако влезем в тези числа, които са по 200, 300, 500 лв., ще загубим времето на всички останали съветници, а на една екселска таблица се вижда много по-бързо и по-ясно. Това, което сме направили като промяна във функция „Образование”, това са собствени средства на функцията от преходни остатъци, които са поискали директорите на училищата, тъй като знаете, че формулата за формиране на бюджети на училищата се приема след гласуване на бюджета. Това е причината за тези промени по Инвестиционната програма.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Маринов, с цялото ми уважение към Вас, аз споделих, че 62 000 лв. е по едната таблица, Вие ми казвате 68 000 лв. Бях достатъчно ясен. Вие казахте едни работи за екселски таблици, 500 лв., така и не разбрах. Залата трябва да Ви разбере, за да гласува. Лично аз не разбрах.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

Г-н Тихомир Георгиев поиска прегласуване на предложението по т. 2.

Предложението беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев – за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2014 -2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 1534/13.03.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Направихме една добра дискусия в комисията. Аз съм съгласен изцяло с г-н Маринов, че малко трябва да подценим собствените приходи, за да може после изравнителната субсидия да запази същото ниво, защото чрез нея се компенсира недостигът на местни приходи.

Тук съм си водил записки за бюджетите от 2009 г. насам като отчети. В началото на кризата и сега, в още по-голяма криза. През 2009 г. местните приходи са били, закръглено, 17 млн. лв. През 2010 г. са 19 млн. лв. През 2011 г. са 23 млн. лв., т.е. един ръст от 2-3 милиона. Вижте какво се предлага с бюджетната прогноза, която трябва да приемем. Предлага се леко да паднат местните приходи през 2014 г., а през 2015, 2016 г. леко да запълзят нагоре. Какво казваме на гражданите? Ние казваме, че в местните приходи стоим на едно място при запазване нивото на данъците и всички други условия. Казано по друг начин, ние не предлагаме политики. Няма политика, която да увеличи приходите. Дали ще бъде стимулиране на инвестиции, или нещо друго, нека ОА, а и ние, като ОС да кажем, само че с това са ни вързани ръцете.

И още нещо, което ми направи впечатление. Капиталовите разходи са 4 млн. лв. през 2013 г. През 2014 г., 2015, 2016 г. са по 2 млн. Ние намаляваме капиталовите разходи. Защо? Нека да се знае – ние намаляваме капиталовите разходи. Съгласни ли сме с това? Ако сте съгласни, подкрепете, лично аз не бих.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Това са капиталовите разходи, финансирани само със собствени средства. В тази прогноза не са включени средствата, които ще бъдат усвоени от външно финансиране, тъй като те се включват на база на реално изпълнение. Ако сте обърнали внимание, бюджетната прогноза е само за чисто собствените средства. Без някакво вдигане на местни данъци и такси, Общината няма как да вдигне своите приходи. Ако вие гласувате вдигане на местни данъци и такси, ние ще отразим съответно корекция в прогнозата за следващата година, защото следващата година ние ще подготвим нова прогноза за следващите три години. А ако има някаква корекция в резултат на изпълнение на решения на ВТОС, те се отразяват в текущия бюджет. Затова аз не бих рискувал да планираме вдигане на собствени приходи, без да има съответното решение на ВТОС за вдигане на данъци и такси.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз се учудвам на колегата Витанов. По две причини. Първо, че дълго време той е общински деятел, бил е заместник-кмет по икономическата дейност, бил е народен представител в едно от предишните народни събрания. Би следвало да знае какви са възможностите в политиките на една община, без значение коя е тя – нашата, Варна, Каспичан или която и да била от 264-те общини в България. Общините са поставени в ситуацията не само на световната икономическа криза, не само на задълбочаващата се в България криза. И е напълно нормално това действие от страна на ОА да закрепят на едно ниво разходите си съобразно невдигането на местните данъци и такси. Кой плаща данъци в нашата община? Освен гражданите плащат юридическите субекти, които се занимават със стопанска дейност. В какво състояние са те в момента? Каква политика може да проведе Общината, за да може да даде някакви преференции, по-добри условия за правене на бизнес във В. Търново, при положение, че в цялата държава няма такава политика? Всичко зависи от Народното събрание и от Министерския съвет, които реално имат правомощията да могат да създават тези условия. В момента нито гражданите имат пари, защото нямат доходи, да не говорим за малкия и средния бизнес, който е убит. Така че съобразно тези възможности, аз смятам, че нашата ОА и ние, като Общински съвет, трябва да подкрепим това решение и да чакаме по-добри времена.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Не мисля, че трябва да се спекулира с увеличаване на данъците и таксите. Нито е времето, нито моментът е подходящ. Но нека да погледнем: собствените приходи се формират от два източника: данъчни приходи и неданъчни приходи. Никой не говори в момента за увеличаване на данъците и таксите. Нищо, че общината е с един от най-високите данъци за МПС. И само 2 100 000 лв. събираме от данък „МПС” – толкова, колкото ще бъдат капиталовите разходи. А къде остават данък „сгради”? Къде остават другите данъци и такси? Говорим за намаляване наполовина на капиталовите разходи. Приходната част си остава същата, но в същото време намаляваме и разходите. Не трябва да смесваме и да залагаме единствено на данъчните приходи. Имаме и неданъчни приходи. Те са много. Не може само данък „МПС”, равностойността два милиона, да ни бъдат само капиталовите разходи. Това е абсурдно.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В началото аз споменах: 2009 г. - 17 000 000 лв. собствени приходи общо. Колко бяха местните данъци тогава? През 2010 г. – 19 000 000 лв. Колко бяха данъците тогава? Колегите от предишния ОС намалиха промила през 2011 г. Да са се качили данъците в тези години, за което цитираме ръст на приходите? Не са.

Вярно е, че фирмите са смачкани, малкият бизнес е затруднен. Това няма да бъде вечно. Това е бюджетна прогноза, може би тя ще мине и какво от това? Ние какъв знак даваме на гражданите? Че ние си стоим четири години на едно и също ниво. Аз направих сравнение в години, които не бяха цветущи в икономическо състояние, но тогава приходите са се вдигали.

Нали има намаляване на разходите? Цената на електроенергията ще се намалява. 1 900 000 е електроенергията само за улично осветление и площади. А другата? В този смисъл може да се намалят разходите за общината. Аз го казвам и като послание към нашите съграждани. Ако това е посланието ни – че оставаме на едно и също ниво, добре.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Както в предходната точка, така и в тази точка всички наблюдаваме какво се случва в залата на ВТОС. Как знаейки и присъствайки вече в една предизборна кампания, всеки един започва да мултиплицира и да поставя гражданството и обществото като буфер и да казва: „Ние мислим за това, това и това”, а дали всъщност е така и кой как приема обстоятелствата, това са различни процедури. В този ред на мисли аз не приемам това, че сме в кампания, някой да нагнетява обществеността и да търси форми на атрактивност само за да изкара себе си по-значим, както беше примера със сините зони и обстоятелства, които не съществуват като фактология в решенията на ВТОС.

Аз бих призовал всички мои колеги да запазим баланса, защото един бивш ръководител на тази община каза, че най-трудното нещо в политиката е да намериш баланса, баланса в решенията, баланса във взаимоотношенията. Това, което към днешна дата започва да се случва, е нищо повече от един грозен популизъм.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Община В. Търново не за първи път прави бюджетна прогноза. За първи път обаче тя се приема от ВТОС. Съобразно Закона за публичните финанси, който ще влезе в сила от 01.01.2014 г., ние сме длъжни да я внесем. Това е един отворен документ, който във всеки момент може да бъде актуализиран съобразно решенията на ВТОС; такъв, какъвто е и бюджетът на Общината. Така че аз мога да кажа, че администрацията се е съобразила с всички нормативни документи към момента на правеното на прогнозата и тя за нас е реална. За нас тя е консервативна в условията на финансова и икономическа криза.

По повод на предходната точка искам да кажа, че неприемането на промените по бюджета означава, че ние към момента не работим с актуален бюджет. Т.е. от понеделник аз спирам всички плащания, които се извършват в общината. Не може да заработи и предприятието „Зелени системи”, тъй като то няма приет бюджет от ВТОС и редица други неща. На практика от понеделник ние няма да извършваме разплащания.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Предната точка не можем да я оставим така, както г-жа Данева каза. Първо, голяма част от промените са предизвикани от Министерството на финансите. Отделно, както спомена г-жа Данева, за предприятието „Зелени системи” и най-различни др. плащания, които не са големи промени. Приемали сме много по-големи промени и сега неприемането на тези промени според мен е чиста проба заяждане или политически игри, които е недопустимо да се правят с бюджета на Общината. Ако ще се прави политика, нека да не е с бюджета, защото зад тези числа се крият съдбите на хора и ние нямаме право да правим това.

Бюджетната прогноза е направена много добре. Не съм съгласен с това, което се каза, че се намаляват инвестициите. Г-н Витанов даде пример за местните приходи, но не даде пример за капиталовите, защото сме имали капиталови 1 000 0000 лв. Аз лично съм правил Инвестиционната програма и знам това. Не само че не се намаляват капиталовите, но предвид които сме започнали, те ще бъдат в пъти повече и ръстът на икономиката в града няма да се повлияе от това дали тези числа, които споменахте за данъците, ще намаляват, или ще се увеличават. За да се увеличат, трябва реално работеща икономика, малък и среден бизнес. Така ще се увеличат и инвестициите, защото в общината ще дойдат повече собствени приходи. Молбата ми е да гледаме сериозно на тези две точки и ако трябва, да ги прегласуваме!

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-жо Данева, на Вас необходим ли Ви е този Общински съвет? Тя каза, че спира плащанията. Как ще спрете плащанията, ако не се приемат промените? Какъв е проблемът? Имаме ли бюджет? Имаме. Ако не минат тези промени, ще караме ли по стария бюджет? Ще караме. Какъв е проблемът? Проблемът е само „Зелени системи”. Защо заблуждавате залата, че едва ли не е станал потоп, след като ОС, или част от него, е дал своето мнение? Говорим за това какво самочувствие даваме ние на великотърновци. Но да се изопачава по този начин да се поставят ултиматуми и заплахи... Ще плащате, защото имате бюджет. И повтарям още веднъж: при 200 000 лв. максимална цена за ОП „Зелени системи”, ние приехме 350 000 лв. Като казвам „ние”, имам предвид мнозинството извън БСП. Това в полза на гражданите ли е?

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз само помолих да се държим сериозно и отговорно.

 

В 10.15 часа г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

След почивката беше направена поименна проверка:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Атанас Атанасов, Ваня Павлова, Мариана Бояджиева, Николай Илчев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Стефан Тодоров Стефанов, Анета Маноилова, Милен Михов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Любен Велчев, Пламен Радонов, Румен Димитров, Стефан Михайлов, Николай Николов, Камен Алексиев, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

В залата присъстваха 31 общински съветници.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - въздържал се, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 606

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение на Министерски съвет №48/24.01.2013 година за бюджетната процедура за 2014 и писмо БЮ №1/01.02.2013 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката на бюджетните прогнози на ПРБК за периода 2014-2016 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Вх. № 1527/12.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 607

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие община Велико Търново да кандидатства с проектопредложение за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект по мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР).

 

2. Потвърждава, че целите и дейностите заложени в горецитирания проект отговарят на Общинския план за развитие на Община Велико Търново 2007-2013 – Приоритет 2: Опазване и възстановяване на жизнената среда, изграждане и модернизация на инфраструктурите; Специфична цел 2.1. Опазване и възстановяване на природната и градската среда: Мярка 2.1.3.: Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите, горските и водни ресурси, земеделски земи, „озеленяване“.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме всички действия във връзка с кандидатстване с проект “Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Велико Търново чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение” по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Административен капацитет”, Вх. № 1528/12.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 608

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства с проект „Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново“ по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I „Добро управление” , подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия за кандидатстване с проект „Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново“ по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос I „Добро управление, ” подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на дейността на ОП „Пазари”, Вх. № 1535/13.03.2013 г.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Това, което аз искам да помоля да се допълни към това предложение – към точка 1 от решението. В последния абзац да се допълни към: „Оперативното управление на имоти, инвентар общинска собственост, представляващи обекти, които са били предоставени за осъществяване предмета на дейност на ОП „Пазари”, както и организирането и провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на тези обекти, да се извършва от Дирекция „Общинско развитие” при община В. Търново”. Това е старото предложение.

Аз моля да допълним и: „Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”. Тъй като едната дирекция ще осъществява оперативното управление, а другата ще прави търговете и конкурсите.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз поднасям извинения, ако с нещо съм Ви засегнал, но словото не бива да дразни. Бих посъветвал някои деликатни уши да бъдат затворени сега, като попитам имаме ли кмет. Някой ще каже, че това е абсурден въпрос. За мен не е така. Тук са се подписали следните хора: Калина Лупова, Мариела Цонева, Мариан Маринов, Надя Петрова, Даниела Ганчева – всички началници на съответни отдели.

Ще ви цитирам какво пише в едно Решение, с което открива ОП „Зелени системи”? Пише следното: „Възлага на кмета на община В. Търново да предприеме всички необходими действия по създаване на ОП „Зелени системи” при спазване на действащата нормативна уредба и разпоредбите на настоящото решение”.

Тук какво ни предлагат? Точка ІІ.1. „Ние, ВТОС, задължаваме отдел „Управление на собствеността” да приеме едностранни протоколи”. Чия работа е да задължава отдел? Ние не можем да го задължим. Утре можем да кажем: „ВТОС задължаваме охраната да не пуска лица под 16 години”. Това е работа на кмета, ние изземваме функциите на кмета с това решение. Все едно Народното събрание да каже: „Задължаваме началник-отдел еди-кой си в еди-кое си министерство да прави еди-какво си”.

Второ, ние решаваме: „Възлага на управителя на ОП „Пазари” да извърши следните правни и фактически действия”. На кого е подчинен този управител? Ние можем да задължим само кмета, да му възложим, а негова работа е какви прехвърляния ще прави. Можем да изброим: „Задължаваме кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия, свързани с…” и изброяваме нататък. Но ние да задължим отдели - нямаме право. Вижте колко хора са се подписали. Не може ние, като Общински съвет, да задължаваме отдели, не можем да възлагаме на управител на ОП, изземайки функциите на кмета.

Аз предлагам да си оправите предложението и тогава да гледаме тази точка. Аз уважавам кмета и тези, които са го писали изглежда имат друго отношение.

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Действително сте прав в това, което казвате, но това е уточнение с оглед на това, кой какво ще върши, за да стане ясно в решението какви правни и фактически действия трябва да бъдат извършени. С оглед на това, ако решите, би могло да стане : „Задължава кмета да задължи”. Би могло да стане така, но идеята е да се знае кой какво върши, а отлагането на това решение би ни вкарало в един по-различен момент с оглед прекратяването на правоотношенията, защото имате решение, в което се казва, че се прекратява дейността на ОП „Пазари”. Имаме срок за връчване на предизвестията за прекратяване на трудовите правоотношения и ако това стане в следващото заседание, мисля, че няма да успеем да се справим със сроковете, чисто юридически.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Госпожо Лупова, благодаря Ви за признанието, че съм прав.

Уважаеми колеги, по закон ние можем да правим питания към кмета. Какво излиза? Че ако нещо не бъде изпълнено, ние трябва да оправим питане към шефовете на отделите. Извинявайте, къде бяхте да съобразите всичко това? Обръщам се към всички, които бяха изброени тук? В предходната точка пак нещо недогледано, тук – пак. Няма политика в това. Политика е да изпипаме нещата. Политика на администрацията е да ги изпипа и да си заработва макар и не толкова голямата заплата.

Радвам се, че г-жа Лупова разбра за какво става дума и каза, че съм прав.Предлагам да прередактираме и ако трябва после да се върнем към точката, за да се поправи тази грешка, която администрацията допусна.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Понеже казахте, че няма политика, но аз веднага ще Ви докажа, че има, защото Вие сте в ПК по ИВСПИЕСМВ и сега гледаме какво пише тук. Вие сте подкрепили предложението, г-н Румен Димитров се е въздържал. За какво тогава говорим? Казахте, че няма политика. Говорим да това, когато има нещо, да се обсъжда в комисиите. Това ме води на мисълта, че Вие умишлено сте премълчали, за да може да дойде в зала и сега да направите политика. Ако не е така, кажете! Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз сам гледам и материалите са много. Тук са се подписали петима началници на отдели и на управления. Предлагам да отложим разглеждането и да се вкара по-късно.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Вие сте го подкрепили. Тогава защо не сте го казали, а го казвате сега в залата.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вие карате ли ми се? Скарайте се на хората, които са го предложили.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Не се карам, искам да ви докажа, че Вие използвате трибуната да правите политика и това е ясно на всички.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да снижим напрежението и тона на комуникация между общинските съветници, Председателството и ОА. Явно, че е допуснат пропуск, това беше признато и от ОА. В отделна част на своето изказване Ашиков е прав, че на самата комисия комисиите не са се вгледали достатъчно и този пропуск не е открит. Може би впоследствие е забелязан. Предлагам да смекчим тона!

Има няколко варианта за излизане от ситуацията. Трябва да се добави едно изречение. Г-н Витанов е прав формално, че ние нямаме законово основание да възлагаме на директор на дирекция, на началник отдел и т.н. Ще се добави: „ВТОС възлага на кмета на община В. Търново да извърши следните действия”.

В тази връзка искам отлагане на точката за края на заседанието и като последна точка. Правя процедурно предложение. ОА ще внесе корекция на предложението.

Предложението на г-н Витанов и на г-н Алексиев за отлагане на точката в края на заседанието беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на Статут за наградата на Кмета на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий”, Вх. № 1536/13.03.2013 г.

 

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Тази точка, която в момента влиза за обсъждане, е може би обратният пример за това, което предизвика доста дискусии във ВТОС, но с положителен знак за подготвеност. Това, което в момента се предлага, е едно добро начинание и дано доста години напред да бъде връчвана тази награда на най-изявените ученици на В. Търново и на учебни заведения. Пътят беше доста дълъг. Първо Статутът беше изработен от дирекция „Образование” и съгласуван след сериозна дискусия с около 20 главни учители от В.Търново, с ръководители на учебни заведения и представители на РИО.

От името на комисията аз искам да посъветвам общинските съветници да подкрепят предложението и да предложа това да се случи тази година и да създадем една традиция и за следващите години. На специална сесия на ВТОС, в навечерието на 24 май да бъде разгледано, а не на сесиите. Учителите на В. Търново и Великотърновска община, нашите деца заслужават вниманието това да се случи на специална сесия на ВТОС. Още един път се обръщам към вас да подкрепите едно добро начинание! Надявам се, че комисията ще свърши много прецизно своята работа, за да можем да отличим тези, които заслужават да бъдат наградени с предвидената награда.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Едно малко предложение за редакция. Тук, в Статута и в изброяването на точката пише: „За наградата на кмета на община В. Търново в системата на предучилищното и училищното образование”. Коя е институцията? Кмет или община? Институцията, която не се влияе от избори, която е устойчива, е общината. Тя представлява В. Търново. Нека помислим дали този статут да не бъде Статут за наградата на община В. Търново. Общината има кмет във всеки един момент, който е избран и действа, това е изборна длъжност.

Предложението на г-н Ламбев навсякъде, където е записано „на кмета на общината” да стане „на община В. Търново”.

Предложението на г-н Ламбев за редакция: навсякъде, където е записано „на кмета на общината”, да стане „на община В. Търново”, беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Основното предложение по т. 7 беше подложено на гласуване заедно с приетата редакция и предложението на ПК по ОНК и ПК по НПУОР за корекция в името на наградата, което да стане „Св. Патриарх Евтимий Търновски”. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 609

 

На основание чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 126, ал. 3 от ППЗНП, Великотърновски общински съвет:

 

Утвърждава Статут за Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“

 

В 11.10 беше обявена почивка.

След почивката беше направена поименна проверка:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Атанас Атанасов, Ваня Павлова, Мариана Бояджиева, Николай Илчев, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Анета Маноилова, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Николай Георгиев, Калина Широкова, Пламен Радонов, Стефан Михайлов, Румен Димитров, Камен Алексиев.

Присъстваха 28 общински съветници.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъединяване на гр. Велико Търново, като град утвърдена туристическа дестинация в България, към Федерация на световните туристически градове със седалище Пекин, Вх. № 1542/18.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 610

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за присъединяването на гр. Велико Търново, като град-член на Федерация на световните туристически градове /WTCF/ и възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия по членството.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г., Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2012 г. и Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013 – 2016 г., Вх. № 1525/11.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 611

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет па наркотични вещества за 2012 г.
  2. Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013-2016 г.
  3. План за действие на Общински съвет по наркотични вещества за 2013 г.

 

Приложение:

 

1.  Отчет за дейността на Общински съвет па наркотични вещества за 2012 г.

2.  Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново 2013-2016 г.

3.  План за действие на Общински съвет по наркотични вещества за 2013 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНСНО: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г., Вх. № 1546/18.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на гласуване и прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 612

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 г. и дава положителна оценка за извършването като цяло от страна на Комисията през отчетния период.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка, Вх. № 1562/19.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 РЕШЕНИЕ № 613

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16 д от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС и писмо изх. № 0801-25/05.03.2013 на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде приложена разпоредбата на чл. 16 д от Наредба № 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Бургас-Велико Търново № 4101, София-Велико Търново № 4201, Велико Търново-Свищов 8.30 и Велико Търново-Свищов 15.00 до провеждане на процедура по възлагане на превоза за срок не по-дълъг от дванадесет месеца, считано:

-  за линия Велико Търново-Свищов с начален час на тръгване от Велико Търново 8.30 – от 29.04.2013 г.

-   за линии Велико Търново-Свищов с начален час на тръгване от Велико Търново 15.00 часа, Бургас-Велико Търново №4101 и София-Велико Търново №4201 от 30.04.2013 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл. 16 д от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 1538/15.03.2013 г.

 

Г-жа РАДКА КРУМОВА: Правя си отвод поради конфликт на интереси.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз ще гласувам предложения списък, но имам едно такова предложение на основание на скромния ми опит, който добих по решаване въпроса на една жена, която 12 г. пише писма до общината за нейното жилище. Лично го посетих с г-н Хаджиев. Ваня Павлова също е запозната. Там ако се вкарам кучето и котката, няма да издържат едно денонощие. Лично съм внесъл документи от нейно име, но ми се отговори, че там има ВиК проблем.

Трябва да се огледат тези жилища. Не съветвам комисията, но щом някои от общинските жилища видимо не отговарят на условията, те не трябва да бъдат давани под наем. Иначе хората плащат минимален наем, но всъщност живеят като кучета.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: На комисията, която беше проведена преди два дена, на която аз съм председател, отново беше разгледан въпросът, който Вие поставихте. Община В. Търново е свършила своята работа, ВиК също са си свършили работата. Не е работа на община В. Търново да отиде да купи латекс и да пребоядиса жилището. Задълженията на общината са за основни ремонти. Ние сме ги извършили. Още повече, че специално за това семейство комисията взе решение, че щом се освободи общинско жилище, това семейство ще бъде пренастанено.

Аз си позволявам от името на комисията да апелирам към вас, когато става дума за продажба на общински жилища, да гласувате „за”, първо, за да влизат средства в бюджета и точно за такъв тип стари жилища да бъдат продавани на хората, които желаят да ги купят, защото разходите, които общината прави за поддръжката на тези жилища, са по-големи и наемите не стигат, за да покрият тези разходи. Става дума за жилища, които се намират в кооперация, където има етажна собственост. Ние плащаме всички ремонти в общите части съгласно Закона за етажната собственост. Затова благодаря на проф. Харалампиев, че подаде топката, но ви моля, когато видите, че някой иска да си купи жилището, позволете му да го купи!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще бъда максимално кратък. Искам да споделя с вас, че това може би е най-тежката комисия, най-трудната комисия, защото заедно с документите за кандидатстване за получаване на общинските жилища, там в повечето случаи се описват мотивите и потребността за кандидатстването и ако ви кажа с какви съдби се срещаме, точно в този ред на мисли казвам, че за мен това е най-трудната комисия в тази община.

Умолявам всеки, който проявява любопитство, който има коментар по отношение на работата на комисията, медиите, елате един път да видите за какво става дума и ще разберете същността на моето изказване!

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 614

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновския общински съвет:

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

   жилищни нужди                             - общо     390 броя;

в гр.В.Търново                                                 384 броя;

в гр. Килифарево                                                  6 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди                                              0 броя;

- резервни жилища                                           16 броя;

- ведомствени жилища                                     20 броя.

ОБЩО ЖИЛИЩА                                              426 БРОЯ

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2013 г., Вх. № 1537/15.03.2013 г.

Г-жа РАДКА КРУМОВА: Правя си отвод поради конфликт на интереси.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 615

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет определя за 2013 година основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища в размер на 0,80 лв.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Велико Търново, кв. „Картала”, Вх. № 1564/20.03.2013 г.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Изказвам се от името на НС по приватизация по тази точка и по следващите четири точки, които са свързани с решения на НС. Приемат се начини на приватизация и цени на два нежилищни имота в кв. „Картала”, един нежилищен имот в гр. Килифарево и един парцел със сграда. Следващите процедури са за откриване на приватизация за общински нежилищен имот в с. Пчелище – бивша фурна, и една тръба от общинската инфраструктурна мрежа, която вече е въведена в експлоатация. Всички имоти са в годишния план за приватизация на ОАП. НС единодушно е гласувал да бъдат включени и да се открият процедури за приватизация.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 616

 

 На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 ,чл.31,ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.45,ал.5,т.1 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 584 / 28.02.2013 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва :

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506. 273 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 970 кв.м., за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр. В.Търново” – 62 000 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б)за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506. 275 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 571 кв.м. , за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр.В. Търново” - 34 260 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .         

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 6 200 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 3 400 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Община В.Търново, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 18 600лева; за имота по т.1,буква „б” – 10 300 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се гр. Килифарево и в с. Клъшка река, Вх. № 1565/20.03.2013 г.

 

Г-н Димитър Събев – кмет на гр. Килифарево заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 617

 

І. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Великотърновски общински съвет

1. Изменя т.1 на решение № 585 /28.02.2013 г. в частта, касаеща наименованието на обект „Незастроен УПИ ХVІІ – „за обслужващи дейности”,от кв. 59 по ПУП-ПР на гр. Килифарево” , вместо който текст да се чете: „Незастроен УПИ ХVІІІ – „за обслужващи дейности” от кв. 59 по ПУП-ПР на гр.Килифарево”.

ІІ. На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 585/28.02.2013 година на Общински съвет – В.Търново, Великотърновски общински съвет

1. Приема анализи на правното състояние и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва :

а) за „Застроен поземлен имот с идентификатор 37335.519. 5, с площ от 955 кв.м., заедно със сграда (бивше училище) с идентификатор 37335.519.5.1 по КККР за територията на село Клъшка река , община Велико Търново,със ЗП 81 кв.м.” - 9 550 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Сделката се облага частично с ДДС ;

б) за „Незастроен УПИ ХVІІІ – „за обслужващи дейности”,от кв. 59 по ПУП-ПР на гр.Килифарево, целият с площ от 580 кв.м.”- 5 800 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС . Сделката се облага с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 950 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 580 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Община В.Търново, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 2 865 лева; за имота по т.1,буква „б” – 1 740 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Пчелище, Вх. № 1566/20.03.2013 г.

 

Г-жа Гица Лазарова – кмет на с. Пчелище, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 618

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот , представляващ: „Застроен УПИ ХІ - „за фурна”, от кв. 26 по плана на с. Пчелище, община В.Търново, заедно със сграда (бивша фурна)” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Пчелище на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на имота .

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: . Откриване процедура за приватизация на една HDPE тръба, Вх. № 1567/20.03.2013 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: На предишната сесия при продажбата и откриването на процедура за продажба на нежилищен имот в едно населено място възникнаха проблеми за тези 30 %, които виждам, че и в предходната точка са заложени така - до 30 %. Предложих на г-жа Данева и на г-н Ламбев, на НС това да се прецизира, защото сега мина гладко, но при следващ имот, продаван в населено място, отново може да има проблеми. Вземете едно решение, в което поне да има долна граница. Защото до 30 % може да е 0.3 %, т.е. да не постъпват никакви средства от продажбата в населеното място. Така че предлагам колегиално да се приеме едно число, за да има защитен механизъм за населеното място, чийто имот се продава, например 10 %, 5 %.

Като член на НС по време на изтеклия мандат, знам, че имаше големи дебати относно продажбата на една от тези тръби. Общината хвърли стотици хиляди лева за полагане на тези тръби, които са на територията на общината. Имаше доста дебати относно продажбата на втората тръба на „Булсатком”. Сега подаваме третата от четирите тръби, така ли да го разбирам?

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Тръбите за подземните комуникации са общо четири. В предходния мандат беше продадена едната. Това е втората тръба, която се предлага за продажба. Тя е в плана за приватизация още от предходната година, но тъй като имаше незавършени и неразплатени участък, имаше пречка да се открие процедурата. Сега те са завършени и няма пречки, затова се предлага процедурата да се открие.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Имам въпрос: дали не е по-изгодно да се дава под наем, защото като продаваме тази тръба, кандидатът може да си я отдаде отново под наем.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - въздържал се, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 619

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА , чл. 3, ал.3,т.2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Открива процедура за приватизация на: ”Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят с бяло-сребриста лента , представляваща част от обща подземна тръбна електронно съобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж № №: 338/29.05.2007г., 330/23.05.2008г., 482/ 21.07.2008г., 206/29.04.2009 г., 488/29.09.2009 г. и 184/16.06.2010 г. на гл. архитект на Община В. Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето” – собственост на община В. Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с посочения дълготраен актив , сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Ялово, Вх. № 1547/19.03.2013 г.

 

Кметският наместник на с. Ялово – г-н Веселин Велков, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 620

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. полска култура, представляваща имот №015004 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,825 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5309/21.08.2012 г.;

1.2. полска култура, представляваща имот №015009 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,157 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5308/21.08.2012 г.;

1.3. изоставени трайни насаждения /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляващи имот №015010 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 3,263 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5343/23.10.2012 г.;

1.4. полска култура, представляваща имот №015015 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 0,879 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5307/21.08.2012 г.;

1.5. изоставена нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №016012 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 4,359 дка, ІV и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5345/24.10.2012 г.;

1.6. изоставена нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №016018 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 3,265 дка, V и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5346/24.10.2012 г.;

1.7. изоставена нива /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №016024 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,219 дка, V и ІХ категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5347/24.10.2012 г.;

1.8. изоставена нива, представляваща имот №016070 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 13,741 дка, ІV категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №3183/11.04.2006 г.;

1.9. полска култура, представляваща имот №016093 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,200 дка, V категория, местност „Куругулджук”, актуван с АОС №5306/21.08.2012 г.;

1.10. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027001 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 6,772 дка, ІV категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5348/24.10.2012 г.;

1.11. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027002 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,082 дка, ІV категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5349/24.10.2012 г.;

1.12. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027005 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,326 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5350/24.10.2012 г.;

1.13. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027009 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,954 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5351/24.10.2012 г.;

1.14. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027013 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,177 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5352/24.10.2012 г.;

1.15. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027020 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 2,333 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5353/24.10.2012 г.;

1.16. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027025 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,131 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5355/25.10.2012 г.;

1.17. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027026 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 1,206 дка, VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5356/25.10.2012 г.;

1.18. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027035 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 4,339 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5357/25.10.2012 г.;

1.19. полска култура /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №027042 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 3,536 дка, ІV и VІІІ категория, местност „Калето”, актуван с АОС №5361/25.10.2012 г.;

1.20. изоставени трайни насаждения /земя по чл.19 ЗСПЗЗ/, представляващи имот №034021 по план за земеразделяне на с. Ялово, с площ 11,398 дка, V и ІХ категория, местност „Хаджийското”, актуван с АОС №5362/25.10.2012 г.;

 

2. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №015004 – в размер на 1 330 /хиляда триста и тридесет/ лева;

- за имот №015009 – в размер на 845 /осемстотин четиридесет и пет/ лева;

- за имот №015010 – в размер на 2 855 /две хиляди осемстотин петдесет и пет/ лева;

- за имот №015015 – в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева;

- за имот №016012 – в размер на 3 115 /три хиляди сто и петнадесет/ лева;

- за имот №016018 – в размер на 2 025 /две хиляди двадесет и пет/ лева;

- за имот №016024 – в размер на 940 /деветстотин и четиридесет/ лева;

- за имот №016070 – в размер на 11 020 /единадесет хиляди и двадесет/ лева;

- за имот №016093 – в размер на 1 275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ лева;

- за имот №027001 – в размер на 5 450 /пет хиляди четиристотин и петдесет/ лева;

- за имот №027002 – в размер на 870 /осемстотин и седемдесет/ лева;

- за имот №027005 – в размер на 835 /осемстотин тридесет и пет/ лева;

- за имот №027009 – в размер на 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лева;

- за имот №027013 – в размер на 1 270 /хиляда двеста и седемдесет/ лева;

- за имот №027020 – в размер на 1 230 /хиляда двеста и тридесет/ лева;

- за имот №027025 – в размер на 625 /шестстотин двадесет и пет/ лева;

- за имот №027026 – в размер на 690 /шестстотин и деветдесет/ лева;

- за имот №027035 – в размер на 2 815 /две хиляди осемстотин и петнадесет/ лева;

- за имот №027042 – в размер на 2 750 /две хиляди седемстотин и петдесет/ лева;

- за имот №034021 – в размер на 11 835 /единадесет хиляди осемстотин тридесет и пет/ лева;

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Вонеща вода, Вх. № 1551/19.03.2013 г.

 

Г-н Янко Първанов – кмет на с. Вонеща вода, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 621

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща имот №521.8, с площ 0,754 дка, VІІІ категория, местност „Патрика 1”, по план на новообразуваните имоти землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5463/27.11.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща имот №521.8, с площ 0,754 дка, VІІІ категория, местност „Патрика 1”, по план на новообразуваните имоти землище с. Вонеща вода, актуван с АОС №5463/27.11.2012 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №521.8 – в размер на 875 /осемстотин седемдесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с Момин сбор, Вх. № 1557/19.03.2013 г.

 

Кметският наместник на с. Момин сбор – г-н Ангел Кръстев, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 622

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща имот №503.2, с площ 0,750 дка, ІІ категория, местност „Мешелика”, по план на новообразуваните имоти землище с. Момин сбор, актуван с АОС №5532/10.12.2012 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляваща имот №503.2, с площ 0,750 дка, ІІ категория, местност „Мешелика”, по план на новообразуваните имоти землище с. Момин сбор, актуван с АОС №5532/10.12.2012 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №503.2 – в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Вонеща вода, Вх. № 1550/19.03.2013 г.

 

Г-н Янко Първанов – кмет на с. Вонеща вода, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 623

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 99 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5464/27.11.2012 г., представляващо 99/549 идеални части от поземлен имот №520.11 по план на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, местност „Рашевски дол”, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Минка Вълева Бонева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №6В.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №520.11 по план на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 99 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 130 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Минка Вълева Бонева с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №6В.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Въглевци, Вх. № 1549/19.03.2013 г.

 

Кметският наместник на с. Въглевци – г-жа Пенка Пенева, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 624

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Мартина Петрова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” №36, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №000819, с НТП: прокар, местност „Солищата”, землище с. Въглевци, за трасета на кабел за външно елзахранване и водопровод, с дължина на трасето за външно ел. захранване в дадения имот 61,55 л.м., площ на сервитут – 264 кв.м. и дължина на трасето за водопровод в дадения имот 67,30, площ на сервитут – 404 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №187001, местност „Солищата” в землище с. Въглевци – относно промяна предназначението на имота „за рекреация – жилищни сгради за вилен отдих”, парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване и външен водопровод, план-схеми за електрозахранване и водопровод към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №12 по протокол №3 от 27.02.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Мартина Петрова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” №36, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Мартина Петрова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” №36, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1556/19.03.2013 г.

 

Кметският наместник на с. Дичин – г-жа Мария Попова, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 625

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Дичин, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-16/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

1.1. ЗППК „ЗОРА – ДИЧИН” – БУЛСТАТ 814219193, с постоянен адрес с. Дичин, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 39-12/25.02.2013 г., притежаваща съгласно Справка от 05.12.2012 г. ЕРД над 24 месеца – 92 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца – 14 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 23 броя – предоставят се за ползване 1 069,339 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000188 с площ 24,548 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000189 с площ 117,812 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000201 с площ 117,257 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000222 – част с площ 200,000 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000224 с площ 82,507 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000225 с площ 152,715 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000228 с площ 130,939 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000229 – част с площ 80,000 дка, м. Ливадето; поземлен имот № 000249 с площ 86,924 дка, м. Долна лъка и поземлен имот № 000271 с площ 76,367 дка, м. Ливадето по КВС на с. Дичин за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 3 743,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1552/19.03.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по ЗГООС и ПК по ОС за завишаване на наема на 1800 лв:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 626

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с ”БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, гр. София, Бизнес парк София, сграда 12А за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от имот с идентификатор 10447.136.4 по кадастралната карта на гр. В. Търново, с площ 0,354 дка, гори в земеделски земи, VІІІ категория, местност Света гора, публична общинска собственост, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM, върху съществуваща кула, собственост на ”БТК” АД, строена през 1980 г., за срок от 5 (пет) години, при годишна наемна цена 1 800 (хиляда и осемстотин) лева.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1553/19.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по ОС за редакция в точка 2 – вместо „една година” да се запише „три години”.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – възд. се, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Калина Широкова - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 627

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 год. част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 /старо ВНВУ/, представляващ терен с обща площ 84,00 кв.м.

  2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 /старо ВНВУ/, съгласно схема одобрена на Гл. архитект, представляващ терен от 84,00 кв.м за срок от 3 (три) години, съгласно виза на Гл. архитект за разполагане на временно съоръжение за търговска дейност при начална тръжна цена 360,00 лв. на месец.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  4. В наемният договор със спечелилия участник да бъде включена клауза, за неговото прекратяване, при започване на строителни работи в района.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1554/19.03.2013 г.

 

Г-н Димитър Димитров – кмет на гр. Дебелец, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 628

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-1384 /19.02.2013 от ЕТ ,,ИППМП д-р Дина Михайлова”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Дебелец, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 47,25 кв.м. /в т.ч. 29,70 кв.м. кабинети и 17,55 кв.м. спомагателни помещения/, при месечна наемна цена 42,28 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1555/19.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 629

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” № 18, СК „Ивайло” /служебен вход в ляво/, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м за срок от 3 /три/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІІ. Управителят на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор със спечелилия участник.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Аша чаир”, с. Шемшево, Вх. № 1541/18.03.2013 г.

 

Кметът на с. Шемшево – г-н Кирил Ангелски, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване и прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 630

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-02 от 29.01.2013г.,т.12, на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 015003, местност „Аша чаир”, землище на с.Шемшево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди –за «производствени и складови дейности» – изграждане на «Производствено-складова база за складиране и опаковане на строителни материали» – предвижда се свободно застрояване на сгради, при следните устройствени показатели: височина 10м, плътност на застрояване –40% - 80%, коефициент на застрояване - Кинт –max. 2,5, минимално озеленена площ -20%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод за ПИ № 015003 –трасето започва от съществуваща шахта на водопровод в урбанизираната територия, попадаща в северната част на сервитута на ПИ № 371- път ІV клас , продължава по същия път, излиза от регулацията и продължава на изток в сервитута на ПИ № 127 – път ІV клас, пресича го и навлиза в ПИ № 015003; подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на външно ел захранване на ПИ № 015003 – трасето започва от съществуващ стълб в урбанизираната територия, попадащ в южната част на сервитута на ПИ № 371 – път ІV клас, продължава на изток в сервитута на същия път, излиза от регулацията , продължава по ПИ № 127 – път ІV клас и навлиза в ПИ № 015003; план - схеми за водопровод и ел кабел към ПУП.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, местност „Край село”, с. Шереметя, Вх. № 1558/19.03.2013 г.

 

Кметският наместник Пламен Петев - с. Шереметя, заяви, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 631

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ГГ-78 от 24.01.2013г. от Гюлсун Хасанова Асанова, с.Шереметя, ул.”Седма” № 13 , като пълномощник на Златин Огнянов Христов, с постоянен адрес с.Шереметя, ул.”Седма” № 13 / съгласно пълномощно от 26.11.2012г. с нотариална заверка на подписите с рег.№ 6130/26.11.2012г./, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

   - Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 005173 , с начин на трайно ползване – нива, в местност „Край село” по КВС на землище с.Шереметя и определяне ново конкретно предназначение на имота за „ нискоетажно жилищно застрояване”;

     - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на обект в ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя;

     - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод захранващ обект в ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя;

     -План - схема за водоснабдяване и канализация на ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя;

   - План – схема за електроснабдяване на ПИ № 005173, местност „Край село”, землище на с.Шереметя.

 Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за промяна устройствения режим на ПИ № 005173, местност „Край село” в землището на с.Шереметя – за „нискоетажно жилищно застрояване”.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър – 1924” АД, Вх. № 1543/18.03.2013 г.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Ако аз бях в Председателския съвет, щях да помоля колегите да сложим тази точка, когато сме в по-бодро състояние, а сега, когато имаме физическа, психическа и всякаква умора, ще си вдигнем ръцете и кой ще бъде „против”, кой ще бъде „въздържал се”.

Имаше един поет, който казваше „Когато гръм удари, как ехото заглъхва”. Нека да се замислим върху всичко това, което стана с шампиона „Етър” В. Търново във времето. Знайни и незнайни управници, бизнесмени, футболни деятели и др. Не искам да влизам в противоречие с тях, само бих ги помолил, когато се гледат в огледалото и говорят вероятно със себе си, да си помислят какво са направили за тези хора, които викаха въодушевено по трибуните. Правили са нещо в по-голяма част от времето, което е било свързано само с техните лични комерсиални действия, както и много други неща в нашата държавица, в които процентът 51 или по-малко от 50 % изиграха решаваща роля за разрухата на икономика, селско стопанство, спорт, а и „Етър”. Някой ще каже, че професорът си прави словесни упражнения, но има хора в тази зала, които са ме разбрали, и предполагам, че това са повече от присъстващите.

Предложението по т. 30 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 632

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Доклад от Йордан Грозданов за проведено Общо събрание на акционерите на «ПФК Етър – 1924» АД – Велико Търново, проведено на16.03.2013 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на Таня Димитрова Великова, Вх. № 1509/04.03.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 633

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да не се опрости задължението в размер на 2 513,60 лв. на лицето Таня Димитрова Великова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на дейността на ОП „Пазари”, Вх. № 1535/13.03.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Знаете, че отложихме тази точка. Сега ще прочета как е формулирано предложението за решение.

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ВТОС възлага приемането на собствеността на ОП „Пазари” на отдел „Управление на собствеността” при община В. Търново, като приемането на собствеността да бъде извършено в срок до 1 май 2013 г. Оперативното управление на имоти, съоръжения, инвентар, които са общинска собственост, представляващи обекти, които са били предоставени за осъществяване предмета на дейността на ОП „Пазари”, както и организирането и провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на тези обекти, да се извършва от дирекция „Общинско развитие” и „Обществени поръчки” при община В. Търново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС възлага на кмета на община В. Търново да предприеме следните действия:

1. Да възложи на отдел „Управление на собствеността” при община В. Търново да приеме с двустранен протокол обектите по точка І от настоящото решение, а отдел „Бюджет” при община В. Търново да отрази счетоводно записванията.

2. Да възложи на управителя на ОП „Пазари” да извърши следните правни и фактически действия.

2.1. Да предаде активите, влизащи в предмета на дейност на ОП „Пазари”, на община В. Търново.

2.2. Да прекрати трудовите правоотношения с работниците и служителите поради закриване на предприятието по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, считано от 01.05.2013 г.

2.3. Да предаде съхраняваните от предприятието административни преписки по сключените договори за наем, архивите, счетоводни и други документи към съответните служебни лица в община В. Търново.

3. Възлага на кмета на община В. Търново да прекрати трудовия договор, сключен с управителите на ОП „Пазари”, поради закриване на предприятието по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ след изпълнение на фактическите и правните действия по точка ІІ.2. от настоящото решение.

4. Възлага на кмета на община В. Търново да сключи допълнителни споразумения към действащите договори за наем при условията, заложени в тях, считано от 02.05.2013 г. до изтичане на предвидените в тях срокове.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС отменя Решение № 470 по Протокол № 31 от 31.05.2005 г.”.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов – въздържал се, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - против, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 8 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 634

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет възлага приемането на собствеността на ОП „Пазари” на Отдел „Управление на собствеността” при Община Велико Търново, като приемането на собствеността да бъде извършено в срок до 01.05.2013 г. Оперативното управление на имоти, съоръжения и инвентар – общинска собственост, представляващи обекти, които са били предоставени за осъществяване предмета на дейност на ОП „Пазари”, както и организирането и провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на тези обекти, да се извършва от Дирекция „Общинско развитие” и Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” при Община Велико Търново.

 

II. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме следните действия :

 

1. Да възложи на Отдел „Управление на собствеността” при Община Велико Търново да приеме с двустранен протокол обектите по т.I от настоящото решение, а Отдел „Бюджет” при Община Велико Търново – да отрази счетоводно записванията.

 

2. Да възложи на Управителя на ОП „Пазари” да извърши следните правни и фактически действия:

2.1. Да предаде активите, влизащи в предмета на дейност на ОП „Пазари”, на Община Велико Търново;

2.2. Да прекрати трудовите правоотношения с работниците и служителите поради закриване на предприятието, по реда на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 01.05.2013 г.;

2.3. Да предаде съхраняваните от предприятието административни преписки по сключените договори за наем, архивите, счетоводни и други документи към съответните служебни лица в Община Велико Търново.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да прекрати трудовия договор, сключен с Управителя на ОП „Пазари”, поради закриване на предприятието по реда на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, след изпълнение на фактическите и правни действия по т.II.2 от настоящото решение.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнителни споразумения към действащите договори за наем при условията, заложени в тях, считано от 02.05.2013 г. до изтичане на предвидените в тях срокове.

 

III. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски общински съвет отменя Решение № 470 по Протокол № 31 от 31.05.2005 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Постъпи следното искане: „На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ВТОС внасяме искане за провеждане на извънредна сесия на 28.03.2013 г. веднага след редовната при дневен ред „Промени приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г.” с вх. № 1533 от 13.03.2013 г.” Подписано е от 19 общински съветници.

Г-н Ашиков направи поименна проверка. Присъстваха 24 общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Петко Тюфекчиев, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Любен Велчев, Николай Георгиев, Калина Широкова, Пламен Радонов, Стефан Михайлов, Румен Димитров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

 

Заседанието беше закрито в 12.45 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ