Начало Заседания Протоколи Протокол № 40 от 28.03.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 40

 

от четиридесетото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.03.2013 г. от 13.00 часа в залата на Община Велико Търново.

Присъстват 29 общински съветника. Отсъстват Йорданка Стефанова, Иван Александров, Мариян Кенаров, Мариана Бояджиева, Николай Илчев, Валентин Ламбев, Стефан Стефанов, Анета Маноилова

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника на Великотърновски общински съвет откривам извънредно заседание със следния проект за дневен ред:

 

1. „Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

 

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1533/13.03.2013 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз ще подкрепя точката. Намери се законов начин; аз я подкрепих и в началото, само че преди месеци 14-15 общински съветници внесоха една подписка за свикване на извънредна сесия. Впоследствие двама от колегите си оттеглиха подписите от тази подписка. Понеже тук вървеше това листче и никой не ми даде аз да се подпиша, че искам свикване на извънредна сесия, която подкрепям и гласувах да се състои, г-н Председателю, ще Ви моля да прочетете имената и колегите да потвърдят, защото имаме практика при заявени подписи, влезли в Деловодството на ВТОС, впоследствие човек „Х” или „У” да мине и да каже: „Аз се отказвам от подписа си”, което за мене е нонсенс. След като си се подписал, в определен момент си искал нещо, впоследствие да се откажеш. Ще ви моля да прочетете подписалите се за тази извънредна сесия, като аз също ще подпиша подписката.

 

Г-н Ашиков прочете имената на подписалите предложението за извънредната сесия: Пламен Радонов, Йордан Грозданов, Николай Георгиев, Калина Широкова, Радка Крумова, Тодор Тодоров, Румен Димитров, Мирослав Маринов, Деян Хаджийски, Михаил Харалампиев, Николен Стойнов, Александър Чокойски, Петя Илиева, Росен Иванов, Тихомир Георгиев, Божидар Ангелов, Красимир Калчев, Александър Нанков, Камен Алексиев.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Много се чудя как колеги, които ги няма на редовната сесия, се подписват в подписка за извънредна сесия. В момента се подписват, защото ако това нещо не мине по този начин… Аз не искам да конкретизирам колеги, Вие прочетохте имената. Мен това ме учудва, затова го споделям и аз няма да участвам в тия уйдурми.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Всеки съветник си знае правата. В момента няма никакво нарушение. Вие преди един час се изразихте по един друг непристоен начин към съветниците.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Моля да спазвате Правилника! Г-н Председател, нарушавате Правилника, ако искате думата, нека заместник-председателят да води заседанието и да Ви даде думата. Не са ми изтекли петте минути и моля да ме изслушате, защото си позволявате да нарушавате правилника на ОС. Вие сте пръв сред равни и ние след Вас, когато нарушавате Правилника, и ние ще го нарушаваме.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

 

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 635

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

260

260

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

260

260

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

260

260

Общински такси

2700

13

13

За ползване на общежития и други по образованието

2708

13

13

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

13

13

Други неданъчни приходи

3600

60

60

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

0

- Други неданъчни приходи

3619

60

60

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

60

60

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-893

-893

- Внесен ДДС

3701

-356

-356

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-356

-356

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-537

-537

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-537

-537

Помощи за дарения и др.суми

4500

560

560

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

560

560

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

560

560

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

0

0

 

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

185

185

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

10

10

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2404

10

10

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

9

9

-Дирекция "Култура и туризъм"

9

9

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

166

166

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

166

166

Други неданъчни приходи

3600

277

277

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

277

277

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

277

277

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-19

-19

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-19

-19

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-10

-10

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-9

-9

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

443

443

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

443

443

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

443

443

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

443

443

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Кметство Ресен

2. Функция 3 Образование

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

12 534 лв

Дирекция "Образование и наука"

-12 534 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Център за социални услуги

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

0 лв

Група 3 Култура

0 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

1 000 лв

- в т.ч.:

Кметство Дебелец

1 000 лв

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

15 000 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

15 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

15 000 лв

1. Функция 3 Образование

2 120 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

2 112 лв

Дирекция "Образование и наука"

8 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

768 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

768 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

768 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 000 лв

Група 3 Култура

18 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

36 888 лв

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-1 000 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Кметство Дебелец

-1 000 лв

2. Функция 3 Образование

-4 989 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

576 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-5 565 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

0 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Група кметства Килифарево

Кметство Ресен

Група 2 Опазване на околната среда

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-350 000 лв

ОП "Зелени системи"

350 000 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-36 456 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-3 568 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 568 лв

Дирекция "Образование и наука"

Кметство Ресен

Група 3 Култура

-32 888 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-32 888 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

6 000 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Група 6 Други дейности по икономиката

6 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

6 000 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в други функции

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-36 445 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

443 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

443 лв

 

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за

2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

 

3. Променя Приложение 16 от Решение №561/07.02.2013 година, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

 

4. Допълва Приложение 15 от Решение №561/07.02.2013 година, както следва:

ІІ. Второстепенни разпоредители:

39. ОП "Зелени системи"

 

Заседанието беше закрито в 13.15 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ