Начало Заседания Протоколи Протокол № 41 от 10.04.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 41

 

от четиридесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 10.04.2013 г. от 18.30 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Йорданка Стефанова, г-жа Ваня Павлова и г-н Милен Михов.

 

Заседанието беше открито от Председателя на Великотърновски общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата за изказвания на общинските съветници по проекта за дневен ред.

 

1. Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 1620/10.04.2013 г.

 

2. Предоставяне на заем от Община Велико на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново за сметка на собствени приходи, Вх. № 1618/09.04.2013 г.

 

3. Кандидатстване за банков кредит за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 1616/09.04.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 1620/10.04.2013 г.

 

2. Предоставяне на заем от Община Велико на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново за сметка на собствени приходи, Вх. № 1618/09.04.2013 г.

 

3. Кандидатстване за банков кредит за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 1616/09.04.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: . Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 1620/10.04.2013 г.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: В комисиите се направи предложение размерът да бъде до 110 000 лв., което мисля, че сега трябва да влезе в залата. Въпреки че решението на НС за приватизация е до 100 000 лв., мисля, че тук е мястото да се гласува. Всички чуха мотивите на Пламен Радонов, който го предложи. Идеята, която той лансираше, е, че ако се наложи да се плащат 105 000 лв., за 5000 лв. ще трябва да правим същите процедури, което ще затрудни нещата. Мисля, че предложението е добро.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да допълня г-н Михайлов. Тъй като в предложението на няколко места се споменава 100 000 лв., предлагам да го оформим така в точка 1 и точка 3 от проекта за решение думите „на 100 000 лв.” да се променят с „до 110 000 лв.”.

Предлагам моето предложение да се гласува заедно с тези на г-н Михайлов.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предложение на г-н Михайлов е размерът да бъде до 110 000 лв.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Мисля, че Вие пренареждате. Първо ние трябва да вземем принципно решение за отпускане на такъв кредит и след това - източника. Защото като гласуваме за тези 110 000 лв., другото е постфактум. Първо може би трябваше да се разгледа тази точка.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Първо е предоставянето, за да може да го вкарваме в Инвестиционната програма, и оттам във втора точка вече ще гласуваме самия кредит. Поредността е първо решението на НС.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Първо трябваше да се разгледа предложение с № 1618 – дори поредността им е такава. Първо да вземем принципно решение, че ще се отпусне такъв кредит, и след това този кредит да го вземем от еди-къде си. Наредили сме нещата по обратен ред. Първо се взема решение, че се отпуска кредит. Чисто житейски погледнато, първо решавам, че ще взема кредит, след това се решава от коя банка и откъде ще взема тези пари.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че първо трябва да е предоставянето на Общината на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол”. И тогава вече да говорим за заема.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние казваме: „Ето ви едни пари”, гласуваме едни пари да отидат някъде и след това вземаме другото решение. Трябва да вземем решение по принцип, което е в предложението с № 1618. След това вземаме решение, че ги вземаме от приватизацията, след това вече - решение за сумата.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ВТОС взема решението, а НС предлага на ОС на базата на писмото на д-р Рачева.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ние в момента коментираме дневния ред, който вече е приет, така че да спрем с тези коментари и да продължим!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Едно уточнение. До НС за приватизация има предложение от Кмета на Общината, в което е обоснована необходимостта от предоставянето на безлихвен заем в размер на 100 000 лв. След това, въз основа на това предложение на Кмета, НС за приватизация прави предложение до ВТОС отново за 100 000 лв. въз основа на предложението на Кмета. Ние работим по предложението, което е постъпило в НС от Кмета на Общината. НС прави предложение до ОС.

Г-н Ашиков постави на поименно гласуване предложението на г-н Стефан Михайлов и на г-н Тодор Тодоров: в точка 1 и точка 3 от проекта за решение думите „на 100 000 лв.” да се променят с „до 110 000 лв.”.

 

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев - въздържал се, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложенията бяха приети с 27 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се.

Цялото предложение по т. 1, заедно с приетите вече предложения, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се за, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Резултатът от гласуването беше следният: 28 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 636

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от ЗПСК, чл. 3,ал.4 и чл.14, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде отпуснат на Община Велико Търново временен безлихвен заем в размер до 110 000 (сто и десет хиляди) лева за финансиране на следните обекти от Инвестиционна програма 2013 г. на Община Велико Търново: „Реконструкция на уличната мрежа” и „Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли” .

      2. Средствата за предоставения заем да се осигурят от наличните временно свободни средства във фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

      3. Изменя годишния бюджет на Община Велико Търново за 2013 г. в частта за Инвестиционна програма 2013 г. на Община Велико Търново,със сума в размер до 110 000 (сто и десет хиляди) лева за финансиране на обекти „Реконструкция на уличната мрежа” и „Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли” .

      4.Предоставените по т. 1 от настоящото решение средства да бъдат възстановени във фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” в срок до 30.09.2015 г., при погасителен план - на равни месечни вноски от датата на усвояването.

      5.Дава съгласие ОбАП да прекрати договор за срочен депозит в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, разкрит в „Общинска банка” АД в изпълнение на Решение № 524/31.01.2013 г. на ВТОбС за влагане на свободни парични средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

      6.Задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета, Инвестиционната програма и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година, направените корекции в резултат на настоящото решение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на заем от Община Велико Търново на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново за сметка на собствени приходи, Вх. № 1618/09.04.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по ИВСПИЕСМВ, по БФ и по ЗСД предлагат заемът да се увеличи от 100 000 лв. на „до 110 000 лв.”.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Искам да направя предложение за отпадане на текст в мотивите на предложението: след „уважаеми общински съветници… за предоставяне на заем от община В. Търново в размер до 100 000 лв.”. Няма смисъл да обясняваме тук за какво става дума, то е написано в предложението.

Колегата Петко Тюфекчиев направи едно много добро предложение, което трябва да влезе – за отпадане на текст в точка 2.

Другото, което искам да кажа, е да се запише срок на кредита „до 8 години”. Аз мисля, че трябва да бъдат 5 години, но нека да дадем по-голяма свобода на търговското дружество да си избере най-добрите условия за това. Затова нека да бъде „до 8 години”. Правя предложение и двете да влязат.

Казах това за 900 000-те лв. Това касае точка 3.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам навсякъде в предложението, където пише „на 100 000 лв.”, да го направим на „до 110 000 лв.”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вероятно имам да споделя много неща, но няма да го направя поради ненормалната обстановка, която беше създадена на обсъждането в комисиите и то не по моя вина, но искам да се помъча да предотвратим недоразумения в самото предложение.

Първо, ясно е, че ние нямаме право да предоставяме оборотни средства за съответното дружество. Говорихме да отпадне в преамбюла „за разплащане на стари задължения”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ние махнахме това.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Не съм чул да е казано такова нещо, откакто коментираме точката.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Нали казахме – да остане само „заем”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Добре, нека да бъде така.

Второ, ние се базираме на точка ІІІ, чл. 19, точка 3 и точка 4 от Наредбата. Аз цитирах чл. 19 в невъзможността който и да е да чува. Точка 3 гласи: „Да взема решения за отпускане на краткосрочни безлихвени и ниско лихвени кредити в размер на 5 000 000 лв. за подпомагане основната дейност на дружеството, ако тези средства са предвидени в бюджета на общината за съответната година”. Такова нещо, както ми е известно, няма. Или ако има, шефът на финансите да каже, че има.

Виждам тук друга точка, която вероятно после е добавена – че „ВТОС задължава кмета на Общината да отрази в бюджета направените корекции в резултат на предоставения заем”; постфактум. Само че по наредбата ние нямаме постфактум, а постскриптум, ако мога да кажа така. Така че за мен, да не кажа на ръба на закона, но малко извън него.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: А ако не отпуснем този кредит в момента? Ще сме направили корекция на бюджета, без да сме одобрили кредита? Логическата последователност е такава: първо се гласува това и ако одобрим с нашето гласуване по т. 2, както Вие я наричате 1680, тогава на следващо заседание ние ще извършим и корекцията в бюджета.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това е можело да стане, ако ние в бюджета бяхме заложили за такива нужди даже 20 000 лв., ние можем и сега да направим тази корекция веднага, а не постфактум. Това е моята логика.

И още нещо. Тук пише: „Срок за издължаване 36 месеца”, като има 12-месечен гратисен период. В тези 12 месеца би трябвало да се случи, по следващата точка, която е 1616, да се изтегли този кредит, д-р Рачева да възстанови заема, т.е. ще станат безсмислени следващите планове за връщане със съответните лихви. Д-р Рачева най-добре знае как се регистрира и как се процедира в Агенцията по вписванията за записа на заповед.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Д-р Рачева тук се ангажира да върне и другите пари. Общо 482 000 лв.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Вие правите ли предложение?

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да аргументирам основанието да не подкрепя.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Тук е посочен размера на месечната погасителна вноска. Тя трябва да бъде преизчислена.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ние първо трябва да знаем точно колко ще бъде заемът, за да я преизчислим.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Не можем да я фиксираме, защото казваме „до”. Може да е 101 000, може да е 105 000 лв. Тази вноска е хипотетична в момента.

Ще подложа на поименно гласуване двете предложения: „до 110 000 лв.” и да отпадне текстът в мотивите, така че да остане само заемът.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Цялото предложение по т. 2, заедно с приетите корекции на текста, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 637

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 17 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде отпуснат заем на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 в размер до 110 000.00лв./сто и десет хиляди лева/, при лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 1 (един) пункт и начин на усвояване – след учредяване на предвидените в договора за заем обезпечения и при представяне от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 на документи, удостоверяващи необходимостта за разходване на средства, свързани с преки разходи по функционирането и изпълняването на медицински дейности и при следните условия:

1. Срок на издължаване (падеж) - до 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на усвояване на заемните средства.

2. Срок за усвояване – до30.06.2013г.

3. Погасителен план – 12 (дванадесет) месеца гратисен период, считано от датата на усвояването на заемните средства, след изтичането на който заемателят дължи връщане на заемните средства на 24 (двадесет и четири) равни месечни погасителни вноски по главницата, платима до 25 число на съответния месец;

4. Падеж за редовна лихва (дата на лихвено плащане) – до 25 число на съответния месец, като се начислява ежедневно на годишна база 360/360дни върху реално усвоената и непогасена част на кредита, до изтичане на крайния срок на издължаване.

5. Наказателна лихва (неустойка) - начислява се за периода от датата на съответното неизпълнение до отстраняването му, ежедневно на годишна база 360/360 дни и е незабавно изискуема на падежа на лихвеното плащане, като размерът й е равен на сбора от редовната лихва, плюс наказателна надбавка (неустойка) както следва:

  а). 4% (четири процентни) пункта при просрочие, на която и да е дължима сума по кредита (вноска за лихва и/или главница) и/или при обявяване на предсрочна изискуемост на кредита;

  б). 4% (четири процентни пункта) при неизпълнение на друго задължение по Договора до преустановяване на неизпълнението.

6. За обезпечаване на всички вземания по предоставения заем (главница, лихви и разноски при евентуално съдебно събиране на заетите суми), заемателят да учреди в полза на Община Велико Търново трети по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, с ЕИК 000 130 104, който да впише в Търговския регистър към Агенция по вписванията, да извърши всички необходими вторични вписвания в Централния регистър на особените залози, както и в Службите по вписванията – имотен регистър, по отношение на притежаваните от това дружество недвижими имоти.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, т. 8 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде учреден в полза на Община Велико Търново трети по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 19, т. 3 и т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Договор за заем със „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 в съответствие с посочените по-горе условия по настоящото решение, като го управомощава да вземе решение от името на едноличния собственик на капитала на това дружество за получаване на заемни средства от Община Велико Търново в размер до 110 000.00лв./сто и десет хиляди лева /, като за обезпечаване на задълженията по връщането им бъде сключен договор за учредяване на трети по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104.

 

ІV. Великотърновски общински съвет задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета направените корекции в резултат на предоставения заем по т.І.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатстване за банков кредит за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 1616/09.04.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по ИВСПИЕСМВ, по БФ и по ЗСД предлагат от проекта за решение да отпадне изречението: „В случай на недостатъчност на предлагания за обезпечение недвижим имот, размерът на кредита да се намали до размера, обезпечен от този недвижим имот”.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Искам да допълня това, което казах по предходната точка, то касае настоящата точка, а именно да се запише срок на кредита „до 8 години”. Аз мисля, че трябва да бъдат 5 години, но нека да дадем по-голяма свобода на търговското дружество да си избере най-добрите условия за това. Затова нека да бъде „до 8 години”, но мисля, че д-р Рачева е тук и искам да чуем нейното мнение по този въпрос. Аз мисля, че така е по-добре, и подкрепям да бъде „до 8 години”, но нека да чуем и нея.

Казах и това за 900 000-те лв.

Правя предложение и двете да влязат.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Идеята ми да отпадне, беше да имаме или долна граница, или да отпадне това ограничение, защото по този начин ние, като ОС, и като Общо събрание на търговското дружество, ние предоставяме възможност банката да определя правилата и на практика тази сграда, която е на стойност 1 500 000 лв., банката може да я оцени на 300 000 - 400 000 лв. Затова не можем да гадаем, ние просто поставяме условията предварително. Затова или слагаме долен праг не по-малко от 800 000 лв., или оставяме твърдо 900 000 лв. Защото по този начин, г-жа Рачева като отиде да преговаря, те могат да смъкнат оценката до безкрай и да дадат много по-малко кредит.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Ако следваме тази логика, трябва да направим още една корекция: навсякъде в текста, където става дума за „до 900 000 лв., да стане „на 900 000 лв.”.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Да остане 900 000 лв., без да се посочва, че при някакви възражения от банката… тъй като това ще бъде направено на обществена поръчка, която ще бъде качена на сайта на лечебното заведение. Това е голяма обществена поръчка, там са 52 дена; евентуално да се намали с електронен подпис до 40 дена, но в тези 40 дена банките ще са наясно кой какво предлага, и ние ще изберем най-доброто предложение. Когато им дадем възможност да намалят тази сума, тогава те могат да ипотекират имота на по-ниска сума, затова нека да остане 900 000 лв. твърдо.

Относно срока, в който ще изплащаме този кредит, нашето първоначално предложение беше 8 години, от които 1 година гратисен период, но явно моите познания в тази област са били недостатъчни, защото в почивката след комисиите, се консултирах с юристите на Общината, в което те ме убедиха, че трябва срокът да бъде 5 години, защото тогава когато кредитът е инвестиционен и тогава когато кредитът е по европейска програма, срокът може да бъде до 10 години. Тъй като нашият кредит е смесен – ние имаме инвестиционна компонента, но той не е изцяло само инвестиционен, би трябвало да остане 5 години.

Това е по-доброто за нас, защото ние малко ще бъдем затруднени в първата година, но това пък ще доведе до по-малко лихви, защото ако кредитът е за по-дълго време, това ще акумулира по-голяма сума и тогава ще трябва да върнем повече средства на банката. Естествено, ние сме посочили да има 1 година гратисен период – т.е. кредитът да бъде за 5 години, но да бъде 1 година гратисен период, докато успеем окончателно да стабилизираме дружеството.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Затова направих предложението, защото считам, че така ще дадем по-голяма самостоятелност на дружеството да избере най-добрите условия. Слагайки „до 8 години”, те ще могат да си договорят най-добрите условия. Да не ги ограничаваме. Затова беше моето предложение, радвам се, че д-р Рачева го подкрепя.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Аз също смятам, че трябва да бъде „до 8 години”. Останалото е въпрос на оферта от банката.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: При така заложените параметри за 8 г. лихва, каквото е записано, такси, на дружеството ще му се наложи при взети 900 000 лв. да върне 1 350 000 лв., като 450 000 лв. са за банката във вид на лихви и такси. Моля това да се има предвид! Ще му дойде времето да го коментирам.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията на г-н Росен Иванов („на 900 000 лв.”), предложението на г-н Стефан Михайлов – „до 8 години” и на Петко Тюфекчиев, което е и предложение на постоянните комисии (от проекта за решение да отпадне изречението: „В случай на недостатъчност на предлагания за обезпечение недвижим имот, размерът на кредита да се намали до размера, обезпечен от този недвижим имот”) на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „Против” няма, 1 „въздържал се”.

Цялото предложение по т. 3, заедно с приетите промени, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Петко Тюфекчиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „Против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 638

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и т.23 от ЗМСМА, чл.18, т.8 във връзка с чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.25, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет разрешава на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново с ЕИК 000 130 104:

1. Да сключи договор за банков кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104 в размер на 900 000.00 лева /деветстотин хиляди лева/ за заплащане на стари задължения към Община Велико Търново и стари задължения към други кредитори, покупка на медицинското оборудване, ремонтни дейности и оборотно финансиране за текущи разплащания при следните примерни параметри на кредита:

1.1.Размер на дълга: 900 000.00 лева /деветстотин хиляди лева/;

1.2.Вид на дълга:Инвестиционен дългосрочен с компонента за оборотно финансиране;

1.3.Валута на дълга:BGN;

1.4.Цел на дълга:За заплащане на стари задължения, покупка на медицинското оборудване, ремонтни дейности и оборотно финансиране за текущи разплащания;

1.5.Условия за погасяване:12 месеца (по отношение на главницата), гратисен период съобразно погасителен план 84 равни погасителни вноски по главница;

1.6.Максимален лихвен процент: до 8%;

1.7.Срок на кредита: до 8 години;

1.8.Такси: Съгласно действащата тарифа на банката, такса управление ежегодно максимално до 1%, върху дълга през целия период на кредита;

1.9.Начин на обезпечаване: Ипотека на недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, находящ се в гр.Велико Търново на ул. „Христо Караминков”, №19, УПИ (парцел XVI, квартал/масив 81, представляващ друг обект и поликлиника и земя).

1.10.Допълнителни:Преминаване на дружеството и служителите в него на пълно банково обслужване в кредитиращата банка.

2. Да извърши ипотека срещу искания банков кредит на недвижим имот собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, находящ се в гр.Велико Търново на ул. „Христо Караминков”, №19, УПИ (парцел XVI, квартал/масив 81, представляващ друг обект и поликлиника и земя).

3. Във връзка с Решение №, № 126/23.02.2012г. и 458/29.11.2012г. на Великотърновски общински съвет след погасяване на задълженията на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104 към Община Велико Търново в размер на 482 000.00 лв./четиристотин осемдесет и две хиляди лева/, както и натрупаната лихва към момента на плащане да вдигне наложеното обезпечение върху недвижим имот собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, находящ се в гр.Велико Търново на ул. „Христо Караминков”, №19, УПИ (парцел XVI, квартал/масив 81, представляващ друг обект и поликлиника и земя).

 

ІІ. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104 да информира своевременно Община Велико Търново за конкретните действия, които са извършени по изпълнение на решението.

 

В 19.15 часа заседанието беше закрито.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ