Начало Заседания Протоколи Протокол № 42 от 25.04.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 42

 

от четиридесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 25.04.2013 г. от 09.30 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства Петя Илиева.

 

Заседанието беше открито от председателя на ВТОС – г-н Николай Ашиков, който обясни, че част от общинските съветници са ангажирани с предизборната кампания и са се обадили, че ще закъснеят. Г-н Ашиков изрази извинения към гражданите и към журналистите за закъснението.

Председателят на ВТОС съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков предложи присъстващите в залата с едноминутно мълчание да почетат паметта на починалия почетен гражданин на гр. В. Търново – г-н Върбан Рангелов.

Председателят на ВТОС даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред.

 

1. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

2. Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост, Вх. № 1602/28.03.2013 г.

3. Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1623/11.04.2013 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1628/12.04.2013 г.

5. Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Вх. № 1629/12.04.2013 г.

6. Приемане на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново 2013 – 2016 г., План за действие за 2013 г. и отчет на стратегията 2009 – 2012 г., Вх. № 1638/15.04.2013 г.

7. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за детето за 2012 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. – 2015 т. и Програма за детето за 2013 г., Вх. № 1619/09.04.2013 г.

8. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2014 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2011 – 2015 г., Вх. № 1640/15.04.2013 г.

9. Приемане на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013 – 2014 г., Вх. № 1584/26.03.2013 г.

10. Приемане на Отчет на план за действие за 2012 г. и План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 г., Вх. № 1639/15.04.2013 г.

11. Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1633/15.04.2013 г.

12. Питане от Стоян Витанов и Петко Тюфекчиев – общински съветници, Вх. № 1621/10.04.2013 г.

13. Включване в годишния план за приватизация за 2013 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Русаля, Вх. № 1649/17.04.2013 г.

14. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, ноходящ се в Западна промишлена зона на гр. В. Търново, Вх. № 1650/17.04.2013 г.

15. Приемане на анализи на правното състояние, цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище и в с. Никюп, Вх. № 1651/17.04.2013 г.

16. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, Вх. № 1652/17.04.2013 г.

17. Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1653/17.04.2013 г.

18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост гр. Дебелец, Вх. № 1645/15.04.2013 г.

19. Утвърждаване на експертна оценка, с. Леденик, Вх. № 1643/15.04.2013 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Беляковец, Вх. № 1644/15.04.2013 г.

21. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Самоводене и предоставянето им на земеделски производители животновъди, Вх. № 1641/15.04.2013 г.

22. Одобряване проект за ПУП – план за регулация и застрояване на имот, местност „Трошана”, землище на гр. В. Търново, Вх. № 1607/03.04.2013 г.

23. Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП, гр. Велико Търново, Вх. № 1635/15.04.2013 г.

24. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП в землището на гр. В. Търново, местност „Качица”, Вх. № 1636/15.04.2013 г.

25. Одобряване проект за ЧИ на ПУП относно обект Път II – 55 „Велико Търново – Гурково”, Вх. № 1637/15.04.2013 г.

26. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г., Вх. № 1642/15.04.2013 г.

27. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за 2012 г., Вх. № 1590/27.03.2013 г.

28. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1600/27.03.2013 г.

29. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „КОЦ – Велико Търново” ЕООД за 2012 г., Вх. № 1593/27.03.2013 г.

30. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „ЦКВЗ” - Велико Търново” ЕООД за 2012 г., Вх. № 1599/27.03.2013 г.

31. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „ЦПЗ” - Велико Търново” ЕООД за 2012 г., Вх. № 1595/27.03.2013 г.

32. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „МЦРСМ I- Велико Търново” ЕООД за 2012 г., Вх. № 1594/27.03.2013 г.

33. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1598/27.03.2013 г.

34. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „Инвестрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1592/27.03.2013 г.

35. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „Обредни дейности” ЕООД – гр. Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1596/27.03.2013 г.

36. Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 г. и разпределение на печалбата за 2012 г. на „ОДПГ” ЕООД – гр. Велико Търново за 2012 г., Вх. № 1597/27.03.2013 г.

37. Приемане на Декларация за подкрепа кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г., Вх. № 1655/18.04.2013 г.

 

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Пълният текст на протокола можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (protokol_42.pdf)protokol_42.pdf[Протокол № 42]870 Kb