Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 41 от 10.04.2013 г. Решение № 636

Решение № 636

Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд "Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол".

 

РЕШЕНИЕ № 636

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от ЗПСК, чл. 3,ал.4 и чл.14, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде отпуснат на Община Велико Търново временен безлихвен заем в размер до 110 000 (сто и десет хиляди) лева за финансиране на следните обекти от Инвестиционна програма 2013 г. на Община Велико Търново: „Реконструкция на уличната мрежа” и „Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли” .

2. Средствата за предоставения заем да се осигурят от наличните временно свободни средства във фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

3. Изменя годишния бюджет на Община Велико Търново за 2013 г. в частта за Инвестиционна програма 2013 г. на Община Велико Търново,със сума в размер до 110 000 (сто и десет хиляди) лева за финансиране на обекти „Реконструкция на уличната мрежа” и „Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли” .

4. Предоставените по т. 1 от настоящото решение средства да бъдат възстановени във фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” в срок до 30.09.2015 г., при погасителен план - на равни месечни вноски от датата на усвояването.

5. Дава съгласие ОбАП да прекрати договор за срочен депозит в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, разкрит в „Общинска банка” АД в изпълнение на Решение № 524/31.01.2013 г. на ВТОбС за влагане на свободни парични средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

6. Задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета, Инвестиционната програма и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година, направените корекции в резултат на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ