Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 41 от 10.04.2013 г. Решение № 637

Решение № 637

Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на заем от Община Велико Търново на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 за сметка на собствени приходи.

 

РЕШЕНИЕ № 637

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 17 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде отпуснат заем на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 в размер до 110 000.00лв./сто и десет хиляди лева/, при лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 1 (един) пункт и начин на усвояване – след учредяване на предвидените в договора за заем обезпечения и при представяне от „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 на документи, удостоверяващи необходимостта за разходване на средства, свързани с преки разходи по функционирането и изпълняването на медицински дейности и при следните условия:

1. Срок на издължаване (падеж) - до 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на усвояване на заемните средства.

2. Срок за усвояване – до30.06.2013г.

3. Погасителен план – 12 (дванадесет) месеца гратисен период, считано от датата на усвояването на заемните средства, след изтичането на който заемателят дължи връщане на заемните средства на 24 (двадесет и четири) равни месечни погасителни вноски по главницата, платима до 25 число на съответния месец;

4. Падеж за редовна лихва (дата на лихвено плащане) – до 25 число на съответния месец, като се начислява ежедневно на годишна база 360/360дни върху реално усвоената и непогасена част на кредита, до изтичане на крайния срок на издължаване.

5. Наказателна лихва (неустойка) - начислява се за периода от датата на съответното неизпълнение до отстраняването му, ежедневно на годишна база 360/360 дни и е незабавно изискуема на падежа на лихвеното плащане, като размерът й е равен на сбора от редовната лихва, плюс наказателна надбавка (неустойка) както следва:

  а). 4% (четири процентни) пункта при просрочие, на която и да е дължима сума по кредита (вноска за лихва и/или главница) и/или при обявяване на предсрочна изискуемост на кредита;

  б). 4% (четири процентни пункта) при неизпълнение на друго задължение по Договора до преустановяване на неизпълнението.

6. За обезпечаване на всички вземания по предоставения заем (главница, лихви и разноски при евентуално съдебно събиране на заетите суми), заемателят да учреди в полза на Община Велико Търново трети по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, с ЕИК 000 130 104, който да впише в Търговския регистър към Агенция по вписванията, да извърши всички необходими вторични вписвания в Централния регистър на особените залози, както и в Службите по вписванията – имотен регистър, по отношение на притежаваните от това дружество недвижими имоти.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, т. 8 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде учреден в полза на Община Велико Търново трети по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 19, т. 3 и т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Договор за заем със „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 в съответствие с посочените по-горе условия по настоящото решение, като го управомощава да вземе решение от името на едноличния собственик на капитала на това дружество за получаване на заемни средства от Община Велико Търново в размер до 110 000.00лв./сто и десет хиляди лева /, като за обезпечаване на задълженията по връщането им бъде сключен договор за учредяване на трети по ред особен залог по реда на Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104.

 

ІV. Великотърновски общински съвет задължава Кмета на Община Велико Търново да отрази в бюджета направените корекции в резултат на предоставения заем по т.І.

    

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ