Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 41 от 10.04.2013 г. Решение № 638

Решение № 638

Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за банков кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 638

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.10 и т.23 от ЗМСМА, чл.18, т.8 във връзка с чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.25, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет разрешава на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново с ЕИК 000 130 104:

1. Да сключи договор за банков кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104 в размер на 900 000.00 лева /деветстотин хиляди лева/ за заплащане на стари задължения към Община Велико Търново и стари задължения към други кредитори, покупка на медицинското оборудване, ремонтни дейности и оборотно финансиране за текущи разплащания при следните примерни параметри на кредита:

1.1.Размер на дълга: 900 000.00 лева /деветстотин хиляди лева/;

1.2.Вид на дълга:Инвестиционен дългосрочен с компонента за оборотно финансиране;

1.3.Валута на дълга:BGN;

1.4.Цел на дълга:За заплащане на стари задължения, покупка на медицинското оборудване, ремонтни дейности и оборотно финансиране за текущи разплащания;

1.5.Условия за погасяване:12 месеца (по отношение на главницата), гратисен период съобразно погасителен план 84 равни погасителни вноски по главница;

1.6.Максимален лихвен процент: до 8%;

1.7.Срок на кредита: до 8 години;

1.8.Такси: Съгласно действащата тарифа на банката, такса управление ежегодно максимално до 1%, върху дълга през целия период на кредита;

1.9.Начин на обезпечаване: Ипотека на недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, находящ се в гр.Велико Търново на ул. „Христо Караминков”, №19, УПИ (парцел XVI, квартал/масив 81, представляващ друг обект и поликлиника и земя).

1.10.Допълнителни:Преминаване на дружеството и служителите в него на пълно банково обслужване в кредитиращата банка.

2. Да извърши ипотека срещу искания банков кредит на недвижим имот собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, находящ се в гр.Велико Търново на ул. „Христо Караминков”, №19, УПИ (парцел XVI, квартал/масив 81, представляващ друг обект и поликлиника и земя).

3. Във връзка с Решение №, № 126/23.02.2012г. и 458/29.11.2012г. на Великотърновски общински съвет след погасяване на задълженията на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104 към Община Велико Търново в размер на 482 000.00 лв./четиристотин осемдесет и две хиляди лева/, както и натрупаната лихва към момента на плащане да вдигне наложеното обезпечение върху недвижим имот собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, находящ се в гр.Велико Търново на ул. „Христо Караминков”, №19, УПИ (парцел XVI, квартал/масив 81, представляващ друг обект и поликлиника и земя).

 

ІІ. Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104 да информира своевременно Община Велико Търново за конкретните действия, които са извършени по изпълнение на решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ