Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 642

Решение № 642

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 642

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

 

Изменя §11 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Било:

§11 Училищата в системата на народната просвета заплащат такса „Битови отпадъци“ в размер на 10% от определения им годишен размер, с изключение на тези обекти, за които е подадена декларация по чл.22 (1) от настоящата Наредба.

 

Става:

§11 „Общините и училищата в системата на народната просвета заплащат за нежилищните си имоти такса „битови отпадъци” в размер на 10 % от определеният им годишен размер с изключение на тези обекти за които е подадена декларация по чл. 22 ал. 1 от настоящата наредба“.

            Изменението в наредбата влиза в сила считано от 01.01.2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ