Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 644

Решение № 644

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 644

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-477

-477

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-480

-480

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-480

-480

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 305

1 305

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 305

1 305

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 305

1 305

Други неданъчни приходи

3600

689

689

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

649

649

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

649

649

- Други неданъчни приходи

3619

40

40

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

40

40

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-122

-122

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-122

-122

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-122

-122

Помощи за дарения и др.суми

4500

41

41

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

41

41

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

41

41

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 436

1 436

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

1 436

1 436

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

17 369

17 369

получени трансфери /+/

6101

17 369

17 369

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

17 369

17 369

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

17 369

17 369

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

18 805

18 805

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

134

134

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

31

31

-Дирекция "Култура и туризъм"

31

31

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

18

18

-Дирекция "Култура и туризъм"

18

18

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

85

85

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

85

85

Други неданъчни приходи

3600

709

709

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)

3601

-23

-23

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-23

-23

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

732

732

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

732

732

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-404

-404

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-404

-404

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-404

-404

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

439

439

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

439

439

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

І тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

7 823

7 823

получени трансфери /+/

6101

7 823

7 823

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

7 823

7 823

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

7 823

7 823

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Предост. временна финансова помощ (нето)

7200

-110 000

-110 000

- предост. средства по временна фин. помощ (-)

7201

-110 000

-110 000

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

-110 000

-110 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-101 738

-101 738

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-82 933

-82 933

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-4 000 лв

Кметство Килифарево

4 000 лв

2. Функция 3 Образование

18 805 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

Дирекция "Образование и наука"

18 805 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

18 805 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-18 048 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-18 048 лв

2. Функция 3 Образование

17 389 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

17 389 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

30 078 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

30 078 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

29 968 лв

Център за социални услуги

110 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

35 023 лв

Група 3 Култура

35 023 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

35 023 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

64 442 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-26 669 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-26 669 лв

2. Функция 3 Образование

812 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

812 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

6 876 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 876 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-3 502 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-3 502 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-3 502 лв

5. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-60 000 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-60 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-60 000 лв

Група кметства Килифарево

Кметство Ресен

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-50 000 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-50 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-50 000 лв

Група 3 Култура

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-10 600 лв

ДКС "В. Левски"

10 600 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-33 697 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-33 697 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-33 697 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-166 180 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-101 738 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-82 933 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за

2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение;

3. Променя Приложение 2 от Решение №635/28.03.2013 година, съгласно Приложение

№2 към настоящото Предложение.

ІІ. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ:

Наименование на извънбюджетната сметка

Приходи

Разходи

01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр.

0

0

02.Фонд за покриване разходите за приватизация

0

0

03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ.

110 000

110 000

04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ

0

0

І. Всичко (р.01 до р.03 вкл.):

 

 

 

110 000

110 000

ІІ.Национален фонд към Министерство на финансите (98)

0

0

ІІІ. Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"

0

0

ВСИЧКО /І+ІІ/

 

 

 

 

110 000

110 000

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (644_prilojenie1.pdf)644_prilojenie1.pdf[Приложение 1]137 Kb
Изтегляне на файла (644_prilojenie2.pdf)644_prilojenie2.pdf[Приложение 2]66 Kb