Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 645

Решение № 645

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

 

РЕШЕНИЕ № 645

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и §35 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година, Великотърновски общински съвет реши:

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” №58111-CO58-249-08 при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 10 000 000,00 лева (Десет милиона лева);
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор №58111-CO58-249-08 ;

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,715%,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор №58111-CO58-249-08, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и

-  Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

3. Кмета на общината на всяко тримесечие да представя пред Общинския съвет отчет по изпълнението на общинските проекти, финансирани от ЕС, който да включва техническа и финансова част, включително информация за реализираните междинни и окончателни плащания.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ