Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 652

Решение № 652

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация за 2013 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в с.Русаля, община В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 652

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1. Включва в годишния план за приватизация за 2013 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот , представляващ: „Незастроен УПИ ІІ - „за обществено обслужващи дейности”, от кв. 67 по плана на с.Русаля, община Велико Търново” - собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения,освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г. към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Русаля на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на обекта .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ