Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 658

Решение № 658

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 658

           

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №069017 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, представляващ нива с площ от 4,514 дка, VІ категория, местност „Свирков дол”, актуван с АОС №4807/04.02.2011 г. – в размер на 3 950 /три хиляди деветстотин и петдесет/ лева.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ