Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 659

Решение № 659

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 659

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставена нива, представляваща поземлен имот №065074 по плана за земеразделяне на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ 4,698 дка, ІV категория, местност „Лолака”, землище с. Беляковец, актуван с АОС №864/15.03.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива, представляваща поземлен имот №065074 по плана за земеразделяне на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ 4,698 дка, ІV категория, местност „Лолака”, землище с. Беляковец, актуван с АОС №864/15.03.2013 г.;

3. Великотърновски общински съвет определя начална тръжна цена, за поземлен имот №065074 по плана за земеразделяне на землище с. Беляковец – в размер на 3 758.40 /три хиляди седемстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ