Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 660

Решение № 660

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Самоводене и предоставянето им на земеделски производители животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 660

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет:

1. Определя за индивидуално ползване от животновъдите в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред

№ на имот

физически блок

местност

кат.

площ /дка/

състояние на пасището

1

2

3

4

5

6

7

1

000407

-

-

IX

213,670

задоволително

общо за землището

213,670

 

 

2. Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

2.1. ЗП – ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИТКОВ – ЕГН xxxxxxxxxxxx, с постоянен адрес xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Заявление вх. № 94-ВВ-345/ 28.02.2013 г., притежаващ съгласно Справка от 06.02.2013 г. ДРД (овце и кози) – 10 броя – предоставят се за ползване 50,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000407 – част с площ 50,000 дка, АОС № 5594/11.02.2013 г. по КВС на с. Самоводене за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 175,00 лв.

3. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

4. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина).

4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ