Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново

 НАРЕДБА


за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново


Чл.1. С наредбата се определят условията и реда за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително извършване на действия на процесуално представителство .

Чл.2. Дейностите по чл.1 включват : изготвяне на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, приватизационни оценки, цялостно консултиране на подготовката на приватизационните процедури, осъществяване на действия на процесуално представителство, изготвяне на експертни становища, извършване на действия на експертно техническо подпомагане, маркетинг и други, свързани с подпомагане на Общинския съвет , като орган по чл.3 от ЗПСК.

Чл.3(1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл. 3 от ЗПСК, ръководи цялостната дейност по приватизацията и следприватизационния контрол на общинската собственост в Общината, за което приема решения.

(2) На основание чл.4,ал.2 от ЗПСК,§ 1 от Наредбата, приета с ПМС 115/2002 г. /ДВ бр.57/2002 г./ и чл.2,ал.2 от Правилника за дейността на ОбАП, Общинският съвет определя Общинска агенция за приватизация за възложител на дейностите, свързани с подготовката на обекти за приватизация и следприватизационен контрол и други дейности, посочени в чл.2 на тази наредба.

(3) Възложителят се отчита за дейността си по тази Наредба пред Надзорния съвет за приватизация и Общинския съвет.

Чл.4. Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:

(1) Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки:/изм. с Реш. № 710 от 24.09.2009 г./

1. Чрез обявяването на процедура за открит или ограничен конкурс по решение на Общинския съвет при спазване изискванията, посочени в чл. 8 и 10 на Наредбата, приета с ПМС 160/ 2009 г. и обнародвана в бр.50/3.07.2009 година на Държавен вестник , като решението за конкурса се публикува в един местен вестник;

2. Чрез обявяването на процедура за пряко договаряне от Об АП, при спазване на изискванията посочени в чл. 5 ал. 2, чл. 6 и чл. 12 на Наредбата обнародвана в бр.50/3.07.2009 година на Държавен вестник, като процедурата се обявява в писмена форма, най-малко на две лицензирани оценителски фирми , работещи в екип с правоспособни юристи;

3. Възлагане изготвянето на актуализация на анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки чрез пряко договаряне се допуска само за лицата, изготвили преди това анализите на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки.

(2) Извършването на дейности, които са различни от посочените в предходната алинея се извършва чрез открит конкурс ,след решение на Общинския съвет за всеки конкретен случай.

Чл.5. При възлагане на дейностите по чл.4, ал.1 и 2 възнаграждението и сроковете за изпълнение се определят в следните граници:/променен с рвш. 192 от 22.05.2008 г./

(1) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на незастроени терени с площ до 1/един / дка - от 135 /сто тридесет и пет / лева до 200 /двеста / лева за отделен обект, като за обекти с площ над 1/ един/ дка се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ декар, но не повече от 100 процента;

(2) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части , общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж и които са с:/изм. с Реш. № 710 от 24.09.2009 г./

1. РЗП до 300/триста/ кв.м. - от 200 до 270 лева за отделен обект;

2. РЗП над 300/триста/ кв.м. –се допуска увеличение до 50 /петдесет/ на сто от цената по т. 1;

3. подлежащи на оценка машини, съоръжения, транспортни средства, инвентар и материали – се допуска увеличение до 50/петдесет/ на сто от цената по т. 1.

Чл.6 . ОбАП организира цялостната дейност, свързана с откриването на процедура и провеждане на конкурс / пряко договаряне/ за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности ,посочени в чл.2 на тази Наредба ,като спазва изискванията посочени в чл. 8- 13 на Наредбата,приета с ПМС 160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./ /изм. с Реш. № 710 от 24.09.2009 г./

Чл.7(1) Оценката на постъпилите предложения се извършва от 3-членна комисия,назначена от възложителя, в състава на която задължително участва правоспособен юрист ,определен със заповед на кмета .

(2) Комисията организира работата си в съответствие с чл.15 от Наредбата,приета с ПМС 160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./ /изм. с Реш. № 710 от 24.09.2009 г./

Чл.8.За участие в процедура за открит конкурс, ограничен конкурс или пряко договаряне кандидатите подават предложения.

(1) Предложенията се подават в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на процедурата, името (фирмата) и адресът на кандидата.

(2) Подадените предложения се вписват в специален регистър, в който се отбелязват входящ номер, дата и час на тяхното постъпване.

(3) Предложенията се отварят и разглеждат от комисията на следващия работен ден след изтичането на срока за подаването им.

(4) Не се допускат до разглеждане предложения, които:

1. са подадени след срока, посочен в решението за откриване на процедурата;

2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик.

Чл.9. (1) Когато в срока за подаване на предложения за участие в открит конкурс не постъпи нито едно предложение, възложителят може да удължи срока или да премине към ограничен конкурс или към пряко договаряне.

(2) Когато в случаите на провеждане на ограничен конкурс предложения подадат и лица, които не са поканени за участие, възложителят е длъжен да разгледа и тези предложения.

(3) В случаите на провеждане на процедура чрез пряко договаряне комисията разглежда само предложенията на поканения, съответно на поканените кандидати.

Чл.10. (1) По предложение на комисията възложителят може да изиска от някои или от всички кандидати представянето на допълнителни документи и разяснения, както и отстраняване на допуснатите нередности, като определя срока за това. Направените разяснения или допълнения не трябва да водят до изменение на вече подадените предложения.

(2) В случай че в определения от възложителя срок, допълнителните документи и разяснения не бъдат представени и допуснатите нередности не бъдат отстранени, предложенията на съответните кандидати не се оценяват.

(3) По предложение на комисията възложителят може да изиска от кандидатите подобряване на направените предложения, като определя срок за представянето им.

Чл.11.(1) Комисията разглежда направените предложения и изготвя мотивиран доклад в 3 -дневен срок от датата на тяхното постъпване, съответно от изтичането на срока по чл. 10, ал. 1 и/или ал. 3. В 1-дневен срок от получаване на доклада на комисията, възложителят се произнася с решение, в което обявява кандидатите, класирани на първите три места. Кандидатите се уведомяват за резултатите от класирането.

(2) Класирането на допуснатите кандидати се извършва съобразно предложенията им за срок и цена,като за всяко конкретно предложение се изчислява индивидуален коефициент на участника :

Ку = К ц + К с , където

Кц = Най- ниска предложена цена - в лева х 10

Цена на конкретния участник - в лева

Кс = Най - малък предложен срок - в календарни дни х 5

Срок на конкретния участник - в календарни дни

(3) Класирането се извършва съобразно получените коефициенти на участниците ,като на първо място се класира участника с най-висок индивидуален коефициент .

(4) При равни коефициенти на участниците на първо място се класира участникът,който има по-голям професионален опит и чиято оферта по-пълно удовлетворява изискванията посочени в наредбата.

Чл.12. Възложителят прекратява процедурата, когато:

1. Подадените предложения не отговарят на предварително обявените условия;

2. Класираните до трето място кандидати последователно откажат сключването на договор;

3. Отпаднат основанията за провеждане на процедурата.

Чл.13. (1) Договорът с класирания на първо място кандидат се сключва в 3-дневен срок от вземането на решението по чл. 11, ал.1.

(2) В случай че договорът не бъде сключен с класирания на първо място кандидат, възложителят поканва за сключване на договор последователно кандидатите, класирани съответно на второ и трето място.

(3) Договорите по реда на наредбата са възмездни и се сключват в писмена форма.

(4) Сключените договори съдържат задължително предложенията на кандидата, въз основа на които е бил класиран.

Чл.14. Определеният по реда на Наредбата изпълнител няма право да разгласява информация и да придобива право на собственост върху обекта, свързан с дейността му като изпълнител, както и да осъществява друга дейност, предпоставяща конфликт на интереси по отношение на дейността му като изпълнител.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1 . Тази Наредба се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.4,ал.2 от ЗПСК ,§ 1 от Наредбата, приета с ПМС160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./ и чл.2,ал.3 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.

§2. С приемането на тази Наредба се отменя Наредбата за възлагане оценки на общински обекти, подлежащи на приватизация приета с решение 127/1996 г., изм. и доп. с реш. 562 /1997 г.,771/1998 г. и 530 / 2001 г.

§ 3. Тази Наредба влиза в действие след приемането и с решение на Общинския съвет № 811/18.07.2002 г., изм. и доп. с решения № 339/ 26.11.2004 г; № 869 / 23.03.2006 г.; 192/2008 г и 710/ 2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                        /Т. Д. ТОДОРОВ/