Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 664

Решение № 664

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ЧИ на ПУП - план за регулация за квартали 1 и 13 по плана на с.Въглевци и улична регулация на улица с ОК ОК 1-2-3-27-88-87-86-85-84-83 по регулационния план на с.Въглевци, относно обект: Транзитни пътища – 4 Програма 2002г. ЛОТ № 2, Път ІІ-55 «Велико Търново – Гурково», участък от км 11 + 170 до км 31 + 561.10 – окончателно преоткосиране, проект за ПУП – план за улична регулация за част от територия на с.Райковци и проект за ПУП - план за улична регулация за част от територия на населено място Мишеморков хан, община Велико Търново, относно обект: Транзитни пътища – 4 Програма 2002г. ЛОТ № 2, Път ІІ-55 «Велико Търново – Гурково», участък от км 11 + 170 до км 31 + 561.10 – окончателно преоткосиране.

 

РЕШЕНИЕ № 664

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Проект за ЧИ на ПУП - план за регулация за квартали 1 и 13 по плана на с.Въглевци и улична регулация на улица с ОК ОК 1-2-3-27-88-87-86-85-84-83 по регулационния план на с.Въглевци, както следва:

- частично закриване на улица с ОК ОК 1-2;

- създаване на нова улица с ОК ОК 171-172-173-179-180-181-182 за сметка на част от поземлени имоти с № № 586,16, 17, 18 и 79 от кв.13 по плана на с.Въглевци, съгласно кафявите линии и надписи, отразени върху графичната част на проекта;

- създаване на нова улица с ОК ОК 179-174-175-176-177 по плана на с.Въглевци за сметка на част от ПИ № 588, съгласно кафявите линии и надписи, отразени върху графичната част на проекта;

- промяна обхвата и габарита на улица с ОК ОК 2-3-27-88-87-86-85-84 за сметка на проектните обслужващи територии –озеленителни ивици;

- създаване на нов УПИ ІV- за озеленяване от кв.1 по плана на с.Въглевци, по корекциите отразени с кафяви линии и надписи, отразени върху графичната част на проекта.

2. Проект за ПУП – план за улична регулация за част от територия на с.Райковци и проект за ПУП - план за улична регулация за част от територия на населено място Мишеморков хан, община Велико Търново, както следва:

- създаване на нова улица с ОК ОК 1-2-3-4 по плана на с.Райковци в обхвата на съществуващия път;

-  образуване нов кв.1 по плана на с.Райковци и нов УПИ І- за транспортна инфраструктура;

-  създаване нова улица с ОК ОК 1-2-3-4-5-6-7-8-9 от населено място „Мишеморков хан” в обхвата на съществуващата улица;

-  създаване нова улица с ОК ОК 10-11 от населено място „Мишеморков хан” в обхвата на съществуващата улица;

-  промяна границите на имоти № № 504.1, 504.3 и 504.5 от населено място „Мишеморков хан” спрямо новосъздадената улична регулация.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             БЩИНСКИ СЪВЕТ