Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 665

Решение № 665

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2013 – 31.03.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 665

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01.2013 – 31.03.2013 г. в размер на 90 /деветдесет/ лева по Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ