Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 667

Решение № 667

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 667

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40, ал1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2012г.

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман”ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2012 година на дружеството за 2012г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново за финансовата 2012г. в размер на -219 000лв. (двеста и деветнадесет хиляди лева), печалба не се разпределя.  

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет :

1. Освобождава от отговорност Управителя Д-р Мария Иванова Рачева на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2013г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2012г.

3. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2013г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ