Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

НАРЕДБА

 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, както и реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Велико Търново.

Чл. 2. (1) На територията на Общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, и детски градини;

4. за ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

5. за технически услуги;

6. за административни услуги;

7. за откупуване на гробни места;

8. за издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;

9. за притежаване на куче;

10. всички други местни такси, определени със закон.

(2) С тази Наредба се определят цените на всички услуги и права, предоставени от Общината.

Чл. 3. (1) Местните такси и цените на услугите се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово и в брой в сроковете и по реда на тази Наредба.

(3) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

4. срочност на услугите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на Общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровки на служителите; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане и се публикуват преди тяхното приемане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на Общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

Чл. 7. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на Общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация.

(3) Приходите от местни такси и цени на услуги постъпват в общинския бюджет.

Чл. 8. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Чл. 9. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

Чл. 10. (1) Кметът на Общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

· оценка, доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

· оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

· информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

· препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

 

Глава втора

Местни такси

Раздел І

Такса за битови отпадъци

 

Чл. 11. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 12. За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за общественото ползване.

Чл. 13. Таксата се заплаща за всяка от дейностите по чл. 11 от:

- собственика на имота

- ползвателя - при учредено вещно право на ползване

- концесионера - при предоставяне на особено право на ползване– концесия.

- Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него

- За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление

Чл. 14. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл. 15. Таксата се събира от Общинска администрация.

Чл. 16. (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от Общински съвет.

(2) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 14 т. 1-3.

(3) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населени места по чл. 14, (1), т. 4 се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от Общинския съвет.

Чл. 17. (1) Основата по чл. 16, ал. 1 е данъчната оценка на имотите.

Чл. 18. (1) Годишните размери на таксата по населени места се определят в Приложение 1 на настоящата наредба.

(2) Такса се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.

(3) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 10 на сто.

Чл. 19. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 20. В течение на годината не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начини на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

Чл. 21. (1) За имоти намиращи се извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо и /или/ за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината.

(3) Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им./изменено с реш. 956 от 19.12.2013 г./

(4) Общинският съвет може със свое решение да освобождава от такса за битови отпадъци отделни категории лица и малките населени места с по-малко от 10 жители. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи./изменено с реш. 956 от 19.12.2013 г./

Чл. 22. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 13 подават декларация по утвърден Образец в Община Велико Търново, от 15 октомври до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

(2) 1. В декларацията се посочват базови данни на недвижимия имот.

2. Видът и броят на необходимите съдове се определят от общинска администрация, съобразно декларираните базови данни по „Диференцирани норми на натрупване на ТБО от нежилищни имоти в Община Велико Търново” (Приложение 2).

3. В периода от 5 до 15 декември деклараторът може да направи справка за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, определени по реда на т.2;

4. В периода от 5 до 20 декември, деклараторът може да внесе искане за оттегляне на подадената декларация. В такъв случай ще заплаща годишната такса, пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

(3) За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за '"новоизградени обекти" физическите и юридическите лица подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга.

Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел „ОС”.

Дължимата такса се начислява от датата на предоставянето за ползване на съдовете за събиране на отпадъци.

(4) Когато лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет./изменено с реш. №565 от 28.02.2013/

(5) Не се допуска уважаване на декларация подадена по реда и в срока на чл. 22 по отношение на онези данъчно задължени лица, които към момента на подаването й имат просрочени задължения към Община Велико Търново./отменена с реш. № 1386 от 29.01.2015 г./

(6) Липсата на просрочени задължения се удостоверява с “Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново”, което се прилага към декларацията по ал.1.

Чл.22 „а” Такса за строителни отпадъци /добавен с реш.№ 110 от 23.02.2012 г//отменена с реш. № 1386 от 29.01.2015 г./

Ал.(1). Таксата за строителни отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на земни маси и строителни отпадъци, охрана и др./ по стопанисване и експлоатация на депото в землището на с. Леденик.

Ал.(2). На депониране подлежат земни маси от изкопни работи от новостроящи се производствени и жилищни сгради, търговски обекти, гаражи и др., както и строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи.

Ал.(3). Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка излишните земни маси и строителните отпадъци до депото в землището на с. Леденик, където представят документ за платената такса.

Ал.(4). За приемането и обработването на ЗМ и СО физическите и юридическите лица заплащат такси, както следва:

· За земни маси 1, 55 лв./м3;

· За леки строителни отпадъци /от тухли, керемиди, инертни материали и др./ 2, 27 лв. м3;

· За тежки строителни материали /скални маси, бетонни блокове, бордюри и др./ 2, 74 лв./м3;

Ал.(5). Таксите се заплащат в “Център за обслужване и информация за граждани” в Община Велико Търново след съгласуване на вида и количеството на ЗМ и СО с техническа служба към дирекция “ТСУ”, отдел “Опазване на околната среда”.

Чл.22 „б” Такса за производствени отпадъци с характер на битови /добавен с реш.№ 110 от 23.02.2012 г/

Ал. (1) Таксата за производствени отпадъци се заплаща за услугите /разриване, уплътняване на производствените отпадъци, охрана и др./ по експлоатацията и стопанисването на сметище в землището на с. Шереметя.

Ал. (2) На депониране подлежат производствените отпадъци, без опасни отпадъци, които имат характер на битови и не затрудняват или създават проблеми при експлоатацията на депото.

Ал. (3) Физическите и юридическите лица транспортират и депонират за своя сметка производствените си отпадъци до сметището в землището на с. Шереметя, където представят документ за платената в Общинска администрация такса.

Ал. (4) За приемането и обработването на производствените си отпадъци, физическите и юридическите лица заплащат такса, както следва:

- за депониране и обработка на производствени отпадъци, имащи характер на битови, без опасни отпадъци – 1,80 лв. куб.м.

Ал. (5) Таксите се заплащат в Център за обслужване и информация на граждани в Община Велико Търново, след съгласуване на вида и количеството на производствените отпадъци в Дирекция ТСУ, отдел „Опазване на околната среда”.

 

РАЗДЕЛ II

Такси за ползване на детски ясли и детски градини /променен с реш. № 1386 от 29.01.2015 г./

 

 

Чл. 23. За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

(1) За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка в целодневни детски градини и обединени детски заведения 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(2) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения – 25.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено детското заведение;

(3) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения за периода от 01.06. до 14.09. за ползване на детски градини от деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата градина, се заплаща 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(4) т.1 За целодневни детски ясли - 26,00 лв. ./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 31,00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението.

т.2 За яслена група в ОДЗ – 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(5) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./ изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(6) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(7) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(8) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(10) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX  /септември/ на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 / шестдесет / лв.  Депозитната такса се възстановява на родителите при напускане на детето по съответно установения ред.

 

РАЗДЕЛ III

Такси за ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги

 

Чл. 24. (1) За ползване на услугите на млечна детска кухня се заплащат такси, както следва:

ІІ група – 1.80 лв. за купон на ден

ІІІ А група (преходна храна) 2.30 лв. за купон на ден

ІІІ Б група 2.30 лв. за купон на ден

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца–близнаци;

- деца с неизвестен баща;

- деца, с ЕР на ТЕЛК с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(3) За ползване на намаленията по ал. 2, родителите или настойниците подават декларация до директора на услугата, придружена с документи, доказващи преференцията.

Чл. 25. (1) За таксите за извънучилищни дейности, предлагани от ОДК Велико Търново се заплаща годишна такса в размер на 10.00 лв. в срок до 10 октомври на съответната учебна година.

(2) Учениците, които ползват общежития заплащат месечна такса в размер на:

· за учениците от съответното училище – 5 % от минималната работна заплата за страната;

· за ученици от други училища на територията на общината – 7 % от минималната работна заплата;

· за нощувка на групи ученици от други населени места по време на екскурзия и от други лица – 3 % от минималната работна заплата за едно лице за едно денонощие;

Чл. 26. Такси за ученически столове, както следва:

1. закуска – 0.80 лв.

2. обяд – 1.80 лв. за купон с месни продукти:

- първо – 0.35 лв.

- второ – 1.00 лв.

- трето – 0.30 лв.

- хляб – 0.15 лв.

3. обяд – 1.40 лв. за купон без месни продукти:

- първо – 0.30 лв.

- второ – 0.70 лв.

- трето – 0.25 лв.

- хляб – 0.15 лв.

4. диетично хранене – обяд – 4.80 лв., “ в т.ч. 1.20 лв. режийни разноски ”

- първо – 1.10 лв. “ в т.ч. 0.30 лв. режийни разноски ”

- второ – 3.10 лв. “ в т.ч. 0.70 лв. режийни разноски ”

- трето – 0.60 лв. “ в т.ч. 0.20 лв. режийни разноски ”

5 . вечеря – 1,45 лв

- първо – основно ястие – 1.00 лв.

- второ – десерт               - 0.30 лв.

- хляб                                 - 0.15лв

Чл. 27. (1) Потребителите на комплексни социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж /ДСП Велико Търново/, заплащат месечна такса в размер както следва:/изм. с реш.№ 1082 от 24.04.2014/

- за пълен пакет услуги – 113.00 лв.; без включен в пакета хляб – 87.00 лв.

- за частичен пакет услуги –105.00 лв.; без включен в пакета хляб – 77.00 лв.

- за основен пакет услуги – 97.00 лв.; без включен в пакета хляб – 72.00 лв.

- за минимален пакет услуги – 89.00 лв.; без включен в пакета хляб – 62.00 лв.

  За ползване на услугите, предоставяни от ДСП за непълен месец се заплаща дневна такса в размер на 1/30 част от стойността на ползвания пакет услуги.

 

 

Чл. 27а./добавен с реш.№ 1082 от 24.04.2014/ (1) Потребителската такса за ползване на социални услуги от Звено за услуги в домашна среда е обвързана с времетраенето на услугите, тяхната честота и дохода на потребителя.

(2) Минималната потребителска такса е в размер на 0,30 лв./час.

(3) Потребителската такса е обвързана с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка и се умножава с различен коефициент, в зависимост от личния доход на потребителя.

            Определянето на диференцираните ставки се определя по следния начин:

 

потребители,

чийто доход е равен или по-нисък от:

коефициент

диференцирана ставка

1. Гарантирания минимален доход (ГМД)

1.0

0.30 лв./час

2. Двукратния   размер на ГМД

1.1

0.33 лв./час

3. Трикратния размер на ГМД

1.3

0.39 лв./час

4. Четирикратния размер на ГМД

1.5

0.45 лв./час

5. Петкратния размер на ГМД

1.8

0.54 лв./час

6. Шесткратния размер на ГМД

2.0

0.60 лв./час

           

(4) Месечната такса за всеки потребител е равна на ползвания месечен брой часове за услуги, умножени по съответната часова ставка.

(5) Потребители с месечен доход надвишаващ шесткратно гарантирания минимален доход, ползват социални услуги като заплащат пълната цена на услугата – 2,00 лв./час.”

 

Чл. 28. (1) Поевтиняването е валидно само за потребители на комплексни социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност за съответната година и е в размер на : /изм. с реш.№ 1082 от 24.04.2014/

· за пълен пакет услуги – 15.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

· за частичен пакет услуги – 16.00 лв.; без включен в пакета хляб – 5.00 лв.

· за основен пакет услуги – 14.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

· за минимален пакет услуги – 15.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

(2) Пакетите посочени в чл. 27, ал. 1 включват следните социални услуги:

- почистване на дома;

- пазаруване;

- съдействие за консултация с лекар;

- консултации с правен и административен характер;

- изготвяне и подаване на молби за плащане на данъци, такси и др.;

- доставяне на храна в дома на потребителя според избрания от него пакет:

· при пълен пакет услуги: - обяд – супа, основно ястие, десерт; вечеря;

· при частичен пакет услуги: - обяд – супа, основно ястие; вечеря;

· при основен пакет услуги: - обяд – супа, основно ястие, десерт;

· при минимален пакет услуги: - обяд – супа, основно ястие.

(3) Лицата, които не са абонати на ДСП заплащат следните такси за услугите, предлагани от ДСП:

1. Поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от обслужващия – 2.40 лв. / час

2. Съдействие при необходимост от получаване на консултации от компетентни органи, свързани със социалното подпомагане – 3.00 лв. / час

3. Съдействие за изготвяне на необходимите документи за такси, данъци и др. – 3.00 лв. / час

4. Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на лицето – 2.40 лв. / час

5. Пране – 2.40 лв. / час

(4) За ползваните от Домашен социален патронаж Велико Търново комплексни социални услуги се заплаща такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица. /изм. с реш.№ 1082 от 24.04.2014/

(5) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.

(6) Ветераните от войните ползват с предимство социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж, ката за това заплащат 30% от получената от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

(7) Военноинвалидите ползват с предимство социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

Чл. 29. (1). За учебните форми при Младежки дом гр. Велико Търново се определят такси, както следва:

т. 1 За индивидуална работа и теоретична подготовка:

- Месечен норматив 8 часа – 40.00 лв.

- Месечен норматив 6 часа – 30.00 лв.

- Месечен норматив 4 часа - 20.00 лв.

- Месечен норматив 3 часа - 15.00 лв.

т. 2 За индивидуална работа без теоретична подготовка:

- Месечен норматив 8 часа – 29.00 лв.

- Месечен норматив 6 часа – 22.00 лв.

т. 3 Групово обучение – солфеж:

- Месечен норматив 8 часа – 12.00 лв.

- Месечен норматив 6 часа – 9.00 лв.

т. 4 Групово обучение – танци, изобразително изкуство, керамика и вокални групи:

- Месечен норматив 8 часа – 25.00 лв.

- Месечен норматив 6 часа – 19.00 лв.

- Месечен норматив 4 часа - 13.00 лв.

- Месечен норматив 3 часа - 10.00 лв.

(2) При обучение на две деца от едно семейство в една форма на обучение, заплащат 50% от горепосочената такса и всяко следващо се освобождава от такса.

(3) Децата сираци или полусираци са освободени от месечна такса за една форма на обучение и заплащат 50% от пълната такса за всяка следваща форма на обучение.

(4) При отсъствие поради извънредни ваканции поради заболяване или „зелено училище”, таксата се определя за 6 часа, за 4 часа, за 3 часа и за 2 часа.

(5) Без такса - театралната студия и любителските клубове.

 

Чл. 29а /Добавен с реш.№ 1034 от 27.03.2014 г./ (1) За участие в конкурси за млади изпълнители в областта на музиката, танците, изобразителното изкуство, балета и другите форми, организирани от Младежки дом Велико Търново се определя цена в размер от 1,00лв. до 200,00лв. с ДДС

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал. 1, цена се определя със Заповед на Кмета.

 

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

Раздел IV

Такси за технически услуги

Чл. 31. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 32. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

Чл. 33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 34. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1. За издаване на скица за недвижим имот

- за обикновена услуга със срок 7 работни дни – 12.00 лв.

- за бърза услуга със срок до 3 работни дни – 25.00 лв.

- за експресна услуга със срок 24 часа (само за гр. В. Търново) – 50.00 лв.

2. За издаване на извадка от действащия подробен устройствен план /скица за проектиране/:

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 50.00 лв.

- за бърза услуга (3 работни дни) – 100.00 лв.

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 20.00 лв.

4. За издаване на виза за проектиране от Главния архитект на общината съгласно чл. 140 от ЗУТ – 50.00 лв.

5. За проверка на място относно установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването чл.159 ЗУТ:

- за строежи от I и II категория – 500.00 лв.

- за строежи от III категория – 400.00 лв.

- за строежи от IV категория – 300.00 лв.

- за строежи от V категория – 100.00 лв.

- за техн. инфраструктура – според категорията.

За всяка друга проверка по Наредба № 3 / 2005 г. (площадка, линия, изкоп, цокъл, корниз и било):

- за строежи от I и II категория – 200.00 лв.

- за строежи от III категория – 150.00 лв.

- за строежи от IV категория – 100.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

6. За протокол от проверка на налична картотекирана растителност – 80.00 лв.

7. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:

- за отстояния по Закона за хазарта – 1000.00 лв.

- по чл. 52 от ЗКИР – 100.00 лв.

- по чл. 181, ал.2 ЗУТ (завършен груб строеж)

- 100.00 лв за V категория

- 400.00 лв за ІІІ и ІV кат.

- 600.00 лв за І и ІІ кат.

по § 16 от ПР на ЗИДЗУТ (режим на търпимост)

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 150.00 лв

- за бърза услуга (3 работни дни) – 300.00 лв

по § 21 от ЗР на ЗУТ (заварени обекти)

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 100.00 лв

- за бърза услуга (3 работни дни) – 200.00 лв

- за всички останали случаи /обстоятелства и факти/ - 80.00 лв

- за заверка и издаване на молба-декларация по обстоятелствена проверка – такса в размер на 100.00 лв.

8. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

- за документ 10.00 лв. / на страница А4

- за план /чертеж/ - 20.00 лв. на лист А3

Консумативите за направата на цветни копия и по-големи формати от посочените се заплащат отделно.

9. За издаване разрешение на строеж:/променен с реш.511 от 31.01.2013г./

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

За издаване на акт за узаконяване:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

При издаване на Заповед за допълване на Разрешение за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

10. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – таксата се определя по формула:
18 + N x 6 + K x РЗП или 18 + Nх6 + КхL, когато строежът е линеен обект в лева. /вж. §2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата/.

За одобряване на проект -заснемане при изгубени инвестиционни проекти - 50% от предвидените такси.

 

Одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване – таксата по т. 10./допълнено с реш.511 от 31.01.2013 г./

11. При вътрешни преустройства и при одобряване на следваща, след идейния проект, фаза – таксата е 50% от предвидената по общия ред.

12. За издаване заповед за смяна на титуляра – 100.00 лв.

13. при възстановяване на изгубени инвестиционни проекти – 50 % от таксата по т. 10.

14. Съобщаване на Заповеди за одобряване на ПУП, ЧИПУП, парцеларен план по реда на чл. 128, ал.1 ЗУТ на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник – 50.00 лв.

15. За съобщаване на изработени проекти по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ /обнародване на обявления в Държавен вестник, поставяне на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник/ – 100.00 лв.

16. Проект за ПУП за повече от един квартал и за линейни обекти извън регулация, които подлежат на обществено обсъждане – чл. 128, ал. 3 ЗУТ – 200.00 лв. /когато се провежда от общината/.

17. Подробен устройствен план в обхват над един квартал се одобрява с решение на Общински съвет и се публикува в ДВ – чл. 129 ЗУТ – 100.00 лв.

18. За издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

Строежи от четвърта категория:

буква “а”

 • частни пътища – 150.00 лв./км, но не повече от 3000.00 лв.
 • улици от второстепенната улична мрежа – не

буква ”б”

 • жилищни сгради със средно застрояване

- за обикновена услуга – 300.00 лв.

 • сгради за обществено обслужване

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 600.00 лв.

 • амбулатории, дрогерии, аптеки

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 600.00 лв.

буква “в” - производствени сгради с капацитет 50-100 работни места, съоръжения и складове към тях

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 600.00 лв.

буква “г”

 • паркове, градини и пр. – 10.00 лв./дка
 • сгради за паркинг-гаражи, гаражи – лв./паркомясто

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 100.00 лв.

 • открити паркинги – 20.00 лв./паркомясто

За реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50% от определените по-горе.

За вътрешни преустройства на строежите от І, II и III категория, с които не се засяга конструкцията им – 60 % от определените по горе, относими към текста.

Строежи от пета категория:

буква “а”

 • жилищни сгради с ниско застрояване

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 200.00 лв.

 • вилни сгради - 100 лв.;
 • сгради и съоръжения за обществено обслужване – 300.00 лв.
 • сгради за паркинг-гаражи, гаражи

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 100.00 лв.

 • открити паркинги – 20.00 лв. / паркомясто

буква “б”

 • производствени и складови сгради до 50 работни места и съоръженията към тях

- за обикновена услуга (7 работни дни) – 400.00 лв.

буква “в”

 • строежи на допълващото застрояване – 100.00 лв.

За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50 % от определените по-горе.

19. За изменение на влезли в сила подробни устройствени планове разглеждани в ЕС по УП – 200.00 лв. + 5.00 лв. за всеки заинтересован над приетия среден брой 10.

20. За проверка и одобряване на техническо задание по чл. 124, ал.7 ЗУТ – 30.00 лв.

21. Прокарване на временен път по искане на заинтересовани лица – 110.00 лв.

22. Издаване на заповед по чл. 197 ЗУТ за премахване на годен законен строеж – масивна конструкция – 100.00 лв.

23. За одобряване частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива по формулата: 302 + 1,3/6 х N + K х РЗП/ лв, където K и N са съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

24. Съгласуване на проекти за рекламни съоръжения – съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново

25. За извършване оценка за съответствието на частите на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите – 200% от таксата по т. 7 а.

26. За становище, относно поделяемостта на имот- чл. 201, ал. 1 и ал. 4 и одобряване на проекти по чл. 202 и чл. 203 ЗУТ

-за обикновена услуга (7 работни дни ) – 100.00 лв.

- за бърза услуга ( 3 работни дни)- 200.00 лв.

27. За издаване на разрешение за разкопаване на общински площи във връзка с издадено разрешение за строеж – 100.00 лв. заедно със съответната такса по т. 23 /за разполагане на , материали за отопление, фургони и други на кв.м. за месец или част от месеца/ от Наредбата.

28.Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е, както следва:/изм. с реш.565 от 28.02.2013/

1.Такси за разглеждане на заявления за разполагане на РИН кв.м. рекламна площ от Художествено-експертен съвет (ХЕС):

 - РИН/РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м. – 20лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ от 2 кв.м. до 3 кв.м. – 50лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ над 3 кв.м. или сложни конструкции – 100лв.

2.Такси за издаване на разрешение за разполагане нa РИН/РИЕ

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост   - 20 лв.

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост   - 20 лв.

3.Такси за разпространение на печатна реклама, временна реклама и реклама на подвижен носител

- Печатна реклама – до 1 месец – 15 лв.;

- Флаери и дипляни – за един ден на раздаващ – 15лв.;

- Подвижна звукова и подвижна светлинна реклама – за един ден на единица приносител – 15лв.

 

Чл. 35.(1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

Раздел V

Такси за административни услуги

 

Чл. 36. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:/променен с Решение № 309 от 19.07.2012/

 

1. За издаване на удостоверение за наследници

- 2.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 3.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 7.00 лв. /експресна поръчка - 1 ден/

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- 3.00 лв. /обикновена поръчка - 7 дни/

- 5.00 лв. /бърза поръчка - 3 дни/

- 10.00 лв. /експресна - 1 ден/

5. За издаване на удостоверение за семейно положение -5.00 лв./срок до 7 дни/

6. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца -5.00 лв./срок до 7 дни/

7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки -5.00 лв./срок до 7 дни/

8. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 3.00лв. /срок до 7 дни/

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3.00 лв. / срок до 7дни /.

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 5.00 лв. /срок до7 дни/

11. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България -5.00 лв./срок до 7 дни/

12. За издаване на удостоверение за правно ограничение - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

13. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 5.00 лв. /срок до 7 дни/

14.За всички други видове удостоверения по искане на граждани /свободен текст/ - 5.00 лв. /срок до 7 дни/

15.За преписи от документи по гражданското състояние – 3.00 лв. /срок до 7 дни/

16.Признаване на чуждестранни съдебни решения съгласно Кодекса за международно частно право - 10.00 лв. / срок до 7 дни /.

17. За издаване на удостоверения за постоянен адрес -2.00 лв. /срок до 7 дни/

18. За издаване на удостоверения за настоящ адрес -2.00 лв./срок до 7 дни/

19. За издаване на удостоверения за промени на постоянен адрес-3.00 лв. /срок до 7 дни/

20. За издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес-3.00 лв./срок до 7 дни/

 

Чл. 37. Освобождават се от такси за административни услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 38./отменен с реш.565 от 28.02.2013/

Чл. 39. (1) За вписване в информационния масив и издаване на документ регламентиращ заявеното от заявителя работно време по Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за административна услуга.

(2) Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 30.00 лв.

Чл. 40. (1) За издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56 от Закон за устройство на територията и Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за услугите.

(2) Сроковете по предходната алинея и цените за административни услуги се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 30.00 лв.

Чл. 41. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането с изключение на годишните такси по чл. 46, ал. 2 и таксите за някои от техническите услуги изискващи изчисляване във връзка с инвестиционния проект – площ, категория, заинтересованите лица и пр. ( чл. 40,т. 10, т. 15, 16, 17, 18 и т. 23 )

Чл. 42. Таксата за ползване на местостоянка на таксиметров автомобил е 5.00 лв. /месец на автомобил и 60.00 лв. / година за автомобил.

Чл. 43. (1) За издаване на разрешение за таксиметров превоз се заплаща такса 12.00 лв.

(2) За издаване на един холограмен стикер по чл. 21, ал. 1, т. 15 от Наредба № 34 неразделна част от разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 18.00 лв/осемнадесет лева/ с ДДС.

Чл. 44. За заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали – 15.00 лв.

Чл. 45. За издаване на разрешение за сеч на дървета в частни имоти – 8.00 лв.

Чл. 46 (1) За издаване на разрешение от Кмета на Общината се събира такса както следва:

1. за ползване на воден обект – 250.00 лв.

2. за водовземане от воден обект – 250.00 лв.

(2) За продължаване срока на разрешението по ал. 1 се събира такса от 100.00 лв.

(3) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейности по ал. 1 се събира такса от 130.00 лв.

(4) Таксите по ал. 1. ал. 2 и ал. 3 се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

(5) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

(6) Такса за водоползване. /добавена с реш.№ 110 от 23.02.2012 г/

Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по тарифа на таксите съгласно ПМС №154/28.07.2000г

Чл. 47. За издаване на позволително за събиране на билки, странични ползвания, странични горски продукти от общински терени – 9.00 лв.

Чл. 48. За издаване на удостоверение за добитото количество билки и горски продукти от общински терени – 10.00 лв.

Чл. 49. Такса за вреди причинени на озеленени площи и декоративната растителност от юридически и физически лица се дължи съгласно Тарифата за обезщетения при причиняване на вреди и щети на озеленените площи.

Чл. 50. 1. Издаване на разрешително за сеч - цена на услугата 1.00 лв.

2. Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – такса лв./куб. м.

а/ едра куб.м. 1.00 лв.

б/ средна куб.м. 1.20 лв.

в/ дребна куб.м. 1.40 лв.

г/ дърва простр. куб.м. 1.40 лв.

3. Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо състояние- такса

а/ едра куб.м. 0.50 лв.

б/ средна куб.м. 0.60 лв.

в/ дребна куб.м. 0.70 лв.

г/ дърва простр. куб. м. 0.40 лв.

4. Маркиране на дървесината в лежащо състояние - такса

а/ едра 0.50 лв.

б/ средна 0.60 лв.

в/ дребна 0.70 лв.

г/ дърва- простр. куб. м. 0.40 лв.

5. Издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд - цена на услугата- 1.00 лв.

Чл. 51. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер 25.00 лв.

Чл. 52. За изхвърляне на животно в трупна яма, поддържана от Община Велико Търново се заплаща такса в размер на:

- за еднокопитни /коне, магарета/ - 5.00 лв.

- за едри преживни животни – 5.00 лв.

- за дребни преживни животни – 3.00 лв.

- прасета – 3.00 лв.

Чл. 53. (1) За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на административна услуга.

(2) Цената на административна услуга се заплаща преди издаване на Удостоверението.

(3) Сроковете по предходната алинея и цените за административни услуги се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок 1 работeн дeн – 30.00 лв.

Чл. 54. (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси/променен с реш.958 от 19.12.2013 г. и реш.1250 от 25.09.2014 г./

 

• Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

• За бърза услуга в тридневен срок

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15.00 лв.

- за недеклариран имот – 25.00 лв.

• За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20.00 лв.

- за недеклариран имот – 35.00 лв.

• За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40.00 лв.

- за недеклариран имот – 65.00 лв.

• За новопостроен имот в двуседмичен срок – 20.00 лв.

• За Данъчна оценка на земеделски земи

- Обикновена услуга в двуседмичен срок – 5.00 лв.

- За бърза услуга в тридневен срок – 15 лв.

- за експресна услуга със срок 24 часа – 25 лв.

- за експресна услуга със срок 1/един/ час работно време – 40 лв.

 

(2) За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата – 5.00 лв.

(3) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 5.00 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по местните данъци и такси – 5.00 лв.

(5) За издаване на копие от данъчна декларация по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ – 10.00 лв.

(6) За легализация на документи необходими за чужбина – 5.00 лв.

Чл. 55. Такси за издаване на удостоверения по чл.62 ал.4 от ЗОС.

(1) За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост се събират следните такси:

1.за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 10.00 лв. за всеки имот

2.за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15.00 лв. за всеки имот

3.за експресна услуга в срок до 24 часа – 40.00 лв. за всеки имот

(2) За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:

1.за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 15.00 лв. за всеки имот

2.за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 22.50 лв. за всеки имот

3.за експресна услуга в срок до 24 часа – 60.00 лв. за всеки имот

(3) За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – общинска собственост, се събират следните такси:

1.за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 10.00 лв. за всеки имот

2.за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15.00 лв. за всеки имот

3.за експресна услуга в срок до 24 часа – 40.00 лв. за всеки имот

(4) 1. Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането;

2. Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

3. Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът за издаване на удостоверение започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.

Чл. 56. Други услуги, свързани с общинската собственост:

- за картотекиране на граждани, нуждаещи се от общински жилища се определя цена в размер на 2.00 лв.

- за издаване на настанителна заповед за настаняване в общинско жилище или за промяна на титуляра на настанителната заповед се определя такса в размер на 2.00 лв.

- за производства по настаняване в нежилищни имоти се дължи такса в размер на 6.00 лв.

- за издаване на заверени копия от документи се определя такса в размер на 2.00 лв.

- за издаване на удостоверение за характеристики на имоти по §4 ЗСПЗЗ за определяне на данъчната им оценка се събира такса от 5.00 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни.

- за издаване на удостоверение по чл. 199 ЗУТ се събира такса от 15.00 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни.

Чл. 56 а. При разпореждане с недвижими имоти общинска собственост, физическите и юридическите лица, придобили право на собственост, заплащат на Общината такса в размер на 2 % , изчислена върху стойността на :

1. имота, обект на продажбата;

2. ограниченото вещно право, което се учредява върху имота;

3. по-скъпия имот при замяна;

4. реалният дял, който получава лицето при делба.

Чл. 57./отменен с реш. 565 от 28.02.2013/

Чл. 58. Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:/променен с Решение № 309 от 19.07.2012/

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни – 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация – 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници – 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена-7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение – 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 7.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 7.50 лв.

(9) За издаване на удостоверения за постоянен адрес -4.50 лв.

(10) За издаване на удостоверения за настоящ адрес -4.50 лв.

(11) За издаване на препис от документи по гражданско състояние – 5.50 лв.

(12) За издаване на удостоверение за правни ограничения – 7.50 лв.

 

Чл.58а. (1) За предоставяне на изготвен документ на посочен от лицето/заявителя на услугата адрес се заплаща такса./добавен с реш. №1524 от 30.04.2015/

т.1 За предоставяне на услугата чрез лицензиран пощенски оператор:

-  с писмо с обратна разписка - 1,74 лв.

-  с обикновено писмо /без обратна разписка/ - 1,19 лв.

т.2 За предоставяне на услугата чрез куриер:

-   чрез куриер с обратна разписка – 2,45 лв.

-   чрез куриер с фиксиран час – 5,15 лв.

-   куриерска услуга в чужбина - съгласно ценова листа на доставчик на Община Велико Търново

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

 

Раздел VІ

Такси за гробни места

Чл. 59. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. от 1 до 15 години за І зона (гр. Велико Търново)– 10.00 лв.

от 1 до 15 години за ІІ зона (Дебелец и Килифарево) – 8.00 лв.

2. за вечни времена - таксите посочени в т.1 увеличени пет пъти;

3. за ползване на семейни гробни места:

3.1.За 10 години и за всеки следващи 10 години;

За І зона ( гр. Велико Търново)– 20.00 лв.

За ІІ зона (Дебелец и Килифарево) – 15.00 лв.

3.2.За вечни времена таксите по 3. 1. увеличени пет пъти.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 намалени с 50 на сто.

Чл. 60. Таксите се събират от длъжностните лица от “Обредни дейности” ЕООД и се внасят в общинския бюджет.

 

Чл. 60а /Добавен с реш.№ 1034 от 27.03.2014 г./(1) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник – траурна церемония в рамките на гр. Килифарево е в размер на 25 лв. с ДДС

(2) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник извън рамките на

гр. Килифарево е в размер на 1.80 с ДДС на километър.

(3) Цената на услугата се заплаща в сградата на Кметство Килифарево.

 

 

Раздел VII

Такса за притежаване на куче

Чл. 61. (1) За притежаване на куче, собствениците заплащат в отдел „Местни данъци и такси” на Общината годишна такса, както следва:

- за куче с местообитаване на адрес в гр. Велико Търново – 20.00 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в гр. Килифарево и гр. Дебелец – 10.00 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в останалите населени места в общината – 2.00 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в друга община –– за населени места с население над 50 000 души- 20.00 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в друга община –– за населени места с население от 10 000 до 50 000 души- 10.00 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в друга община –– за населени места с население до 10 000 души- 2.00 лв.

(2) Таксата по предходната алинея е 50 % от определените стойности, когато собственикът на кучето е пенсионер. Освобождават се от такса собственици на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 62. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава в общината декларация по чл. 117 ЗМДТ.

Чл. 63. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

Раздел VIII

Такси за паркиране

Чл. 64. (1) Такса за паркиране на автомобили:

- за 30 минути – 0.50 лв.

- за 1 час – 1.00 лв.

- за един месец на паркомясто на паркинг – 150,00 лв./променена с реш.№ 110 от 23.02.2012 г/

(2) Такса за паркиране на автобуси

-за 1 час – 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие

-за 1 месец – 300.00 лв.

(3) Такса за отговорно пазене – за автомобили 1 час – 2.00 лева.

(4) Такса за временно съхраняване на излязло от употреба МПС на площадка за временно съхранение – общинска собственост

- Такса на денонощие – 7 /седем/ лв. /добавена с реш.№ 110 от 23.02.2012 г/

 

 

Чл. 64а.Такси за паркиране пред Църквата „Св.Св. Петър и Павел”

(1) Такса за паркиране на автомобили:

- за 30 минути – 0.50 лв.

- за 1 час – 1.00 лв.

(2) Такса за паркиране на автобуси

-за 1 час – 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие

-за 1 месец – 300.00 лв.

(3) Ползване наWC на паркинга – 0,50 лв.

(4) Таксите по алинеи 1, 2, и 3 се събират от Регионален исторически музей, град Велико Търново

Всички цени са без ДДС

 

Глава трета

Цени на други услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

Чл. 65. Определят се следните цени за услуги както следва без ДДС:

1. Ползване на трактор “Булгар” – 60.00 лв. /машиносмяна/; оран с трактор МТ3 -80.00 -10.00 лв./декар.

2. Предоставяне на бланка “адресна карта” и “заявление за постоянен адрес”– 0.20 лв.

3. Предоставяне на бланка “Заявление за промяна на име по чл. 19а от ЗГР”, “Заявление за придобито българско гражданство”, “Заявление за постоянно пребиваване”, “Заявление за установяване на наличието на българско гражданство”, “Заявление за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина” – 0.30 лв.

4. Предоставяне на обложка за удостоверения на актове по гражданското състояние – 1 лв.

5. Издаване на свидетелство за положени приравнителни изпити от ученици извън чл. 6, ал. 1 от ППЗНП – 2.00 лв.

6. Издаване на дубликат от дипломи – 2.00 лв.

7. Едностранно копиране на хартия А4 – 0.15 лв.

8. Двустранно копиране на хартия А4 – 0.20 лв.

9. Ламиниране на формат А4 – 10.00 лв.

10. Цена на тръжна документация за конкурс за възлагане на обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми – 100.00 лв.

11. Ползване на Ритуална зала на Община Велико Търново:

- за сключване на граждански брак и именуване на дете:

 • цена зала в отоплителен сезон в размер на 30.00 лв.
 • цена зала в неотоплителен сезон в размер на 20.00 лв.

- за други мероприятия:

 • цена зала в отоплителен сезон – в размер на 40.00 лв. без ДДС на час
 • цена зала в неотоплителен сезон – в размер на 30.00 лв. без ДДС на час
 • цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии – в двукратен размер съобразно сезона.
 • за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор – безвъзмездно.
 • за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения – безвъзмездно.
 • за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство/ - безвъзмездно.

- ползване на озвучителна техника в Ритуална зала на Община Велико Търново:

 • цена при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново – 25.00 лв. без ДДС на час.
 • цена при ползване на собствена озвучителна техника – 20.00 лв. без ДДС на час.

12. Ползване на Голяма зала на Община Велико Търново:

- цена зала в отоплителен сезон – в размер на 40.00 лв. без ДДС на час.

- цена зала в неотоплителен сезон – в размер на 30.00 лв. без ДДС на час.

- цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии – в двукратен размер съобразно сезона.

- за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор – безвъзмездно.

- за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения – безвъзмездно.

- за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство/ - безвъзмездно.

13. Ползване на озвучителна техника в Голяма зала на Община Велико Търново:

- такса при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново – 25.00 лв. без ДДС на час.

- такса при ползване на собствена озвучителна техника – 20.00 лв. без ДДС на час.

14. Издаване на заверени копия от решения на Великотърновски общински съвет – 3.00 лв. За срок за изпълнение от 3 дни.

 

Чл.65а. За услуги предоставяни от ОП „Зелени системи”, се определят цени както следва: /Добавен с реш.№ 1034 от 27.03.2014 г./

1. Косене на тревни площи с прътова косачка – 36,59лв./дка без ДДС

2. Косене на тревни площи с колесна косачка – 23,55лв./дка. без ДДС

3. Резитба на храсти с храсторез – 170,20лв./дка. без ДДС

4. Резитба на дървета и / или клони с моторен трион – 6,61лв./мтч. без ДДС

5. Кастрене на дървета с моторна кастрачка – 6,29лв./мтч.

6. Събиране на окосена трева след първа и втора коситба – 11,58лв./дка без ДДС

7. Събиране на окосена трева следващи коситби – 8,38 лв./дка. без ДДС

8. Товарене на отпадъци на камион /ръчно/ - 8,45 лв./м3 без ДДС

 

 

Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани с радио програмата, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:/Изменен с реш.№ 1435 от 26.02.2015 г./

- за информационни и рекламни клипове /спот/– 30 секунди

в часовия пояс от 8 до 9 часа - 8.00 лв.

в часовия пояс от 9 до 11 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 11 до 14 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 14 до 16 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 16 до 20 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 20 до 8 часа – 5.00 лв.

В събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – 6.00 лв.

в часовите пояси от 18 до 12 часа – 4.00 лв.

За клипове с различно от посоченото времетраене цената се увеличава или намалява, както следва:

в часовите пояси от 8 до 9 ч., от 11 до 14 ч., и от 16 до 20 часа – с по 0,26 лв. за секунда

в часовите пояси от 9 до 11 ч. и от 14 до 16 часа – с по 0,33 лв. за секунда

в часовия пояс от 20 до 8 часа – с по 0,17 лв. за секунда

За събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – с по 0,20 лв. за секунда

в часовите пояси от 18 до 12 часа – с по 0,13 лв. за секунда

- за рекламни интервюта и репортажи една минута полезен запис -15.00 лв.

- за информационно и рекламно съобщение, четено от водещ – за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв.

За фиксирано време цените се увеличават с 20 процента

За авансово платена реклама на стойност над 2000 лв. – 20 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

- за изработка на аудиоспот:

с един глас – 100.00 лв.

с два гласа – 150.00 лв.

 

(2) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново" , както следва: /Изменен с реш.№ 1435 от 26.02.2015 г./

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

 

(3) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани със сайта на радиото, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС: /Добавен с реш.№ 1435 от 26.02.2015 г./

- за банер до главата – за месец – 80.00 лв. или за ден – 5.00 лв.

- за страничен банер – за месец - 60.00 лв. или за ден – 4.00 лв.

- платена рекламна публикация - за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв., като публикацията трябва да е минимум 10 реда.

При наемане на банер за цяла година и авансово плащане – отстъпка 20 процента

При поръчка за реклама едновременно в радиото и сайта и авансово плащане, на стойност над 600.00 лв. – 10 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

 

Чл. 67. (1) Определя следните цени и такси на услугите в Регионален исторически музей – град Велико Търново:

Входна такса за един музеен обект

1. За учащи – 2.00 лв. (удостоверено с документ)

2. За родители ( с до 3 деца ) – 6.00 лв

3. За всички останали посетители – 6.00 лв

Беседи

1. На български език – 10.00 лв на започнат час

2. С превод – 20.00 лв на започнат час

3. На чужд език – 30.00 лв на започнат час

 

Безплатни посещения

1. Деца до 7 години

2. Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново – от 15. 09 до 30. 06

3. Инвалиди със социален асистент

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

5. Посетителите всеки последен четвъртък на месеца

6. Дарители на РИМ – срещу съответна персонална карта

7. Служители и гости на Община Велико Търново

8. Служители от музеи и галерии – срещу служебна карта

9. лица със заслуги към РИМ В.Търново – срещу персонален пропуск

Преференциални цени

1. Възрастни, български граждани, работили за развитието на Република България – 3.00 лв (срещу лична карта)

2. Преференции по решение № 821/ 2006г. на Великотърновския Oбщински съвет

3. Индивидуален двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта – 20.00 лв

4. Семеен ( родители с до 3 деца ) двудневен пакет за 10 музейни обекта – 30.00 лв

 

(2). Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

Специализирани услуги, свързани с дейността на музея

1. Авторско заснимане на музеен предмет – 50.00 лв

( Авторското заснимане е вид преотстъпване за публикуване на авторското право върху изображението на даден музеен предмет )

2. Консервационно – реставрационни дейности на културни ценности, собственост на музеи, юридически и физически лица

3. Експертни оценки – по договор

4. Организиране на конференции, концерти, изложби, срещи и др. в залите на музеите – 250.00 лв на започнат час

5. Организиране на сватбени ритуали в музейни обекти – 1000.00 лв

Предоставяне на музейни ценности и пространства за заснимане на филми, предавания, реклама

1. Ползване на музейните пространства, залите и интериора – 250.00 – 500.00 лв на започнат час

2. Тематичен подбор и представяне на движими културни ценности ( ДКЦ) за издателски и рекламни издания – 50.00 лв на ДКЦ

Допълнителни услуги

1. Представяне на експозиционна мебел – по договор

2. Транспортиране и монтаж на експозиционна мебел – 3.00 лв на км и 30.00 лв на започнат час

3. Историческа справка, копия от документи и т.н.- по Тарифа

4. Продажба на консигнация – по договор

5. Ползване услугите на ведомствената библиотека от външни за РИМ В.Търново лица

- годишно – 20.00 лв

- еднократно – 2.00 лв

6. Копирни услуги

- Формат А 4 – 0.10 лв / стр. ( 0.15 лв двустранно)

- Формат А 3 – 0.20 лв / стр. ( 0.30 лв двустранно)

7. Косене на тревни експозиционни площи – 50.00 лв / дка

 

Чл. 67а.Определя следните цени и такси на услугите в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

 

(1) Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

Входна такса за

1.Възрастни 10, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 5,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 5,00 лв.

4.Родители ( двама възрастни с до три деца над седем години) – 20,00 лв.

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4.Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

Услуги и такси

1.Любителско заснимане ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

2.Авторско заснимане на запис – 100.00 лв

3.Ползване на костюм – 5.00 лв.

4. Сертификат – 5.00 лв.

Всички цени са без ДДС

 

(2) Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

Входна такса

1.Възрастни 6, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 2,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 3,00 лв.

4.Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 6,00 лв.

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

 

(3) Комбиниран билет за Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

Входна такса за

1. Възрастни 12, 00 лв.

2. Учащи - (удостоверено с документ) – 6,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 6,00 лв.

4. Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 24,00 лв.

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 15,00 лв.

2.С превод - 30, 00 лв.

3.На чужд език – 50,00 лв.

 

Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" – гр. Велико Търново

Чл. 68. (1) Определя следните платени услуги и такси в Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" – гр. Велико Търново:

Регистриране на читатели

- ученици до IV клас – за 12 месеца – 2.00 лв

- средношколци – за 12 месеца – 4.00 лв

- студенти – за 12 месеца – 5.00 лв

- пенсионери и инвалиди – за 12 месеца – 2.00 лв

- всички останали читатели – за 12 месеца – 6.00 лв

- еднодневна – 1.00 лв

- едномесечна – 2.00 лв

Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали от закъснели читатели

- предупредително писмо по образец – пощенска такса

- второ писмо с обратна разписка – пощенска такса

- за книги, получени по МЗС и тяхното връщане като пощенска пратка – пощенска такса

- за невърнати книги в срок

- за читатели до 14 години – 1.00 лв за всеки просрочен месец

- за читатели над 14 години – 2.00 лв за всеки просрочен месец

Печатни и звукозаписни услуги

- Разпечатка на лазерен принтер – А 4 – 0.20 лв за 1 страница

- Копие формат А 4

- едностранно – 0.10 лв за 1 страница

- двустранно – 0.15 лв за 1 страница

- Копие формат А 3

- едностранно – 0.20 лв за 1 страница

- двустранно – 0.30 лв за 1 страница

- Звукозапис за 1 минута полезен запис

- обикновена поръчка ( 5 работни дни ) – 0.10 лв

- бърза поръчка ( 1 работен ден ) – 0.15 лв

Чл. 69. Определя следните цени на входни билети и беседи на посетители в постоянната експозиция на ХГ "Борис Денев" – гр. Велико Търново:

І. ВХОДНИ БИЛЕТИ

1. за деца до 7 г. безплатно

2. за учащи и пенсионери 1.00 лв.

3. за семейство /семеен билет/ 3.00 лв.

4. за всички останали 3.00 лв.

ІІ. БЕСЕДИ

1. На български език

- за учащи 2.00 лв.

- за неучащи 3.00 лв.

2. с превод 4.00 лв.

3. на чужд език 5.00 лв.

ІІІ. БЕЗПЛАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

1. за деца до 7 г

2. за войници и деца от домове за сираци

3. за всички посетители – четвъртък

Чл. 70. Такси за организиране на изложби, концерти, срещи и други от физически и юридически лица в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

1. Организиране на концерти и предхождащите ги репетиции, срещи, конференции и други – 25.00 лв на започнат час

2. Организиране на общи и самостоятелни изложби

Стар корпус:

- фоайе – до 20 календарни дни – 140.00 лв

- скулптурна зала – до 20 календарни дни – 300.00 лв

- конферентна зала – до 20 календарни дни – 250.00 лв

- графична зала - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- зала с вентилатор и балкон - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- зала до топла връзка - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Ротонда - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Всички пространства - до 20 календарни дни – 1200.00 лв

Нов корпус:

- Първо ниво I етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Второ ниво II етаж - до 20 календарни дни – 160.00 лв

- Зала с макет - II етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Малка зала - II етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Голяма зала - II етаж - до 20 календарни дни – 360.00 лв

- Малка зала - III етаж - до 20 календарни дни – 200.00 лв

- Голяма зала -III етаж - до 20 календарни дни –250.00 лв

- Всички пространства - до 20 календарни дни – 1600.00 лв

- Всички пространства на нов и стар корпус - до 20 календарни дни – 3000.00 лв

3. За всяка зала след срока по т.1 и т.2 се доплаща такса по 10 лв на ден.

4. Услугите са безплатни за: /изменен с решение № 840/26.09.2013/

- училищни и университетски прояви;

- прояви, на които Общината е организатор или съорганизатор по силата на договор или друг документ;

- дебютни самостоятелни изложби на млади художници, завършили висше образование в областта на изящните изкуства през последните 3 години.

Безплатно ползване на Изложбени зали „Р. Михайлов“ става:

- След писмено разрешение от Кмета на Община Велико Търново;

- За срока от т. 1 и т. 2

 

Чл. 71. Такси за технически услуги към отдел "КИН" , Дирекция "Култура"

- За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

- за копие от документи А 4 – 5.00 лв

- за копие от чертеж А 3 – 10.00 лв

А 2 – 12.00 лв

А 1 – 15.00 лв

Забележка: Услугата се извършва в отдел „КИН” на Дирекция „Култура” на база документите в „Местен архив на недвижимите паметници на културата”.

Чл. 72. За ползване на плувния басейн, намиращ се в СОУ „Емилиян Станев” се заплащат следните цени:

 

Ползване на плувен басейн от:

Цена на билета

за 1 час

Цена на седмична карта

Цена на месечна карт

ученици , извън учебната програма

2.50 лв.

10.00 лв.

30.00 лв.

студенти

3.50 лв.

15.00 лв.

45.00 лв.

граждани

5.00 лв.

20.00 лв.

65.00 лв.

 

Чл. 72а./Добавен с Реш. № 718 от 27.06.2013/

 

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:/Изменен с реш.№ 1034 от 27.03.2014 г./

1.За едно денонощие –1323.00 лв. без ДДС (цена 0,90 лв. на седящо място).

2.За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – такса в размер на 50% от цената по т.1

 

(2) В цената по ал. 1, са включени до 7kwh инсталирана мощност ел. енергия, над 7kwh консумираната ел. енергия са заплаща по показания на електромер.

(3) В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор но културни мероприятие се определя цена на билет от 1.00 до 100.00 лв., като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(4) Цената по ал. 2 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

(5) В случаите, когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия, Кметът може да отстъпи ползването на обекта безвъзмездно чрез заповед.

 

Чл. 72б. /Добавен с реш.№ 1034 от 27.03.2014 г./ (1) За ползването на терен / стадион „Ивайло”; ДКС Васил Левски” и др./ за провеждане на спортни и други мероприятия на територията на Община Велико Търново, се определя цена на билет от 1,00лв до 100,00 лв. с ДДС, като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(2) Със Заповедта на Кмета се определят и конкретните условия по предоставянето на терена за провеждането на конкретните мероприятия.

(3) Със Заповед на Кмета да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 лв. до 1000 лв.

 

Чл.72в./Добавен с реш.№1524 от 30.04.2015 г./

 

(1) В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия се определя цена на билет от 1,00 /един/ лв. до 100,00 /сто/ лв., като за всяко конкретно събитие същата се определя със заповед на кмета.

(2) Цената по ал. 1 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

 

Глава четвърта

Административно наказателни разпоредби

Чл. 73. (1) Който декларира обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такси, се наказва с глоба от 50.00 до 200.00 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 100.00 до 500.00 лв.

(2) Който декларира неверни обстоятелства с декларация по чл. 21, ал. 3 от настоящата наредба се наказва с глоба съответстваща на трикратния размер на дължимата такса битови отпадъци за имота през съответната година.

Чл. 74. (1) При неспазване на разпоредби по тази Наредба, извън случаите по чл. 83 на виновните лица се налага глоба в размер от 20.00 до 200.00 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100.00 до 500.00 лв.

(2) Глобата за невърната в срок заета книга от фонда на общинската библиотека е 0.50 лв. за всеки просрочен месец като се заплащат и разходите по уведомяване на нарушителя; глобата за невърнат в срок библиотечен документ от читалнята е в размер на 5.00 лв.

Чл. 75. Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на таксите по тази Наредба.

Чл. 76. (1) Актовете за установяване на нарушенията по Раздел І на Глава Втора се съставят от служители на общинската администрация по реда на ЗАНН, а наказателните постановленията се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Актовете за установяване на нарушенията извън случаите по ал. 1 се съставят от определени от Кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1 По смисъла на тази Наредба:

1. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

2. “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

3. За имоти, които не се ползват през цялата година, по смисъла на чл. 21 се считат недвижимите имоти, на които няма адресно регистрирани лица, за които средногодишното потребление на електроенергия не надхвърля 100 киловата, потреблението на питейна вода не надхвърля 10 куб.м. и които не е установено, че се обитават по друг ред, включително чрез проверки от държавни или общински органи и жалби на граждани.

4. „Адрес на местообитаване на кучето” е постоянният адрес на собственика му. Когато местообитаването на кучето е различно от постоянния адрес на собственика му, собственикът на кучето трябва да подаде декларация по образец, заверена от кмета на населеното място по местообитаване на кучето или упълномощено от него лице, като в този случай за адрес на местообитаване на кучето се приема посоченият в декларацията.”

5. За удостоверяване на факти и обстоятелства посочени в § 1 т. 3 данъчно задължените лица при писмено поискване от Община Велико Търново се задължават да представят официални справки от “Е. ОН България Мрежи“ АД и “В и К Йовковци“ ООД, които да удостоверят какво е потреблението на питейна вода и консумирана електроенергия, за периода, за който имат подадена декларация. В случай, че такива справки не бъдат представени се прилагат разпоредбите на чл.73, ал. 2.

§ 2 Цената на услугата: одобряване на инвестиционен проект се определя по формулата: 18+Nx6+KxРЗП /за обекти с разгъната застроена площ/ или 18+Nx6+KxL / за линейни обекти/ в лева, където

- N е броят на внесените за одобряване части, съдържащи се в проекта;

- РЗП е разгънатата застроена площ на строежа в кв. м.;

- L – проектната дължина в метри за линейни обекти;

- К е коефициент както следва:

1. За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, ателиета, офиси, стаи за творчески нужди и др. –1.00

- търговски и за други обслужващи дейности обекти (в сградата)-1.80

- гаражи в сградата –1.00

- спомагателни , стопански, второстепенни помещения в сградата-0.50

2. За нежилищни сгради:

- сгради –2.00 лв/кв. м. РЗП

- самостоятелни гаражи – основно застрояване-0.80 лв/кв. м. РЗП

- търговски обекти –2.00 лв/кв. м. РЗП

- производствени обекти:

- с благоприятно местоположение – 1.50 лв/кв. м. РЗП

- с неблагоприятно местоположение -1.00 лв/кв. м. РЗП

- селскостопански обекти

- с благоприятно местоположение -1.00 лв/кв. м. РЗП

- с неблагоприятно местоположение -0.50 лв/кв. м. РЗП

3. За линейни обекти 0,5, но не по вече от 3 х.лв.

4. издаване разрешение за строеж по реда на чл. 147 (1) от ЗУТ ( без одобряване на инвестиционен проект ) – 40 лв., като за строежите по т. 1 ,3,4,9 и 12: 40 + КхРЗП, където К=0.5;

По т.т.5 и 7: 40+КхЛ, където

К= 0 за леки огради

К= 0.2 за плътни огради с височина до 0,60 м.;

К= 0,5 за огради с височина от 0,60 м до 2,20 м;

К= 0,5 за подпорни стени до 2,00 м;

К= 0,5 за градински и паркови елементи до 2,20

5. За вътрешни преустройства -50% от предвидените такси по общия

§3 Ако сроковете за извършване на услугата не са предвидени в специален закон, същите следва да се изчисляват в работни дни.

§4 За учредяване право на прокарване на мрежи (без съоръженията) през поземлени имоти общинска и държавна собственост.

за далекосъобщителни мрежи (общ изкоп за „n” броя оператори)

- Велико Търново 2.00 на л. м.

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси 1.00 на л. м.

- селата 0.50 на л. м.

за водоснабдителни мрежи:

- Велико Търново 1.50 на л. м.

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси 1.00 на л. м.

- селата 0.50 на л. м.

за канализационни мрежи

- Велико Търново 2.50 на л. м.

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси 1.50 на л. м.

- селата 0.50 на л. м.

За преминаване на трасе на ел. кабел високо напрежение:

- Велико Търново – 6.00 лв. на л. м.

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 3.00 лв. на л.м.

- Останалите населени места – 1.50 лв. на л.м.

За преминаване на ел. кабел средно напрежение:

- Велико Търново – 5.00 лв. на л. м.

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 2.50 лв. на л. м.

- Останалите населени места – 1.25 лв. на л. м.

За преминаване на ел. кабел ниско напрежение:

- Велико Търново – 4.00 лв. на л. м.

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 2.00 лв. на л. м.

- Останалите населени места – 1.00 лв. на л. м.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината; кметовете на кметства и кметските наместници на селища, съобразно техните правомощия по ЗМСМА или определени от кмета на общината лица.

§ 6 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

§ 7 За разпоредителите с кредити към Община Велико Търново, ползването на заседателната зала в сградата на Общината е безплатно.

§ 8 Таксата по чл. 29, ал. 1 за целодневни детски градини – подготвителна група се събира до 30.06. на текущата учебна година.

§ 9 С приемането на тази Наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общинския съвет, които й противоречат.

§ 10 Другите общински такси, определени със закони се събират от общинската администрация на базата на тарифи, определени от Министерския съвет.

§ 11 „Общините и училищата в системата на народната просвета заплащат за нежилищните си имоти такса „битови отпадъци” в размер на 10 % от определеният им годишен размер с изключение на тези обекти за които е подадена декларация по чл. 22 ал. 1 от настоящата наредба“./Изменен с реш.№ 643 от 25.04.2013 г./

§ 12 Акредитираните университети в Община Велико Търново да заплащат такса битови отпадъци в размер на 30 % от определения годишен размер./Добавен с реш.№ 98 от 26.01.2012 г./

§ 13 Подалите декларации до 30.11.2011 г. за определяне на ТБО на база количество образувани отпадъци за 2012 г., могат да оттеглят същите до 31.01.2012 г.

§ 13а Чл. 56”а” от настоящата Наредба отменя чл. 35 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

§ 14 Дължимите суми за предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация от гражданите на Община Велико Търново са в размер, утвърден със Заповед №10 на МФ от 10.01.2001 г., с включен ДДС.

§ 15 Настоящата Наредба е приета с Решение № 68/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет и влиза в сила 7 дена след публикуването й в местния печат.

§ 16. Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново влизат в сила от 01.01.2013 г.

§ 17.т.1 Административни услуги по раздел V /Такси за административни услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗМДТ и АПК. /отменена с реш. № 1386 от 29.01.2015 г./

т.2 Административни услуги по раздел IV /Такси за технически услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  

Приложение 1 към чл.18, ал.1

 Великотърновски Общински съвет–

I. Определя годишен размер на такса ”Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2012 г.:

1.За жилищни имоти

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на юридическите лица и търговците, регистрирани по Търговския закон:

1.1.1. за гр. Велико Търново – вкл. кварталите и промишлените зони – 1,3 промила върху данъчната оценка;

1.1.2.за градовете Дебелец и Килифарево – 5,5 промила върху данъчната оценка;

1.1.3. за селата Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа /вкл. Кладни дял/, Въглевци и Райковци – 5,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.4. за селата: Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене, Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова кория и Шемшево; Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пушево, Пчелище, Русаля, Хотница, Буковец, Габровци /вкл.Димитровци, Пъровци и Шодековци/, Големаните /вкл.Нацовци/, Емен и Ялово – 4,5 промила върху данъчната оценка;

1.1.5.за с. Шереметя – 1,3 промила върху данъчната оценка;

1.1.6. за други населени места и сгради извън регулация – 1,5промила върху данъчната оценка;

1.2.Промилът за всяка услуга поотделно, определен в т.1 и т.2.2:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата;

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;

- за почистване на териториите за обществено ползване, както следва:

 

 

Населено място

Събиране и транспортиране

на битови отпадъци

Поддържане и

експлоата-
ция

на депата

Поддържане

чистотата на

териториите за

обществено ползване

Общо

1.

Велико Търново

0,4 ‰

0,5 ‰

0,4 ‰

1,3 ‰

2.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа (вкл. Кладни дял),Въглевци, Райковци

4,3 ‰

0,2 ‰

1,0 ‰

5,5 ‰

3.

Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене; Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова Кория, Шемшево, Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пчелище, Русаля, Пушево, Хотница, Буковец, Габровци (вкл.Димитровци, Пъровци,Шодековци),Големаните (вкл.Нацовци), Емен, Ялово

3,7 ‰

0,2 ‰

0,6 ‰

4,5 ‰

4.

Шереметя

0,4 ‰

0,5 ‰

0,4 ‰

1,3 ‰

5.

За други населени места и сгради извън регулация

 

0,2 ‰

1,3 ‰

1,5 ‰

6.

За нежилищни имоти на физически и юридически лица

2,0 ‰

1,0 ‰

3,0 ‰

6 ‰

 

2.За нежилищни имоти:

2.1.За подалите декларации по чл.22 от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година: Определя цена на база количество образувани отпадъци и вида на съдовете за съхранение – за 1бр.съд по видове; за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

  

 

За събиране и транспортиране на битови

отпадъци и поддържане и експлоатация на депата

За поддържане

чистотата на терит. за общ.

ползване

ОБЩО

1

2

3

4

5

6

7

 

Вид на съда

Обем (м3)

Ед. цена

за 1 бр.

съд -

(лв./год.)

Честота

на събиране

Промили

върху

данъчната

оценка

Цена на

декларир.съд +

50 % от

промила

данъчната оценка

1.

Контейнер тип "Бобър" за гр. В.Търново

1,1

2841.12 лв.

2 пъти седмично

3‰

2841.12 лв. + 3,0 промила в/у данъчна оценка

2.

Пластмасова кофа за гр. В.Търново

0,24

588.96 лв.

2 пъти седмично

3‰

588.96 лв. + 3,0 промила в/у данъчна оценка

3.

Поцинкована кофа за гр.Дебелец и гр.Килифарево и селата от "Планински район"

0,11

114.29 лв.

1 път седмично

3‰

114.29 лв. + 3,0 промила в/у данъчна оценка

 

За неподалите декларация по чл. 22 от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново: - 6 промила върху данъчната оценка на имота.

За имоти на юридически лица,намиращи се извън границите на организираното събиране и транспортирнае на битови отпадъци,определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново – 4,5 промила върху данъчна оценка на имота.

 Приложение 2 към чл. 22, ал. 2

 Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от нежилищни имоти на територията на Община Велико Търново.

 

ОБЕКТИ

Средногодишни норми на натрупване на ТБО в литри

1.

Болница – 1 легло

820

2.

Обект за настаняване - хотел – 1 място

470

3.

Общежитие – 1 място

390

4.

Детска ясла / Детска градина – 1 легло

270

5.

Заведение за хранене /ресторант, снек-бар и др./ и развлечение – 1 място

600

6.

Заведение за хранене /стол, павильон, барче/ – 1 място

300

7.

Училище – 1 учащ

105

8.

Театри, кина – 1 място

105

9.

Учреждение, офиси – 1 служащ

300

10.

Търговски обект за хранителни стоки – 1 м2 площ

От 130 до 540

 

До 1000м2

540

 

От 1001 до 2000м2

270

 

От 2001 до 3000м2

200

 

Над 3001м2

130

11.

Търговски обект за промишлени стоки – 1 м2 площ

От 30 до 180

 

До 1000м2

180

 

От 1001 до 2000м2

90

 

От 2001 до 3000м2

60

 

Над 3001м2

30

12.

Производствена дейност – 1 работник

300

13.

Складови помещения – 1 м2 площ

80

14.

Пазар – 1 м2 площ

50

15.

Паркинг – 1м2 площ

10

 

Забележка: В количествата отпадъци от болници не влизат специфичните болнични отпадъци (инфектиран материал, отпадъци от хирургически отделения), които се изгарят в инсинератори.

 1. Методика за определяне на годишното количество битови отпадъци и необходимия вид и брой съдове за тяхното събиране

 Годишното количество на битовите отпадъци (Вr) се определя по формулата:

 

Вr = в х N

където: в – норма на натрупване на битови отпадъци

            N – численост

 

Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна единица (1 човек за жилищните сгради, 1 място за хотелите, 1 легло в болниците, 1 м2 площ за магазините и т.н.) за определен период от време. Нормите се определят както в единица маса, така и в единица обем.

Полученото годишно количество битови отпадъци се разделя на честотата на извозване за една година, определено с решение на Общински съвет, при което се получава количеството отпадъци, натрупани за единица период. Този период може да бъде един ден, половин седмица, една седмица и т.н. в зависимост от заложената честота на извозване.

Според количеството отпадъци, натрупани за единица период, се определят необходимия вид и брой съдове за тяхното събиране.

При определянето на съдовете се допускат следните комбинации:1 брой пластмасова кофа; 2 броя пластмасови кофи; 1 бр. контейнер тип Бобър; 2 броя контейнер тип Бобър; 3 броя контейнер тип Бобър и т.н.

При изчисленията се спазват правилата за математическо закръгление с точност до цяло число.

 2. Комисия ,назначена със заповед на Кмета на Общината разглежда, коригира и определя съдовете по подадени декларации в следните случаи:

а/ За обекти, за които няма посочена норма за натрупване

б/ За обекти, при които се наблюдават различия в броя на определените и броя на реално необходимите и ползващи се съдове за отпадъци /по данни на отдел ”ООС” за използвани съдове за отминал период, и данни от фирмата извършваща сметосъбиране и сметоизвозване/;

в/ За обекти, които имат претенции по вече определените съдове за отпадъци;

 3. Не се обработват непълни декларации.

 4. Дължимата такса се определя по реда на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

5. Единичната цена за обслужване на 1 брой съд, се определя с решение на Общински съвет Велико Търново.